Stavební povolení k vodním dílům

Popis

Žádost o stavební povolení k vodním dílům podle vodního zákona může podat kterákoli fyzická nebo právnická osoba.

Vodní díla jsou podle vodního zákona stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména:

a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,

b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,

c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,

d) stavby na ochranu před povodněmi,

e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,

g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,

h) stavby odkališť,

i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,

j) studny,

k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona.

 

Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, vodohospodářské úpravy, bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací a vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod. V pochybnostech o tom, zda se jedná o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.


Co je nutné doložit

Soupis dokladů k doložení viz formulář podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (Příloha č. 8).


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
  • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Úřední hodiny:

pondělí                   8.00–17.00

středa                     8.00–17.00

pátek                      8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky ve vodoprávním řízení upravuje zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka č. 18).


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.


Sankce

Pokuta za porušení povinností podle vodního zákona se stanoví až do výše 500 000 Kč.

 

Za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl se pokuty ukládají podle stavebního zákona.


Legislativa

ust. § 15 a ust. § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Rozhodnutí o povolení studny pro potřeby jednotlivých občanů (fyzické osoby) vydává dle Statutu města Brna vodoprávní úřad příslušné městské části.

Rozhodnutí o povolení studny pro firmy (právnické osoby) vydává vodoprávní úřad Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna.