Náhrada za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn

Náhrada za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn

Popis

V případě požadavku na náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) (dle definice v zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech) umístěn, podává vlastník válečného hrobu nebo vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, žádost zpracovanou volnou formou nebo s využitím formuláře.

Více informací najdete na webu MO.

Vzor žádosti s předvyplněnými údaji pro město Brno.

Odbor obrany MMB potvrdí skutečnosti týkající se evidence válečného hrobu a vlastnických práv a žádost s vyjádřením zašle na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče.

Krajský úřad JMK se k žádosti vyjádří a zašle ji Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti, je rozhodnutí vydáno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.


Co je nutné doložit

 • Vyplněnou Žádost o náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn.
 • Přílohy k žádosti:
  • fotografie válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění
  • kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem
  • doklad o vytvoření věcného břemene
  • znalecký posudek o ceně věcného břemene
  • výpis z katastru nemovitostí

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn, lze požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), v jejímž katastru se válečný hrob (pietní místo) nachází.

V Brně lze požádat na Magistrátu města Brna, Odbor obrany, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00 – 17.00

středa                  8.00 – 17.00

pátek                   8.00 – 12.00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonická nebo e-mailová domluva.

Žádost je možné podat korespondenční cestou.


Poplatky

Podání Žádosti o náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn, není zpoplatněno.


Legislativa

§ 3, odst. 4, zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Portál veřejné správy