prof. MUDr.  Jiří Vaněk , CSc. - lékařské vědy a farmacie

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

lékařské vědy a farmacie

Jiří Vaněk se narodil 4. března 1939 v Drnovicích. Po promoci v oboru stomatologie na Lékařské fakultě dnešní Masarykovy univerzity pracoval jako zubní lékař v OÚNZ Břeclav a později působil na II. stomatologické klinice KÚNZ Brno. V roce 1968 se stal odborným asistentem na II. stomatologické klinice Lékařské fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dnes MU). Tady se věnoval výuce nových stomatologů a byl úzce zapojen do vědecko-výzkumné práce zaměřené na ústní chirurgii při řešení defektů chrupu. V roce 1994 se stal přednostou Stomatologické kliniky LF UJEP, později MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Spolupracoval na restrukturalizaci klinické stomatologie v Brně, zastával funkci proděkana LF MU, podílel se na činnosti řady tuzemských i mezinárodních odborných stomatologických společností. Významných mezinárodních výsledků dosáhl se svým týmem při řešení problematiky vsazování tzv. dentálních implantátů do čelistních zubních defektů. Tato činnost mj. přinesla tři uznané patenty. Profesor Vaněk je držitelem mnoha ocenění, např. Zlaté medaile MU či titulu Osobnost české stomatologie. Kromě výrazných tuzemských i mezinárodních úspěchů v oboru dentální implantologie se angažuje ve prospěch města Brna také společensky, například jako člen odborných komisí MČ Řečkovice a Mokrá Hora, a napomáhá tak k jeho rozvoji.