Ing. František Gale

hospodářský rozvoj

František Gale se narodil ve Tvarožné. V Brně vystudoval ekonomiku a řízení na Vysokém učení technickém a toto profesní zaměření ve své praxi neopustil. V letech 80. řídil ekonomickou sféru Moravského zemského muzea. Během svého působení prosadil moderní způsob zpracování muzejních sbírek pomocí počítačů, což muzeu přineslo mezinárodní uznání. Poslední desítku let zastává František Gale funkci kvestora Masarykovy univerzity v Brně. Za toto údobí podnítil mnoho aktivit vedoucích k nebývalému rozvoji brněnské univerzity jako vzdělávací a kulturotvorné instituce Zasloužil se mimo jiné o ustavení a zajištění provozu tří nových fakult: Ekonomicko-správní fakulty, Fakulty informatiky a Fakulty sociálních studií, a to včetně vybudování jejich areálů. V současnosti František Gale řídí a organizuje přípravu univerzitního areálu v Brně -Bohunicích, tedy projekt daleko překračující univerzitní hranice a v tomto smyslu hodnocený i v rámci Evropské unie. Jeho jedinečné manažerské schopnosti přinesly městu Brnu velký prospěch, udělení Ceny města Brna je tak vyjádřením díku našeho města.