Jiří Fajkus

prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

přírodní vědy

Jiří Fajkus se narodil 8. května 1964. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, vědeckou hodnost CSc. získal na Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR v oboru biofyzika. Od roku 2011 působí jako vedoucí výzkumné skupiny v institutu CEITEC MU a jako vedoucí Mendelova centra genomiky a proteomiky rostlin. Jiří Fajkus je mezinárodně uznávaný odborník v biologii telomer u rostlin. Telomery jsou koncové části buněk, které se nacházejí na každém vlákně DNA a chrání ho před poškozením. Zkracování telomer se pojí se stárnutím organismu. Zpomalit, zastavit nebo zvrátit zkracování může enzym zvaný telomeráza. V roce 2019 tým Jiřího Fajkuse popsal geny kódující RNA podjednotky rostlinné telomerázy a v roce 2021 se mu podařil další převratný objev – objasnil společný původ telomerázových RNA u rostlin, řas i evolučně vzdálenějších jednobuněčných organismů, jako jsou např. nálevníci nebo rozsivky. Posunul tak poznatky o telomerách dále do minulosti, v časovém rozpětí více než miliardy let. Jiří Fajkus zveřejnil vědecké výsledky ve více než 150 odborných publikacích s vysokou mezinárodní citovaností a v roce 2021 byl zvolen členem prestižní Evropské organizace pro molekulární biologii EMBO. Udělení Ceny města Brna je vyjádřením respektu k osobnosti, která je váženým příslušníkem mezinárodní vědecké komunity a přispívá ke zvyšování prestiže města Brna.