Petr Bauer

Petr Bauer

Petr Bauer

  • neuvolnění členové ZMB
  • ANO 2011
  • Zastupitelstvo města Brna
  • neuvolnění členové ZMB
  • Kontaktní údaje