Mezinárodní projekty města Brna

Mezinárodní projekty města Brna

Centrum mezinárodního obchodu 

Logo Centra mezinárodního obchodu
Projekt Centrum mezinárodního obchodu zajišťuje zahraniční obchodní mise. Dále nabízí místním zájemcům především z řad malých a středních podniků odborné služby informačního, asistenčního, vzdělávacího, konzultačního a prezentačního charakteru, čímž napomáhá posílit jejich exportní potenciál. Zvyšuje tak jejich šanci obstát jak v rámci EU, tak v globální konkurenci.

V případě dotazů kontaktujte Odbor strategického rozvoje a spolupráce na e-mailu smartcityinfo@brno.cz.

Více informací: www.rhkbrno.cz/.../centrum-mezinarodniho-obchodu

nahoru

FastTrack

Logo projektu FastTrack
Cílem projektu FastTrack je podpora místních úřadů k dosažení udržitelné a inteligentní dopravy do roku 2050 a řešení problémů, kterým čelí při zavádění řešení udržitelné mobility. Projekt pomáhá velkým i malým úřadům podporovat inovace plánovacími a realizačními procesy, modely a interakcí. V rámci programu projektu FastTrack dochází k setkávání s odborníky a poskytovateli řešení, aby si vyměňovali poznatky o osvědčených postupech k překonávání překážek bránících zavádění inovací.

V případě dotazů kontaktujte Odbor dopravy na e-mailu od@brno.cz.  

Více informací: fasttrackmobility.eu

nahoru

Funkční oblasti v EU 

Logo projektu Funkční oblasti v EU
Projekt Funkční oblasti v EU je podporovaný Evropskou komisí a Světovou bankou. Projekt je zaměřený na podporu funkčních oblastí v Evropské unii, a to posílením jejich kapacity pro mezisektorovou spolupráci, plánování, realizaci projektů a efektivnější a udržitelný rozvoj. Funkční oblasti, které jsou součástí této iniciativy, obdrží od května 2022 do podzimu 2023 cílenou metodickou a expertní podporu na řešení svých klíčových problémů v oblasti strategického řízení a rozvoje. Součástí projektu je devět metropolitních oblastí z Evropy. Hlavním cílem projektu je posílit schopnost zúčastněných oblastí plánovat a financovat investice a služby přesahující hranice jurisdikcí v zájmu udržitelného rozvoje.

V případě dotazů kontaktujte Odbor strategického rozvoje a spolupráce na e-mailu smartcityinfo@brno.cz

Více informací: functionalareas.eu a metropolitni.brno.cz.

nahoru

MECOG-CE

Logo projektu MECOG-CE
Projekt MECOG-CE je zaměřený na posilování metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě a byl podpořen v rámci programu Interreg Central Europe. 
Město Brno je hlavním vedoucím partnerem projektu, jehož záměrem je najít nejlepší nástroje, postupy a příklady dobré praxe pro posílení metropolitní spolupráce a řízení. Projekt sdružuje šest evropských metropolitních oblastí, dvě univerzity, metropolitní výzkumný institut a další organizace. Hlavním cílem spolupráce partnerů je tvorba Strategie pro posilování metropolitní spolupráce a řízení v rámci střední Evropy, vytvoření akčních plánů pro jednotlivá partnerská města, odzkoušení vybraných nástrojů a metod v praxi a obecně přenositelná metodika posilování metropolitní spolupráce a řízení, která bude následně sdílena dalším městům. 
Projekt byl zahájen 1. dubna 2023 a potrvá 36 měsíců. 

V případě dotazů kontaktujte Odbor strategického rozvoje a spolupráce na e-mailu mecog@brno.cz.

Více informací: www.interreg-central.eu/.../mecog-ce a metropolitni.brno.cz.

nahoru

SHOW

Logo projektu SHOW
Do mezinárodního projektu SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption), který je realizován v období 2020–2024, je zapojeno 69 partnerů ze 13 evropských zemí. Celkově je tento projekt podpořen více než 30 miliony eur Evropskou komisí. Z České republiky jsou zde zapojeny Centrum dopravního výzkumu, společnost ARTIN či Magistrát města Brna. Projekt si klade za cíl otestování autonomních vozidel a jejich případné využití v provozu v rámci veřejné dopravy. Cílem projektu je jak samotné technické řešení, tak i zjištění, zda je na tento způsob dopravy česká legislativa připravena nebo jak je vnímána autonomní doprava širokou veřejností. V rámci Brna bude do testovacího provozu zapojen autonomní minibus, který bude moci vyzkoušet i široká veřejnost.

V případě dotazů kontaktujte Odbor dopravy na e-mailu kominek.jiri@brno.cz.

Více informací: show-project.eu

nahoru

SCHOOLHOODS

Logo projektu SCHOOLHOODS (URBACT)
Projekt SCHOOLHOODS (Schools as the focal point of an integrated planning approach for 15-minute neighbourhoods and a green urban mobility transition) se zaměřuje na školní mobilitu a veřejný prostor v okolí škol. Žáci jsou často voženi rodiči do školy autem, což přináší řadu negativních důsledků – zvýšený provoz v okolí školy, nedostatečný fyzický pohyb žáků či omezené získávání vlastních zkušeností s pohybem v provozu. Pomocí vhodných úprav v okolí škol a vzdělávacích aktivit může dojít ke zvýšení počtu žáků, kteří budou k dopravě do škol aktivně využívat pěší chůzi, kolo, koloběžku či hromadnou dopravu.  

Cílem projektu je vytvořit díky vzájemnému vyměňování znalostí a zkušeností akční plán školní mobility připravený k realizaci, který navrhuje vhodná řešení a úpravy 15minutového okolí školy. Realizace projektu bude probíhat na dvou úrovních; jednou z nich je úroveň integrovaného plánování
a managementu na úrovni konsorcia, druhou jsou místní aktivity, které jsou realizovány prostřednictvím místních URBACT skupin (URBACT Local Groups), do kterých jsou zapojeni místní stakeholdeři. Realizace projektu podpoří města a obce v jejich přechodu k zelené školní městské mobilitě prostřednictvím integrovaných akčních plánů a výměny zkušeností a znalostí v rámci projektového konsorcia.

Projekt SCHOOLHOODS je podpořen v rámci programu URBACT IV

V případě dotazů kontaktujte Odbor dopravy na e-mailu valtrkneslova.pavla@brno.cz.

Více informací: na webových stránkách urbact.eu/networks/schoolhoods nebo zde (pdf, 127 KB)

nahoru