Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Popis

V případě žádání o svěření dítěte do některé z forem náhradní rodinné péče:

 • svěření dítěte do péče jiné osoby
 • pěstounská péče
 • pěstounská péče na přechodnou dobu
 • poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje
 • osvojení

Žadatelem o svěření dítěte do osvojení nebo pěstounské péče může být fyzická osoba starší 18 let, která je občanem České republiky, jenž má na jejím území trvalý pobyt, a cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.

Poručníkem může soud jmenovat jen plně svéprávnou a trestně bezúhonnou osobu, která způsobem života zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat a její jmenování není v rozporu se zájmem dítěte. Poručníkem dítěte může být osoba, kterou naznačili rodiče dětí, osoba příbuzná nebo blízká dítěti nebo jeho rodině, případně další vhodné osoby. Osoba navržená na výkon funkce poručníka musí se jmenováním souhlasit. Nepodaří-li se vhodnou osobu najít, jmenuje soud do funkce poručníka orgán sociálně-právní ochrany dětí.


Co je nutné doložit

Situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické služby.

K první konzultaci a získání informací o náhradní rodinné péči nejsou doklady zapotřebí. Při podání žádosti je třeba předložit občanský průkaz. Další doklady a potvrzení se předkládají na předepsaných formulářích, které žadatelé obdrží při první schůzce dle pokynů pracovníka referátu náhradní rodinné péče.

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu obsahuje:

 • občan ČR – doklad o státním občanství – výpis z OP,
 • cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR,
 • občan ČR – opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá úřad,
 • cizinec, občan ČR – doklad obdobný opisu evidence Rejstříku trestů vydaný ve státě, ve kterém se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel,
 • zpráva o zdravotním stavu vystavená praktickým lékařem – předkládá žadatel na tiskopisu, který obdrží se žádostí,
 • dotazník obsahující osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, o osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti – obdrží se žádostí,
 • potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů nebo poslední daňové přiznání,
 • fotografie žadatele,
 • oddací list – výpis, popřípadě rozsudek o rozvodu žadatele – kopie; žadatelé s nezletilými dětmi – výpis z RL dětí,
 • doklad o bydlení.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

 • telefonicky
 • osobně na Magistrátu města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v úředních hodinách:

pondělí             8.00 – 17.00

středa              8.00 – 17.00

pátek                8.00 – 12.00

Na základě předchozí domluvy.


Poplatky

Poskytováno bezplatně.


Sankce

Možnost vyřazení z evidence žadatelů nebo nedoporučení svěření dítěte.


Legislativa

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník