Vilibald Bezdíček

Vilibald Bezdíček

Věda, technika

vodohospodář, vysokoškolský pedagog, první rektor obnoveného VUT v Brně

12. 11. 1906 Vídeň – 13. 8. 1991 Brno

Otec budoucího mezinárodně uznávaného vodohospodářského odborníka byl obuvníkem. Rodina se z Vídně přestěhovala do Brna, kde syn Vilibald v roce 1932 úspěšně ukončil studia na Vysoké škole technické. Ve stejném roce se oženil, s manželkou Františkou měli syny Vilibalda, Jiřího a Pavla. Své první místo nastoupil mladý inženýr na zemědělsko-technické stavební správě ve Zlíně, kde se významně uplatnil při projektování, realizaci i provozu úprav vodních toků, údolních meliorací a údolních přehrad (Fryšták). V letech 1940 –1946 byl zaměstnán na stavební správě Zemského úřadu v Brně. Další tři roky strávil na tehdejším ministerstvu techniky, kde mimo jiné zastával místo přednosty oddělení pro Státní vodohospodářský plán ČSR. Ten se stal vzorovým konceptem pro další odvětví hospodářství, týkal se „všech zdrojů vody v přírodě, přírodních i lidských vlivů na ně, zjištění jejich stavu a hospodaření s nimi“, navrhoval jejich udržení, rozvoj a využití. Pod Bezdíčkovým vedením na elaborátu pracovalo 850 inženýrů a 380 expertů. Vilibald Bezdíček se současně věnoval výzkumu a vědecké práci v oboru hydrologie, hydromeliorací, úprav vodních toků. V roce 1949 byl jmenován profesorem ČVUT v Praze a na dva roky zvolen rektorem. Současně vedl katedru meliorací. V roce 1952 na vlastní žádost z Prahy odešel, aby pomáhal znovu na svět české technice v Brně. Na Vysoké škole stavitelství pak byl profesorem a vedl katedru vodních staveb. Nakrátko se ještě do Prahy vrátil jako náměstek ministra vysokých škol, ale definitivně ho přitáhla pedagogická činnost. V Brně neúnavně organizoval obnovení Vysokého učení technického, zdůrazňoval jeho nezbytnost jako nutný předpoklad budoucího postavení města Brna i technické úrovně celé republiky. Zasloužil se o rozšíření techniky o energetickou fakultu, usiloval o vytvoření zázemí pro jednotlivá učiliště. V roce 1956 byl jmenován prvním rektorem obnoveného VUT v Brně (do roku 1958), když rok předtím zastával tento úřad ještě na Vysoké škole stavitelství. Ve své vědecké práci se věnoval vlastnímu oboru vodního hospodářství, úpravě vodních toků, jezů, hydraulice. Psal skripta a odborné práce (Úvod do studia inženýrství, 1954, Úprava vodních toků, 1959, 1966, Hydrologie, 1966, Vodní hospodářství, 1967), publikoval na 250 odborných článků, především v časopise Vodní hospodářství, kde byl také předsedou redakční rady. Svůj obor přibližoval veřejnosti v popularizačních textech pro média i na přednáškách. Byl zván na konference a sympozia doma a prakticky v celé Evropě i ve Spojených státech a Mexiku.

V roce 1968 zvolila Vědecká rada VUT prof. Bezdíčka rektorem znovu, v lednu 1969 byl jmenován ministrem ve vládě Oldřicha Černíka a pověřen řízením ministerstva školství. Normalizační režim ho odstranil již v srpnu 1969, mimo jiné i proto, že se veřejně postavil za čin Jana Palacha. Vrátil se na VUT do Brna.

V roce 1971 ho postihl zákaz přednášet, publikovat – Státní nakladatelství tech- nické literatury mu odmítlo vydat připravené práce. Po téměř 20 letech na brněnské technice odešel prof. Ing. Dr. techn. Vilibald Bezdíček, DrSc. dobrovolně do důchodu, musel opustit i brněnský byt a odstěhoval se do Rajhradu. Vystřídal různá zaměstnání, byl vrátným v nemocnici, pracoval na Ředitelství vodovodů kanalizací v Brně, překládal. Ještě v roce 1990 byl poradcem rektora VUT. Byl také jedním ze signatářů Charty 77.

Za svou vědeckou práci získal prof. Bezdíček četná ocenění: zlatou medaili, VUT, zlatou medaili MU, čestnou cenu ČSAV za popularizaci vědy a techniky.
Sám pokračoval ve slavné tradici vodohospodářství na brněnské technice, vy-
choval řadu vynikajících odborníků, z nichž mnozí dosáhli vědeckých hodností.