Ochrana přírody a krajiny

Popis

Týká se dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody).

Účastníky mohou být právnické i fyzické osoby (možné zastoupení na základě plné moci).

Účelem zákona o ochraně přírody je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji.

Výsledkem úkonu je závazné stanovisko, rozhodnutí, udělení výjimky, souhlasu (popř. nesouhlasu) dle zákona o ochraně přírody.

a) Ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody jsou významné krajinné prvky (VKP) ze zákona a registrované VKP chráněny před poškozováním a ničením. Před zamýšleným zásahem do VKP, který by mohl vést k poškození či ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, tj. OŽP MMB.

b) Ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, tj. v přenesené působnosti dle Statutu města Brna místně přísl. úřadu městské části.

c) Ve smyslu § 12 zákona o ochraně přírody je k umísťování a povolování staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, tj. OŽP MMB.

d) K činnosti v maloplošných zvláště chráněných územích – přírodní rezervace, přírodní památky, evropsky významná území zařazená do NATURY 2000 – je nutné vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí OŽP (KÚ JMK, OŽP). U maloplošných zvláště chráněných území v kategorii „národní“ je nezbytný souhlas AOPK ČR, RP Jižní Morava (Správa CHKO Moravský kras, popř. pracoviště Kotlářská 51).

e) Ve smyslu § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody je ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, ke změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu přírodní památky a přírodní rezervace nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody – na území města Brna KÚ JMK, OŽP. V ochranném pásmu národní přírodní památky a národní rezervace je nezbytný souhlas AOPK ČR, RP Jižní Morava.

f) Ve smyslu § 56 odst. 1 uděluje výjimku ze zákazů u památných stromů příslušný orgán ochrany přírody, tj. OŽP MMB.

g) Ve smyslu § 56 odst. 1 a § 49, § 50 zákona o ochraně přírody uděluje výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené) věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody – KÚ JMK, OŽP.

h) V souvislosti s legislativou EU byla do naší legislativy začleněna ochrana druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (§ 5a a § 5b zákona o ochraně přírody). Ve smyslu § 5a zákona o ochraně přírody je zakázáno úmyslné usmrcování nebo odchyt volně žijících druhů ptáků, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd (obsazených), sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení (i prázdných), úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích, držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Dále je zakázán prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje, nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků. „Výjimky“ z těchto zákazů definuje § 5a zákona o ochraně přírody (např. lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a zákonem o ochraně přírody; chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit; případy naléhavé potřeby v zájmu veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti apod.).

Věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (OŽP MMB) může ve smyslu § 5b zákona o ochraně přírody, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit odchylný postup od zákonné ochrany ptáků, a to pouze z určitých důvodů a za určitých podmínek daných zákonem o ochraně přírody.

i) Ve  smyslu § 54 odst. 4 až 11 zákona o ochraně přírody vydává orgán ochrany přírody rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči (součástí je vydání osvědčení) – OŽP MMB vydává osvědčení týkající se jedinců v obecné ochraně a KÚ JMK, OŽP týkající se zvláště chráněných jedinců.

j) Registraci  ohrožených druhů živočichů a další povinnosti dle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o obchodování s ohroženými druhy – CITES), provádí KÚ JMK, OŽP.


Co je nutné doložit

Podání lze učinit elektronicky prostřednictvím datové schránky či e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Doklady:

a) Žádost na OŽP MMB ve znění přísl. ustanovení zákona, včetně zamýšleného záměru (projektu) a parcelního čísla dotčeného pozemku, popřípadě doložení provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemného hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení) dle § 67 zákona, zpracovaného dle ustanovení § 7 prováděcí vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech posouzení vlivu záměru závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.

b) K žádosti – náležitosti stanoví § 4 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění – ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, tj. v přenesené působnosti dle Statutu města Brna místně přísl. úřadu městské části.

c) Žádost na OŽP MMB ve znění přísl. ustanovení zákona, včetně zamýšleného záměru (projektu) a parcelního čísla dotčeného pozemku, popřípadě krajinářské posouzení vlivu záměru na dotčenou krajinu.

d) Žádost na AOPK ČR, RP Jižní Morava ve znění zákona o ochraně přírody.

e) Žádost na AOPK ČR, RP Jižní Morava ve znění zákona o ochraně přírody.

f) Žádost na OŽP MMB ve znění přísl. ustanovení zákona, včetně zamýšleného záměru (projektu) a parcelního čísla dotčeného pozemku, popřípadě zpracované odborné posouzení vlivu stavby na památný strom.

g) Ad d), e), f), h) – žádost na KÚ JMK, OŽP ve znění příslušného zákona.

h) Žádost na OŽP MMB o stanovení odchylného postupu – specifikace žádosti (pro jakou činnost a v jakém místě je vyžadován odchylný postup), důvod pro udělení odchylného postupu, uvedení druhu a počtu jedinců, na které se má odchylný postup vztahovat (popř. označení těchto jedinců), v případě držení ptáků uvést způsob jejich získání a doložit doklad o jejich původu (např. kupní smlouva, darovací listina apod.) a odchylný postup udělený původnímu chovateli.

Žádosti musejí obsahovat náležitosti dle správního řádu: jméno a příjmení žadatele, datum narození u fyzických osob (u právnických osob, popř. podnikajících fyzických osob uvést IČO), adresa trvalého pobytu či sídla žadatele nebo jiná adresa pro doručování, podpis žadatele, doporučujeme uvést také telefonický kontakt, popř. e-mail.

i) Žádost na OŽP MMB o vydání osvědčení týkající se obecné ochrany u jedinců, kteří byli odchováni žadatelem. Údaje potřebné pro vydání osvědčení o odchovu živočicha v lidské péči – identifikace rodičovských párů a prokázání jejich původu ve smyslu § 54 odst. 1 zákona o ochraně přírody, uvedení počtu odchovaných jedinců od jednotlivých rodičovských párů a identifikace odchovaných mláďat.

Žádost na KÚ JMK, OŽP o vydání osvědčení o odchovu živočicha v lidské péči u zvláště chráněných druhů jedinců.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

U příslušných orgánů ochrany přírody dle věcné a místní specifikace – viz bod 2 a 3, dle výše uvedených postupů.

Žádosti na OŽP MMB:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • elektronicky: ozp@brno.cz
  • zasláním žádosti a podkladů na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

  • osobním doručením na podatelnu MMB, Malinovského nám. 3, Brno

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–14:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–14:00
Pátek: 8:00–13:00

  • osobním doručením na podatelnu Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–17:00
Středa: 8:00–17:00
Pátek: 8:00–12:00

Kontakty na referenty ochrany přírody a krajiny OŽP MMB: 542 174 553, 542 174 554, 542 174 556

Příslušný úřad městské části na území města Brna: přehled úřadů městských částí – https://www.brno.cz/mestske-casti

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno – https://www.jmk.cz/folder/314

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno – https://nature.cz/web/cz/rp-jizni-morava

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko – https://moravskykras.nature.cz/

Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – https://www.cizp.cz/OI-Brno


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí OŽP MMB. Uplatňuje se prostřednictvím OŽP MMB na KÚ JMK.


Sankce

Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce dle § 87 a 88 zákona o ochraně přírody.


Legislativa

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Často kladené dotazy

Viz body 3 a 5 tohoto návodu

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno