EUROCITIES


www.eurocities.eu

EUROCITIES je síť velkých evropských měst nad 250 000 obyvatel. V současné době má více než 200 členů, což představuje významný hlas obyvatel z 38 evropských států (celkem 130 milionů lidí). Členství v síti je otevřeno městům s demokraticky zvolenou městskou správou, která jsou současně regionálními centry a mají ambice uplatnit se na mezinárodní úrovni. Města z nečlenských zemí EU mají trojí status: přidružený člen, přidružený partner a přidružený obchodní partner.

EUROCITIES je nezisková organizace založená v roce 1986. Nejvyšším orgánem sítě je valné shromáždění. Má tyto pravomoci: změna stanov, volba členů výkonného výboru, schvalování rozpočtu, přijímání nových členů, odvolání členů. Výkonným orgánem sítě je 12členný výkonný výbor volený z řad členských měst valným shromážděním. Výkonný výbor ze svého středu volí předsedu sítě. Předsedou sítě bylo zvoleno město Lipsko, místopředsedou město Ghent. Agendu sítě zajišťuje profesionální sekretariát se sídlem v Bruselu. Každoročně se koná Výroční zasedání EUROCITIES, jehož náplní je vyhodnocení projektů minulého období, stanovení cílů na příští rok, volby do výkonného výboru a schválení rozpočtu.

Hlavní cíle EUROCITIES

 • Zlepšit kvalitu života občanů měst, a to zejména:
  • ovlivňováním rozhodování na celoevropské úrovni, aby evropské instituce přihlížely k zájmům místních samospráv,
  • lobbováním za zařazení otázek lokální politiky do programů EU,
  • podporou výměny zkušeností a tzv. nejlepších řešení mezi velkými evropskými městy,
  • podporou realizace praktických projektů spolupráce měst.
 • Pomáhat městům v zemích, které ještě nejsou členy EU, v jejich integraci do Unie.
 • Podporovat města v zemích střední a východní Evropy na nastoupené cestě demokracie a tržního hospodářství.

Samotná činnost EUROCITIES je organizovaná v osmi tematických fórech. Témata a obsah spolupráce určují sama členská města. V rámci jednotlivých fór působí pracovní skupiny, které realizují konkrétní projekty. Města usilují o získání finanční podpory projektů ze strany Evropské komise. Jde především o odborné studie, pilotní studie, terénní experimenty a jejich vyhodnocování apod. Výsledky společných projektů jsou využitelné i pro ostatní města. Kromě toho probíhá pravidelná výměna zkušeností mezi městy, konzultace, přenos informací o aktuálních programech Evropské komise atd.

EUROCITIES pravidelně pořádá konference a semináře na nejrůznější témata z oblasti městské správy, zpracovává tematické dokumenty a prohlášení, komentáře k dokumentům vydávaným Evropskou komisí apod.

Politické priority EUROCITIES

 • Rozvíjet evropskou městskou politiku.
 • Dále se podílet na dokumentu Agenda 2000.
 • Posílit politický profil EUROCITIES a zintenzívnit zapojení politických představitelů EUROCITIES do práce organizace.
 • Podporovat rovnost sociálního včlenění, městskou bezpečnost, věnovat se problematice evropského občanství a evropské veřejné správy.
 • Rozvíjet příspěvky měst k zaměstnanosti a zrychlení ekonomického růstu.
 • Rozvíjet aktivity tzv. „vzdělávajícího se města“.
 • Zlepšit životní prostředí ve městech.
 • Vypracovat udržitelný a efektivní vzor městské dopravy.
 • Pracovat na kulturních aspektech městského rozvoje.
 • Umožnit výměnu zkušeností a know-how mezi členy prostřednictvím dobrých řešení a ukazatelů rozvoje měst.

Členství města Brna v síti EUROCITIES

Město Brno je členem sítě EUROCITIES již od roku 1993.

Brno je v současné době členem následujících fór, kde aktivně pracuje a lobbuje ve prospěch města:

 • Fórum mobility (pracovní skupina Mezinárodní dostupnost).
 • Sociální fórum (pracovní skupiny Imigrace a integrace, Bydlení, Bezdomovectví, Chytré sociální začleňování, Začleňování Romů, Drogová prevence, Děti a mládež).
 • Fórum pro spolupráci evropských měst (pracovní skupiny Metropolitní oblasti, Kohezní politika a strukturální fondy, Integrovaný městský rozvoj).
 • Fórum životního prostředí (pracovní skupiny Kvalita ovzduší, Zelené plochy a biodiverzita).
 • Hospodářské fórum (pracovní skupina City branding a mezinárodní hospodářské vztahy).
 • Kulturní fórum (pracovní skupiny Kreativní průmysly, Dostupnost kultury).
 • Digitální fórum

Město se rovněž podílí na jednorázových aktivitách či projektech dalších fór.

Kontakt:
Odbor zahraničních vztahů MMB
e-mail: ozv@brno.cz