Právník, Odbor dopravy (VŘ č.116/2022) – 2 funkční místa - prodloužen termín pro podání přihlášek

Obsah

Informace k VŘ č. 116/2022

Termín pro podání přihlášek prodloužen do 30. 9. 2022

 

Tajemník Magistrátu města Brna

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 116/2022

na 2 funkční místa úředníků/úřednic

v pracovním poměru na dobu neurčitou

 

právník

Odbor dopravy MMB, Oddělení majetkové a právní, Referát právních služeb

 

s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna

 

Charakteristika pozice:  

Spolupodílí se na právních činnostech vykonávaných Referátem právních služeb. Do působnosti Referátu právních služeb náleží činnosti zejména v následujících oblastech:

 • nabývání a správa majetku (výkup pozemků, zřizování služebností, řešení nároků na vydání bezdůvodného obohacení, nájmy),
 • veřejné zakázky (zejm. malého rozsahu na služby/dodávky),
 • příprava/připomínkování právních předpisů obce,
 • poskytování informací (včetně přezkumu postupů městských částí v této oblasti),
 • dotace v oblasti dopravy,
 • poradenství v rámci Odboru dopravy MMB v oblasti předkládání a schvalování materiálů v orgánech statutárního města Brna a v orientaci v interních normativních aktech MMB a
 • další právní činnosti zejm. v oblasti samosprávy, jejichž potřeba na Odboru dopravy MMB vyvstane.

 

Samostatně nebo ve spolupráci s dalšími pracovníky se podílí na plnění přidělených úkolů spadajících zejména mezi výše uvedené oblasti. Pracovní náplň tvoří zejména následující činnosti:

 • příprava či kontrola právně významných dokumentů (smlouvy, právní předpisy, soudní podání apod.),
 • právní rozbor jednotlivých případů a návrh jejich řešení,
 • činnosti související s předložením materiálů k projednání v orgánech statutárního města Brna (kontrola právní správnosti materiálu, včetně kontroly návrhu usnesení),

 

Bližší informace o druhu práce podá: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, tel.: 542 174 230, pospisek.pavel@brno.cz

                                                           Mgr. Matěj Dolák, tel. 542174601, dolak.matej@brno.cz

 

Platové podmínky:  11. platová třída – dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících

 

Termín nástupu:     dle dohody, po skončení VŘ

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterském nebo bakalářském studijním programu – právní směr (pozice je vhodná i pro absolventy),
 • orientace v relevantních právních předpisech, zejména:
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel, Internet, Outlook, ASPI,
 • vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, asertivita,
 • velmi dobré organizační schopnosti,
 • velmi dobrý písemný a ústní projev.

 

Dále výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství (na funkční místo není zkouška předepsána),
 • znalost některého světového jazyka (angličtina, němčina, ruština nebo francouzština),
 • řidičský průkaz min. skupiny B.

 

Nabízíme:

 • náborový příspěvek 50 000,- Kč

bude vyplácen za podmínek setrvání v pracovním poměru 4 roky, ve dvou splátkách po 25 000,- Kč, 1. splátka po skončení zkušební doby, druhá splátka po 1 roce setrvání v pracovním poměru, náborový příspěvek bude vyplacen pouze u zaměstnance, který nově nastoupí do pracovního poměru, nový nástup je minimálně po 3 měsících od předchozího ukončení pracovního poměru k MMB.

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv,
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

 

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

 

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná
a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte
či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 30. 9. 2022 (včetně) na adresu:

            Magistrát města Brna

Personální oddělení

            Dominikánské nám. 1

            601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Oznámení vyvěšeno dne: 2. 8. 2022

Oznámení prodlouženo: 16. 8. 2022