Žádost o dotace v sociální oblasti

Popis

Poskytování dotací z rozpočtu města Brna vychází z Dotačních pravidel schválených Zastupitelstvem města Brna dne 9. 11. 2021. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy viz bod Legislativní úprava.

Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti.

V případě žádosti o finanční dotace z rozpočtu města Brna na projekty v sociální oblasti:

 • sociálních služeb občanům města Brna – Program I
 • doplňující projekty v sociální oblasti – Program II
 • drog a závislostí
 • prevence kriminality
 • národnostních menšin a etnik.

Dotace poskytnutá z rozpočtu města Brna podle „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ (dále jen „Pravidla“) je vždy účelová, přičemž účel poskytnutí dotace, který je vymezen v konkrétní smlouvě o poskytnutí dotace, musí být ze strany příjemce dotace dodržen.

Okruh žadatelů je upřesněn v části B Pravidel.


Co je nutné doložit

Formuláře jednotlivých žádostí jsou k dispozici v el. podobě na miniwebu sociální péče Brno.

Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna – Program I

 • Žadatel v předem stanoveném termínu předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na soc. služby pro občany města Brna – Program II

 • Žadatel v termínu od 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

Individuální dotace

 • Žadatel odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci kdykoliv v průběhu roku.

Dotace na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí

 • Žadatel v termínu 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

Dotace na Městský program prevence kriminality

 • Žadatel v termínu 15. září do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci

Dotace na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik

 • Žadatel v termínu 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, a to v úředních dnech.

Elektronicky lze žádosti podat prostřednictvím:

 • datové schránky: a7kbrrn
 • e-mailových adres OSP MMB:

Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna – program I.

Kontakt: dotace.kpss@brno.cz

Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na soc. služby pro občany města Brna – program II.

Individuální dotace

Dotace na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí

Dotace na Městský program prevence kriminality

Dotace na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik

Kontakt: dolezalova.lucie@brno.cz


Poplatky

Poskytováno bezplatně.


Legislativa

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole, v platném znění

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Koliště 19, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
zavřeno
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka