Jiří Fajkus

prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

  • přírodní vědy

Jiří Fajkus se narodil 8. května 1964. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, vědeckou hodnost CSc. získal na Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR v oboru biofyzika. Od roku 2011 působí jako vedoucí výzkumné skupiny v institutu CEITEC MU a jako vedoucí Mendelova centra genomiky a proteomiky rostlin. Jiří Fajkus je mezinárodně uznávaný odborník v biologii telomer u rostlin. Telomery jsou koncové části buněk, které se nacházejí na každém vlákně DNA a chrání ho před poškozením. Zkracování telomer se pojí se stárnutím organismu. Zpomalit, zastavit nebo zvrátit zkracování může enzym zvaný telomeráza. V roce 2019 tým Jiřího Fajkuse popsal geny kódující RNA podjednotky rostlinné telomerázy a v roce 2021 se mu podařil další převratný objev – objasnil společný původ telomerázových RNA u rostlin, řas i evolučně vzdálenějších jednobuněčných organismů, jako jsou např. nálevníci nebo rozsivky. Posunul tak poznatky o telomerách dále do minulosti, v časovém rozpětí více než miliardy let. Jiří Fajkus zveřejnil vědecké výsledky ve více než 150 odborných publikacích s vysokou mezinárodní citovaností a v roce 2021 byl zvolen členem prestižní Evropské organizace pro molekulární biologii EMBO. Udělení Ceny města Brna je vyjádřením respektu k osobnosti, která je váženým příslušníkem mezinárodní vědecké komunity a přispívá ke zvyšování prestiže města Brna.