Žádost o dotace v sociální oblasti

Popis

Poskytování dotací z rozpočtu města Brna vychází z Dotačních pravidel schválených Zastupitelstvem města Brna dne 9. 11. 2021. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy viz bod Legislativní úprava.

Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti.

V případě žádosti o finanční dotace z rozpočtu města Brna na projekty v sociální oblasti:

 • sociálních služeb občanům města Brna – Program I
 • doplňující projekty v sociální oblasti – Program II
 • drog a závislostí
 • prevence kriminality
 • národnostních menšin a etnik.

Dotace poskytnutá z rozpočtu města Brna podle „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ (dále jen „Pravidla“) je vždy účelová, přičemž účel poskytnutí dotace, který je vymezen v konkrétní smlouvě o poskytnutí dotace, musí být ze strany příjemce dotace dodržen.

Okruh žadatelů je upřesněn v části B Pravidel.


Co je nutné doložit

Formuláře jednotlivých žádostí jsou k dispozici v el. podobě na miniwebu sociální péče Brno.

Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna – Program I

 • Žadatel v předem stanoveném termínu předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na soc. služby pro občany města Brna – Program II

 • Žadatel v termínu od 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

Individuální dotace

 • Žadatel odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci kdykoliv v průběhu roku.

Dotace na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí

 • Žadatel v termínu 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

Dotace na Městský program prevence kriminality

 • Žadatel v termínu 15. září do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci

Dotace na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik

 • Žadatel v termínu 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, a to v úředních dnech.

Elektronicky lze žádosti podat prostřednictvím:

 • datové schránky: a7kbrrn
 • e-mailových adres OSP MMB:

Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna – program I.

Kontakt: dotace.kpss@brno.cz

Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na soc. služby pro občany města Brna – program II.

Individuální dotace

Dotace na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí

Dotace na Městský program prevence kriminality

Dotace na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik

Kontakt: dolezalova.lucie@brno.cz


Poplatky

Poskytováno bezplatně.


Legislativa

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole, v platném znění

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Koliště 19, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka