Majetkový odbor, přehled platné legislativy

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění
 • Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění
 • Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, v platném znění
 • Zákon č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztah k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
 • Zákon 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění
 • Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
 • Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění
 • Zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Usnesení vlády č. 596/1994
 • Zákon č . 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění 
 • Zákon č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění