prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. - společenské vědy

prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.

společenské vědy

Dušan Šlosar se narodil 18. listopadu 1930 ve Staříči. Na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity vystudoval českou a ruskou filologii a poté svůj další život spojil s Brnem. Nastoupil do dialektologického oddělení místní pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV, kde participoval na vzniku Českého jazykového atlasu. Poté se vrátil na filozofickou fakultu a po celou svou aktivní kariéru tady přednášel historickou mluvnici češtiny, vývoj spisovné češtiny a českou dialektologii. Získal zde také všechny své vědecké a vědecko-pedagogické tituly, ačkoliv jeho karierní postup byl vinou politických tenzí před rokem 1989 ztížen. V nových poměrech se stal vedoucím fakultního Ústavu českého jazyka, členem vědecké rady, předsedou akademického senátu a po odchodu do důchodu emeritním profesorem fakulty. Doma i během působení v zahraničí vychoval několik generací bohemistů. Historii češtiny se věnoval v monografických pracích i četných studiích. Je spoluautorem Historické mluvnice češtiny, autorsky se podílel na proslulé brněnské Příruční mluvnici češtiny či na mezinárodně ceněném Encyklopedickém slovníku češtiny. Českou řeč také popularizoval, oblíbené jsou jeho knižní soubory Tisíciletá, Jazyčník či Otisky. Svou neúnavnou vědeckou i popularizační prací ve prospěch českého jazyka profesor Šlosar výrazně přispívá ke kultivaci jeho uživatelů v Brně i v celé naší zemi.