Metodické a právní oddělení

Agenda

  • Prošetřuje způsob vyřízení stížnosti proti postupu stavebních úřadů I. stupně a přijímá opatření k nápravě.
  • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí stavebních úřadů I. stupně v agendě ukládání pokut podle stavebního zákona.
  • Vyřizuje podněty na nečinnost stavebních úřadů I. stupně a přijímá opatření proti jejich nečinnosti.
  • Zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje nicotnost rozhodnutí ve smyslu správního řádu.
  • Vykonává působnost vyvlastňovacího úřadu, tzn. provádí vyvlastňovací řízení dle zákona o vyvlastnění.