Jiří Zlatuška

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

mimořádný přínos městu Brnu

Jiří Zlatuška se narodil 15. září 1957 v Brně. V roce 1981 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru matematická informatika a teoretická kybernetika. Nejprve byl výzkumným pracovníkem a od roku 1987 náměstkem ředitele na Ústavu výpočetní techniky MU. Sehrál roli v podpoře disentu a podzemních bytových seminářů v Brně. Spoluprací s britskou skupinou z Oxfordu přispěl ke vzniku brněnských bytových kin, výměně informací přes kódované diskety a k zefektivnění nakladatelské činnosti brněnského disentu. V roce 1994 založil Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě jako samostatné pracoviště vyčleněné z Přírodovědecké fakulty a soustavně pečoval o její kvalitativní rozvoj. V roce 1998 byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity a v této pozici strávil dvě funkční období. Inicioval a zajistil zde realizaci projektu bohunického kampusu, což umožnilo rozvoj Brna jako univerzitního města. Je autorem zhruba stovky publikací. Výzkumnou činnost vykonává především v oblastech informační bezpečnost, obecné důsledky informatiky a matematické logiky, logické programování a dalších. Za jeho zásluhy mu byla v roce 2004 udělena Zlatá medaile MU. Je rovněž bývalým členem Zastupitelstva města Brna a senátorem za obvod Brno-město. Jeho činnost v řadě oborů významně přispěla k rozvoji města Brna.