Ceny města Brna

Ceny města Brna

Popis

Zastupitelstvo města Brna může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Ceny města Brna se udělují v následujících oblastech stanovených Pravidly pro udělení Ceny města Brna:

 • technické vědy
 • přírodní vědy
 • lékařské vědy a farmacie
 • společenské vědy
 • architektura a urbanismus
 • výtvarné umění a design
 • hudba
 • literární činnost
 • žurnalistika a publicistika
 • dramatické umění
 • sport
 • mezinárodní spolupráce města Brna
 • zásluhy o svobodu a demokracii
 • mimořádný přínos městu Brnu

V každé oblasti může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici, nebo kolektivu. Písemné návrhy na udělení Ceny města Brna konkrétnímu kandidátovi v konkrétní oblasti mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

 • elektronicky: cenymestabrna@brno.cz nebo kp@brno.cz
 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • osobně prostřednictvím podatelny
  úřední hodiny
  pondělí 8.00–17.00
  úterý 8.00–14.00
  středa 8.00–17.00
  čtvrtek 8.00–14.00
  pátek 8.00–13.00
 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Kancelář primátorky města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají v době od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Návrhy doručené po stanoveném termínu nejsou posuzovány!


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Písemně. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Brna, oblast, v níž je udělení Ceny města Brna kandidátovi navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Je vhodné písemný návrh nadepsat „Návrh na udělení Ceny města Brna“.

Ne. Každý kandidát na udělení Ceny města Brna musí být navržen samostatným návrhem.

Ne. Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají pro každý kalendářní rok samostatně.

Zastupitelstvo města Brna uděluje Cenu města Brna pro příslušný kalendářní rok zpravidla na svém prosincovém zasedání.

Slavnostní akt předání Cen města Brna se uskutečňuje zpravidla v lednu či únoru následujícího kalendářního roku, v termínu zasedání Zastupitelstva města Brna (ve večerních hodinách).