Přihlašování nových žadatelů do projektu Družstevní bydlení pro mladé

Přihlašování nových žadatelů do projektu Družstevní bydlení pro mladé

Popis

Přihlášky se budou podávat na základě výzvy k podání přihlášek zveřejněné na  https://druzstevnibydleni.brno.cz, zájemci uvedou požadovanou lokalitu 1–5 („Kamenný vrch“, „Francouzská“, „V Aleji“, „Rumiště“, „Přízřenice“).  Pořadí zájemců bude následně pro každou lokalitu zvlášť stanoveno formou losování.


Co je nutné doložit

V přihlášce musí zájemci prokázat své trvalé bydliště, případně narození či osvojení dětí. Splnění ostatních kritérií zájemce potvrdí čestným prohlášením.

V případě vylosování přihlášených zájemců bude nutné splnit tato kritéria:

  • manželé či partneři žijí ve společné domácnosti (prokazováno nájemní smlouvou či pouze dokladem totožnosti), neplatí pro samoživitele, samoživitelku,
  • průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců je min. 35 000 Kč, max. 85 000 Kč dle dané kategorie a velikosti bytu (v případě manželů či partnerů u obou),
  • výpis z katastru nemovitostí – zájemci nesmí vlastnit či spoluvlastnit (bez ohledu na výši spoluvlastnického podílu) jakýkoli nemovitý majetek určený k bydlení a nesmí být v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání nemovité věci určené k bydlení,
  • čestné prohlášení, že zájemci nejsou členy bytového družstva, s jehož členstvím je spojen nájem družstevního bytu,
  • manželé či registrovaní partneři nesmí být v rozvodovém řízení či v řízení o zrušení registrovaného partnerství,
  • manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka musí doložit výpisy z rejstříku trestů (žádný z žadatelů nesmí mít v trestním rejstříku evidován záznam o odsouzení za úmyslný trestný čin),
  • manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka musí dále doložit potvrzení o bezdlužnosti (zdravotní pojišťovna, příslušný finanční úřad).

Zájemci mohou podat jen jednu přihlášku. Manželé se považují za jednoho (společného) zájemce.

Vylosovaní zájemci budou vyzváni k výběru dosud nerezervovaných bytů. Se zájemci bude uzavřena závazná rezervační smlouva.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Na webu www  https://druzstevnibydleni.brno.cz


Legislativa

§ 35 odst. 2 zákona 128/2000 Sb.

Často kladené dotazy

Podání přihlášek je možné na základě výzvy k podávání přihlášek.

Zájemci s dítětem a zájemci s trvalým bydlištěm v Brně.

Tato skutečnost bude záviset na konkrétních podmínkách hypotéky financující banky.