Referent sociálního začleňování, Odbor sociální péče (VŘ č.150/2022)

Obsah

 

Tajemník Magistrátu města Brna

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 150/2022

na funkční místo úředníka/úřednice

v pracovním poměru na dobu neurčitou

 

referent sociálního začleňování

Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování

s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna

Charakteristika pozice:

Spolupracuje při koordinaci aktivit souvisejících s problematikou sociálního začleňování ve městě, zaměřených zejména na problematiku integrace cizinců. Procesně a administrativně zajišťuje chod části oddělení zaměřeného na integraci cizinců. Komunikuje s jednotlivými útvary MMB, zodpovídajícími zejména za oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních služeb apod., které se podílejí na řešení problematiky sociálního začleňování.

Svolává jednání pracovních skupin vytvořených pro jednotlivé oblasti sociálního začleňování, připravuje pro ně podklady, zajišťuje zápisy z těchto jednání. Podílí se na naplňování Strategie integrace cizinců na území města.  Podílí se na realizaci projektů v oblasti sociálního začleňování spadající do oblasti integrace cizinců. Podílí se na realizaci opatření a usnesení vlády ČR, MV ČR, MPSV ČR, Agentury pro sociální začleňování, RMB a ZMB, případně dalších orgánů v dané oblasti.

Bližší informace o druhu práce podá: Mgr. Tomáš Jurčík – tel.: 773 785 327

 

Platové podmínky platová třída 9 – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Termín nástupu: ihned po ukončení VŘ

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • znalost předpisů vztahujících se k dané oblasti:
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • schopnost jednat s lidmi,
 • uživatelská znalost práce na PC – MS Office, Internet.

 

Dále výhodou:

 • praxe v oboru, 
 • znalost některého světového jazyka (angličtina, němčina, ruština nebo francouzština).

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 5. 10. 2022 (včetně) na adresu:

            Magistrát města Brna

Personální oddělení

            Dominikánské nám. 1

            601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

 

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 20.9.2022