Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Popis

Obyvatel starší 15 let může požádat o poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel (např. trvalý pobyt, rodinný stav) ke své osobě nebo k osobě blízké. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodiče, praprarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner a je k ní poskytován pouze údaj o datu a místu úmrtí.

 

O poskytnutí údajů může požádat:

  • obyvatel starší 15 let,
  • za obyvatele mladšího 15 let jeho zákonný zástupce,
  • za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý požádat o poskytnutí údajů, jeho opatrovník,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • obyvatelem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Co je nutné doložit

  • Platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
  • U dětí do 15 let rodný list dítěte.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Žádost je možné podat na Ministerstvu vnitra ČR, na kterémkoli krajském úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na ohlašovně, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu.

V Brně lze o poskytnutí údajů požádat osobně na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, a to v úředních hodinách.

Žádost je možné podat elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem – formulář.

 

Žádost je možné zaslat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby do datové schránky statutárního města Brna: a7kbrrn.

 

Žádost je možné zaslat také v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. V žádosti obyvatel uvede: jméno (jména), příjmení, rodné příjmení, rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo přiděleno), číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, adresu trvalého pobytu.


Poplatky

  • 50 Kč za každou započatou stranu výpisu.

Poplatek je třeba uhradit před vydáním výpisu a hradí se na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou, v případě písemného nebo elektronického podání převodem z účtu.


Sankce

Sankce nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů