Otakar Nováček

Otakar Nováček

Literatura, žurnalistika

muzikolog, autor prací o brněnském slangu

6. 1. 1901 Brno - 5. 1. 1986 Brno

Do kulturní atmosféry každého města patří i jevy zdánlivě okrajové, které je však na první pohled (či poslech) výrazným způsobem odlišují od ostatních a vytvářejí jeho charakteristickou tvářnost. K takovým fenoménům patří v Brně typická hantýrka-hantec, vzešlá z prostředí brněnské "plotny". Systematicky se jím zabýval a shrnul do slovníkové podoby poprvé dr. Otakar Nováček.

Po maturitě na brněnské reálce (1920 ) složil o rok později doplňkové zkoušky z latiny. Na mistrovské škole Leoše Janáčka poslouchal fonetiku, znalosti v oboru teorie hudby prohloubil na pařížské Sorbonně (1923 -25). Předcházela a následovala ovšem studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1921-23, 1925-27). Doktorát získal na základě disertační práce O zdrojích hudebně skladatelských v roce 1927. Po dvojím krátkodobém pedagogickém působení (1928 - 29 Brno, 1931 - 33 Jihlava) se rozhodl pro život na volné noze. Trvalé zaměstnání bohémsky založeného Nováčka svazovalo, věnoval se pak výhradně takzvaným svobodným činnostem. Publikoval v tisku i v rozhlase, jako ctitel a znalec Leoše Janáčka se zabýval jeho dílem. Napsal studii Leoš Janáček a jeho teorie nápěvkové mluvy (1941), vlastním nákladem vydal několik beletristických úvah (O číšnících a...-Jihlava 1932, Ňadra-Praha 1932). Své rozsáhlé vědomosti částečně zúročil jako soukromý učitel jazyků (byl vynikající franštinář) a logoped. Jeho výrazný sklon k recesi se projevil například i v telefonním seznamu ze 60. let, kde měl u jména uvedeno "lékař chronických chorob řeči." Současní autoři prací z prostředí osobitého městského společenství první republiky dodnes čerpají z jeho studie Brněnská plotna, která vyšla poprvé v Brně v roce 1929. Nováček "plotnu" (srv. vídeňské Plattenbrüder) důkladně rozebral a popsal její strukturu, způsob života, sociální poměry, vztah k práci, morální kodex, módu i zvláštnosti jednotlivých lokalit (sám cítil sounáležitost s plotnou husovskou). Stěžejní je v této práci systematické uspořádání charakteristické plotňácké mluvy do prvního slovníku brněnského hantecu. Sám poznal život v "plotně" zevnitř, jeho průkopnická práce však od prvního vydání nebyla publikována (kromě samizdatu ze 70. let). Po roce 1989 se s Nováčkem tomuto tématu věnovala brněnská televize a rozhlas. Nepřehlédnutelná mohutná figura dr. Otakara Nováčka opustila brněnské ulice den před jeho 85. narozeninami.