7.–9. 6. 2022 – Eindhoven, Lovaň

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Účastníci:  Bc. Tomáš Koláčný – 2. náměstek primátorky
Termín: 7.–9. 6. 2022 
Místo konání: Eindhoven (Nizozemsko) a Lovaň (Belgie)
Název akce: Studijní cesta
Pořadatelé: JIC

Shrnutí

Ve dnech 7. až 9. 6. 2022 se uskutečnila inspirační cesta s členy inovačního ekosystému, která byla zaměřena na podporu spin-off firem z univerzit a spolupráci se Severním Brabantskem v oblasti digitalizace výroby a inovací v high tech výrobě. Inspirační cesty se účastnil mj. pan hejtman Jan Grolich či rektor Mendelovy univerzity. Zahraniční služební cesta poskytla výbornou příležitost k výměně zkušeností, které budou využity týmem Regionální inovační strategie pod vedením Jihomoravského inovačního centra k dalšímu rozvoji inovačního ekosystému.

Vlastní zpráva

První den: 7. 6. 2022, se účastnici přesunuli z Brna do Eindhovenu, a to přes letiště ve Vídni a Bruselu. K dopravě z Brna do Vídně a z Bruselu do Eindhovenu byl využit mikrobus.

Druhý den: 8. 6. 2022

První setkání v rámci inspirační cesty proběhlo na TU v Eindhovenu (součást Brainportu); v centru The Gate, kde prezentoval ředitel centra.

TU chce být globálním hráčem s lokálními kořeny. Přibližně 80 % startupů je od studentů. Zaměření na technologie bylo strategickým rozhodnutím aktérů včetně městské správy v období, kdy na začátku 90. let min. století region procházel ekonomickou krizí (Philips téměř zkrachoval, DAF také). V současnosti region trpí nedostatkem inženýrů.

Centrum The Gate začalo jako partnerství mezi TU, Brainport Development, BOM, Summa College a Fontys. Cílové skupiny: studenti, vědci a výzkumníci i hi-tech podnikatelé. U akademických podnikatelů chtějí, aby investovali své vlastní peníze v rozsahu 10–20 000 EUR. Dělají pro akademiky spoustu školení, proč je duševní vlastnictví (IP) důležité nebo proč je důležité začít s fakultou spolupracovat velmi brzy. V minulosti The Gate vlastnilo část IP. Nyní je to tak, že zaměstnanci a děkan fakulty jsou také zapojeni do jakékoliv IP transakce. Nabízí převod IP na startup s výhradními právy na omezenou dobu, obvykle na 4–5 let. Jakákoli IP transakce musí být podepsána zástupcem The Gate i děkanem fakulty, aby byly fakulty přímo zapojeny. Úkol, který dává vedení The Gate, je generovat dopad na společnost (ne generovat peníze). Nabídka od The Gate zahrnuje ověření inovativní myšlenky, sestavení podnikatelského plánu, podpora IP, financování a fundraising, právní podpora, bydlení a pracovní prostor a koučování.

Tým pro startupy a spinoffy čítá 18 zaměstnanců, z toho 3 specialisté pro IP a 12 business developerů. Vědci mohou dělat brigádu ve startupu max. 2 roky, a to na 20–80 % své kapacity, poté se mohou vrátit na univerzitu.

V případě, že TU je akcionářem spinoffu (přes The Gate), může ovlivnit, kdo je CEO, a nastavit podmínky pro účast akademiků v týmu. TU má typicky mezi 10–40 % podílu ve spin‑offech. O přijetí akademika do startupu rozhoduje fakulta. Většina startupů je založena doktorandy; ti jsou přitom v Nizozemsku zaměstnanci vysoké školy.

The Gate nabízí tři úrovně inkubačních programů: Rámec – objevte, jaké to je být podnikatelem – tento program navštěvuje většina magisterských studentů; Načíst – poznejte své zákazníky a najděte vstupní trh pro své podnikání, podmínkou je mít koncept na vstupu; Spustit – poslední fáze – odemkněte vstupní trh pro vaše podnikání a začněte – připravte se na investici, relativně malé skupiny; na konci obvykle možnost získat finanční prostředky ve výši 100 000 EUR.

Následující pracovní setkání se konalo se zástupcem Eindhoven Engine.

Eindhoven Engine je příkladem organizace ekosystému. Není součástí univerzity, ale samostatnou společností ve spoluvlastnictví univerzity. Světové problémy a technologie se stávají složitějšími a vyžadují komplexnější přístupy. Cílem je uvolnit kolektivní inteligenci k urychlení inovací, které mohou řešit společenské výzvy.

V současné době běží 26 projektů vedených konsorcii vysokoškolských studentů a firem. Spolufinancování jde i z regionu. Jde o dobrou inspiraci pro veřejno-soukromou iniciativu zaměřenou na vyhledávání, financování a rozvoj technologických startupů z akademického sektoru.

Následovalo setkání s ředitelem Brainport Industries Campus.

