doc. JUDr. Petr  Mrkývka, Ph.D. - mezinárodní spolupráce města Brna

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

mezinárodní spolupráce města Brna

Petr Mrkývka se narodil 17. ledna 1964 v Brně. Po maturitě zde absolvoval Právnickou fakultu dnešní Masarykovy univerzity. Pracoval jako podnikový právník, později se stal advokátem. Od roku 1991 působí na Právnické fakultě MU, kde v letech 2000–2015 zastával i funkci proděkana. V roce 2009 stál u zrodu Katedry finančního práva a národního hospodářství a přispěl tak k etablování tohoto oboru v rámci fakulty, včetně navázání kontaktů se zahraničím. V roce 2012 se habilitoval na Karlově univerzitě. Úzce spolupracuje s polskou akademickou obcí – je mimo jiné hostujícím profesorem na Gdaňské univerzitě a mimořádným profesorem na Vysoké škole bankovnictví v Gdaňsku. Kromě své akademické kariéry vykonává od roku 1998 i čestnou funkci honorárního konzula Polské republiky a jeho úřad v Brně je jediným honorárním konzulátem Polska na našem území. Zasloužil se také o vznik, fungování či rozvoj několika česko-polských institucí, které sídlí v Brně. Patří k nim například Centrum polského práva, krajanský klub Polonus či Polsko-česká vědecká společnost. Výrazný je i jeho podíl na vzniku a fungování programové rady Centra výzkumu veřejných financí a finančního práva zemí střední a východní Evropy se sídlem v Brně. Petr Mrkývka významně přispívá k tomu, že se Brno stává důležitým centrem česko-polské spolupráce ve vědecké, kulturní i společenské oblasti.