Přemístění nebo zrušení válečného hrobu (pietního místa)

Popis

V případě požadavku na přemístění nebo zrušení válečného hrobu (dle definice v zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech) podává vlastník válečného hrobu nebo vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, žádost zpracovanou volnou formou nebo s využitím formuláře.

Více informací najdete na webu MO

Vzor žádosti s předvyplněnými údaji pro město Brno.

Odbor obrany MMB potvrdí skutečnosti týkající se evidence válečného hrobu a vlastnických práv a žádost s vyjádřením zašle na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče.

Krajský úřad JMK se k žádosti vyjádří a zašle ji Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti, je rozhodnutí vydáno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.


Co je nutné doložit

 • Vyplněnou Žádost o souhlas s přemístěním – zrušením válečného hrobu (pietního místa).
 • Přílohy k žádosti:
  • fotografie současného válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění
  • fotografie nového místa umístění válečného hrobu (pietního místa)
  • kopie katastrální mapy doplněná orientačními zákresy
  • povolení nebo vyjádření příslušného správního úřadu (vyžaduje-li se podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon))
  • souhlas vlastníka nemovitosti, na kterou má být válečný hrob (pietní místo) přemístěn

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O přemístění nebo zrušení válečného hrobu (pietního místa) lze požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), v jejímž katastru se válečný hrob (pietní místo) nachází.

V Brně lze požádat na Magistrátu města Brna, Odbor obrany, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00 – 17.00

středa                  8.00 – 17.00

pátek                   8.00 – 12.00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonická nebo e-mailová domluva.

Žádost je možné podat korespondenční cestou.


Poplatky

Podání Žádosti o souhlas s přemístěním – zrušením válečného hrobu (pietního místa) není zpoplatněno.


Sankce

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva. Za tento přestupek je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.


Legislativa

§ 3, odst. 2, zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Portál veřejné správy