Brainport Industries Campus má 5 oblastí zaměření: polovodiče, lékařství, analytické aktivity, tisk (včetně 3D tisku) a energie (solární články, baterie, elektrolyzéry). Došlo k posunu od klasického outsourcingu ke strategickým partnerstvím. Začínali se 7 společnostmi; nyní má Brainport Industries Campus v partnerské síti 120 společností, které platí poplatek na pokrytí režie (plat týmu). Společnosti navíc platí za konkrétní služby (např. obchodní mise). Existují 3 programové linie: lidé (lidský kapitál / talent); trh (internacionalizace, mezinárodní inovační projekty) a technika – Smart Connected Supplier Network – vlajkový projekt zahájený v roce 2014 na Hannoverském veletrhu s cílem standardizovat průmyslové datové formáty.

Závěrečné setkání mělo podobu workshopu pod vedením pana Martijna van Gruithuisena z provincie Severní Brabantsko.

Inovační úsilí v regionu směřuje k budování ekosystémů vedoucích k nalezení řešení společenských výzev budoucnosti. Výzvou je přitom digitalizace. Snaha o hledání komplementarity s jinými regiony.

Nyní se tedy dokončuje dopadová studie provincie Sev. Brabantsko a Jihomoravského kraje pro spolupráci v oblasti digitalizace a high-tech. K ní tedy byly diskutovány otázky týkající se zaměření, cílové skupiny a identifikace relevantních aktérů.

Dle předloženého harmonogramu by dopadová studie měla být hotová do září 2022.

Třetí den, 9. 6. 2022, proběhl v Lovani; nejprve se zástupcem KU Leuven Research.

Od 70. let 20. století mají všechny vlámské univerzity povinnou třetí roli = službu společnosti. Klíčové aktivem přitom je: ochota akademiků dělat něco pro společnost, tato kultura a mentalita se pěstuje od roku 1972.

Velmi pomáhá prezentace příkladů a výběr špičkových vědců. Tři pilíře: - Spolupráce v oblasti výzkumu (cca 3100 podepsaných dohod v roce 2021), přičemž společenská hodnota této aktivity je pravděpodobně větší než vytvořené spinoffy. Spinoffy – většina pochází z výzkumných týmů, které již mají dobře zavedené partnerství s průmyslem – od toho je třeba začít. Ochrana duševního vlastnictví a licence – 70‑75 licencí ročně; patentování je něco, o co vědci mají velký zájem Trend za posledních zhruba 7 let je takový, že přichází více business angels, oslovují vědce a nabízejí, že za ně vytvoří a provozují spinoff.

Následovalo setkání se zástupcem Spinoff companies.

Jejich klienty jsou většinou doktorandi; mají cca 150 spinoffů. LRD dělá hodně osvěty a školení – např. PhD. kurz o podnikání (5denní kurz). Dle něj jsou klíčovými „ingrediencemi“ spinoffu: vyrovnaný tým // ověřená technologie / produkt / služba // svoboda provozu // ověřený model trhu a výnosů // silné investiční konsorcium. Financování probíhá přes Gemma Frisius Fund – obvykle začíná na investici 100–250 000 EUR.

Posledním bodem inspirační cesty bylo setkání se zástupci IMEC.

Nyní mají tržby 731 milionů € a neustále rostou. Rozdělení rozpočtu: 72 % průmysl, 20 % regionální grant, 3 % programy financované národní vládou, 5 % programy EU. Trvalo 10 let, než našli správný model spolupráce s průmyslem – museli se naučit, jak nebýt závislý na projektech navržených průmyslem – vytvořili výzkumné programy a pozvali společnosti, aby se jich účastnily, přičemž každý je vítán. Strategií IMEC je, že vždy chce mít výsledky ve vlastnictví. Byly představeny i další aktivity – IMEC.invest = vládní peníze na stimulaci nějaké ekonomické aktivity, IMEC:Expand = investiční fond vytvořený v roce 2017, kde mohou partneři spoluinvestovat (fond financovaný vládou, 117 milionů EUR) pouze do činností, které souvisejí s IMEC, ale jsou spravovány samostatně. IMEC.istart = akcelerátor. Shromažďování nápadů a výběr nápadů provádí IMEC, další fáze Xpand: Dosud investováno do 13 spinoffů. Startupy mohou využívat infrastrukturu IMECu.

Závěr a výsledky cesty

Zahraniční pracovní cesta byla velmi přínosná. V rámci implementace Regionální inovační strategie musí být podporován rozvoj spin-offů a startupů. V tomto ohledu byla studijní cesta jednoznačně inspirativní díky možnosti vidět, jakou formou je toto zajištěno ve špičkových pracovištích v Eindhovenu a Lovani. Velmi zajímavý byl zejména koncept Brainport Industries Campus (obdobou je Intemac v Kuřimi podpořený nástrojem ITI, jehož nositelem je statutární město Brno) a IMAC. V rámci všech setkání byly navázány důležité kontakty, což je z hlediska další inspirace či budoucí možné spolupráce zásadní. Zároveň byly projednány další kroky, které povedou k dokončení dopadové studie provincie Sev. Brabantsko a Jihomoravského kraje pro spolupráci v oblasti digitalizace výroby a high-tech.

 

Zpracováno dne 23. 6. 2022