Pronájem prodejny na ul. Kounicova

  • Bytový dům č. p. 60, na ul. Kounicova, č. or. 87
Druh:
Pronájem majetku
Typ:
Nabídka majetku
Celková plocha:
132,06 m2
Adresa:
Bytový dům č. p. 60, na ul. Kounicova, č. or. 87
Minimální cena:
2 250 Kč/m2/rok, 297 135 Kč/ročně, 24 761,25 Kč/měsíčně.
Katastrální území:
p. č. 2702, v k. ú. Žabovřesky, obec Brno, zapsané na LV č. 10001

Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky, nabízí k pronájmu nebytový prostor č. 609 o celkové výměře 132,06 m2, v 1. NP a 1. PP bytového domu č. p. 60, na ul. Kounicova, č. or. 87, který je součástí pozemku p. č. 2702, v k. ú. Žabovřesky, obec Brno, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
 

Výměry místností v 1. NP

 

místnost č. 1

63,20 m2

místnost č. 2

7,90 m2

místnost č. 3

27,30 m2

místnost č. 4

5,40 m2

místnost č. 5

6,00 m2

místnost č. 6

8,00 m2

místnost č. 7

4,40 m2

WC

1,30m2

koupelna

2,00m2

1.NP celkem

125,50m2

 

 

1. PP - suterénní prostor 6,56 m2

Celková výměra prostor 132,06 m2

Nebytový prostor byl původně využíván jako prodejna masa, uzenin a sýrů.
Provozovna je umístěna ve velmi dobré dopravní dostupnosti MHD, v bezprostřední blízkosti je zastávka Klusáčkova.
V nebytovém prostoru je v nevyhovujícím stavu elektroinstalace, je nutná rekonstrukce, a počítá se s tím, že tuto rekonstrukci by na své náklady provedl nájemce.
Minimální požadovaná výše nájemného 2 250 Kč/m2/rok, 297 135 Kč/ročně, 24 761,25 Kč/měsíčně.
Preferovaný účel využití – prodejna masa a uzenin včetně doplňkového sortimentu, bufet.
Předpokládaná délka pronájmu podle investice na dobu určitou,  max. 10 let.
Po dobu rekonstrukce je možné sjednat nájem za 1,- Kč/132,06m2/měs/. maximálně na dobu čtyř měsíců od podpisu smlouvy,
Po dohodě s pronajímatelem možnost refundace nákladů spojených s přímou investicí do budovy (zejména elektroinstalace). 
Kromě nájemného se platí záloha na energie a služby. Nájemné a záloha na úhradu nákladů na služby se platí měsíčně. Energetická náročnost budovy- celková dodaná energie – klasifikační třída: E-nehospodárná. Průkaz energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí na Odboru majetkovém a bytovém, 4. patro, Úřadu městské části města Brna, Brno-Žabovřesky.

Prohlídka prostor se uskuteční v termínech  29.1.2024 v 10:00 a 7.2.2024 vždy v 10:00 (po domluvě možno případně sjednat individuální termín)

Nabídky na pronájem s uvedením níže požadovaných údajů a doložením příloh zasílejte nejpozději do 15.2.2024 do 15:00 hod. na adresu CD CENTRUM COMS, a.s., Panská 13, 602 00 Brno nebo do datové schránky 9daich5. Pro nabídku můžete použít tento formulář

Zájemce ve své nabídce uvede následující údaje:

  • fyzické osoby podnikající a právnické osoby - název, IČ a sídlo zájemce, závaznou adresu pro doručování (pokud se liší od adresy sídla firmy), osobu oprávněnou jednat za právnickou osobu,
  • telefon. kontakt, e-mail, ID datové schránky – byla-li zřízena
  • prostor, o který zájemce žádá (ulice a č. or., č. prostoru)
  • účel užívání prostor,  nabízený sortiment zboží, služeb
  • nabízená výše nájemného v Kč za m2/rok,

a doloží:

  • platné doklady o podnikatelském oprávnění (právnické osoby, fyzické osoby podnikající),
  • čestné prohlášení, že nemá nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění a na penále k nim,
  • čestné prohlášení, že nedluží na nájemném městu Brnu.
  • vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů vč. Informace poskytované subjektu údajů v souladu s čl. 13 Nařízení

Nabídky budou projednány příslušnými volenými orgány městské části Brno-Žabovřesky a následně budou zájemci vyrozuměni o výsledku.

Všechny potřebné dokumenty naleznete na stránce https://www.drazby-brno.cz/drazba/71/nebytovy-prostor-kounicova-6087.html

Mohlo by vás zajímat