Pavel Hynek Morgentaller

Pavel Hynek Morgentaller

Politika, podnikání

národohospodář, člen brněnské městské rady, rychtář

někdy v letech 1618 - 1630 Mautern (Dolní Rakousko) - leden 1683 Brno

Od druhé poloviny 17. století pronikal ze Západu, zejména z Francie, do zemí rakouské monarchie nový národohospodářský směr, merkantilismus. Jeho základní myšlenkou bylo ozdravit a rozvinout výrobu a obchod. Prvenství v prosazování těchto myšlenek mají v našich zemích dva Brňané – moravský zemský advokát Fabián Šebestián Malivský z Maliv a hlavně Pavel Hynek Morgentaller.

Pavel Hynek navštěvoval střední školu v Kremži, poté studoval na vídeňské univerzitě. Další život prožil na Moravě a v Brně. Po vídeňských studiích získal místo vychovatele mladého hraběte Adama Františka Valdštejna v Židlochovicích. Jeho postavení mu umožnilo cestovat po Evropě, kde si všímal rozvoje manufaktur i obecného vzestupu výroby a obchodu v kontrastu se zaostávajícím rakouským císařstvím. Roku 1649 napsal a vydal (v latině) svůj první spis „Příčiny všeobecného vzkvétání a zanikání státu.“ Reagoval v něm na poměry v zemi, zpustošené třicetiletou válkou, a dospěl k závěru, že prvním úkolem dobrého vladaře je pečovat o rozvoj výroby a řemesel. Není-li v zemi dostatek kvalitních pracovníků, mají se různými výhodami přilákat z ciziny. Roku 1654 se Morgentaller rozloučil se službou u Valdštejnů a hledal nové uplatnění. Téhož roku předložil císaři pozoruhodný návrh na zavedení manufaktur v rakouských dědičných zemích. Dokládal v něm, že při dostatečném množství suroviny a s využitím schopností místní i cizí pracovní síly mohou tyto země ve výrobě brzy dohnat pokročilou cizinu. Čechy a Morava měly podle jeho návrhu vyrábět jemná sukna po francouzském a nizozemském vzoru a vlněnou přízi. Se svým návrhem však Morgentaller neuspěl. Přesto svými názory razil spolu s praktikem Malivským cestu dalším rakouským merkantilistům a to i těm, kteří položili v Brně základ jeho pověsti „moravského Manchestru“. Již kolem roku 1662 byla v Brně založena vlnařská manufaktura, pravděpodobně první v celé habsburské monarchii. (Tovární privilegium na výrobu vlněného cajku v Linci je až z roku 1672).

Pavel Hynek Morgentaller se 17. listopadu 1654 přiženil do Brna. Sňatkem s Alžbětou, vdovou po brněnském konšelovi Janu Kranichovi z Goldsteina, získal majetek, věnoval se šenku vína a vinařství v Brně a okolí. Z manželství se narodily 4 děti. V roce 1655 byl Morgentaller přijat za měšťana, v roce 1659 se stal členem brněnské městské rady. V jeho prospěch mluvila znalost poměrů ve Vídni, kde dovedl jednat na úřadech a získávat pro Brno například daňové úlevy. O deset let později byl Morgentaller vybrán za městského rychtáře, roku 1672 se stal dokonce brněnským císařským rychtářem. Společenský vzestup, provázený i materiálními výhodami, mu však přinesl i nepřátelství a zášť. K jeho hlavním protivníkům patřil kolega z městské rady Jan Hovorka z Vyškova.

Pavel Hynek Morgentaller byl významným veřejným činitelem, národohospodářským teoretikem, který spolu s Malivským silně ovlivnil ekonomické myšlení své doby i rychlý rozvoj manufaktur. Výsledkem industrializační vlny bylo, že Brno se stalo jedním z nejpřednějších továrních měst ve starém Rakousku.

Pavel Hynek Morgentaller zemřel na vrcholu svého hospodářského i politického vlivu upoután na lůžko těžkou nemocí. Je pochován u sv. Jakuba.