Předání Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)

Popis

Při ukončení jednotlivých staveb předkládá stavebník nebo jím pověřený zástupce Odboru městské informatiky MMB (OMI) geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby. DSPS je nutné předat před zahájením kolaudačního řízení stavby, u staveb, které nepodléhají kolaudačnímu řízení, pak neprodleně po dokončení stavby. Potvrzení o převzetí DSPS se vydává elektronicky nebo osobně co nejdříve po předání úplné dokumentace a řídí se pořadím příchozích žádostí (cca do 5 pracovních dní).


Co je nutné doložit

Podmínkou pro převzetí DSPS je její vyhotovení geodetickou firmou a ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). DSPS se zpracovává digitálně a předává Odboru městské informatiky MMB.

Předmětem zaměření jsou všechny stavby, jejich polohové změny, výškopis a popis, vše s návazností na okolní terén a stavby, u technických sítí se měření provádí před záhozem výkopu. Zaměření je nutné provést v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v přesnosti v poloze dané střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce střední výškovou chybou mH = 0,12 m.
Předávaná dokumentace musí obsahovat:

 • název stavby,
 • popis dotčených objektů,
 • údaje o stavebníkovi,
 • technickou zprávu se základními informacemi o stavbě, s uvedením firmy, která DSPS zpracovala, jméno pracovníka, který provedl zaměření, datum, kdy bylo měření provedeno, jakou geodetickou metodou a v jaké přesnosti, včetně ověření DSPS úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,
 • seznam souřadnic a výšek koncových a lomových bodů (v digitální formě),
 • grafickou část ve formátu DGN, DWG.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

DSPS přebírá Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna, oddělení GIS, Kounicova 67.

Pro předání dokumentací slouží aplikace ePřejímka.

Ve výjimečných případech lze dokumentaci zaslat elektronicky na e-mail dmb_site@brno.cz, popř. doručit osobně na oddělení GIS, kancelář č.104 (v době nepřítomnosti se obraťte na pracovníky oddělení GIS, dveře 356).

Úřední hodiny:

pondělí a středa 8.00–17.00

pátek 8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

 • zákon 312/2019 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – §125
 • vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. – § 14
 • vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
 • vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • zákon č. 57/2020 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 • zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb.

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno