Stavba na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa – závazné stanovisko pro územní nebo stavební řízení

Popis

Jedná se o souhlas vydávaný formou závazného stanoviska podle správního řádu. Dotýká-li se řízení podle stavebního zákona zájmů chráněných zákonem o lesích, rozhoduje příslušný stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat
na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i při dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesa.

Výsledkem je souhlasné, nebo zamítavé závazné stanovisko.

Záležitost se řeší v případě územního nebo stavebního řízení při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích – stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.


Co je nutné doložit

Přílohy k písemné žádosti:

  • označení příjemce podání
  • označení předmětu žádosti
  • u fyzické osoby jméno, příjmení, trvalý pobyt,
    u právnické osoby název, právní forma, IČ, sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupce, číslo telefonu, příp. e-mail
  • grafické znázornění situace na kopii katastrální mapy

bližší odůvodnění žádosti, údaje o zamýšlené výstavbě, předpokládané časové údaje o jejím průběhu, předpokládané účinky na lesní pozemky a lesní porosty


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno 601 67
  • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:

pondělí                   8.00–17.00

středa                     8.00–17.00

pátek                      8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí stavebního úřadu, ke kterému je toto stanovisko vydáváno


Legislativa

ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno