Kryštof Schwanz

Kryštof Schwanz

Politika, podnikání

bohatý brněnský měšťan, obchodník, radní

(také Schwantz, Schwarz, Christoph)
60. léta 16. století Retz – přelom let 1601-1602 Brno

Ve druhé polovině 16. století mělo Brno kolem 4500 obyvatel. Z nich asi polovina mluvila německy. Tři čtvrtiny obyvatel se živily provozováním řemesla, k tomu bylo možné připojit i obchodní činnost. Čilé vzájemné obchodní i kulturní kontakty kvetly mezi královským městem Brnem a Dolními Rakousy.

Brněnské měšťany vázaly s měšťany dolnorakouských měst i časté příbuzenské svazky. Také Kryštof, syn bohaté patricijské rodiny Schwanzů z Retzu, se přiženil do Brna. Vzal si Uršulu rozenou Oberhäuserovou, s níž měl 5 dětí. Kryštof pocházel z přísně katolické rodiny, příznivě nakloněné jezuitům. Za služby, které prokázal císaři v Uhrách při bojích s Turky, mu byl v roce 1590 propůjčen predikát „von Retz“. V Brně postupně zakoupil tři domy a úspěšně rozmnožoval svůj majetek, který pocházel z obchodu se železem, půjčování peněz na úrok a z obchodu s vínem a suknem. Podle kronikáře Jiřího Ludwiga si nepočínal vždycky poctivě, víno údajně pančoval a sukno nebývalo prvotřídní. Faktem však zůstává, že velkoobchodník Kryštof Schwanz se v roce 1595 stal členem brněnské městské rady a je v této souvislosti uváděn v záznamech ještě v roce 1602. Přesné datum jeho úmrtí neznáme. V dubnu 1603 se jeho vdova Uršula znovu provdala. Vzala si opět zámožného měšťana, obchodníka se železem a královského výběrčího daní na Moravě, Valentina Ducha z Lübecku. Zemřela o dva roky později a její děti potom vedly s panem Duchem řadu sporů o své dědické nároky.

Kryštof Schwanz se však do historie Brna zapsal hlavně jako stavebník. V roce 1588 koupil dům č. 22 (dnes č.17) na Dolním rynku (dnes náměstí Svobody) a dal jej v letech 1590 – 1596 přebudovat na reprezentační palác ve stylu vrcholné renesance. Přestavbou pověřil předního italského mistra Antonia Gabriho, průčelí je dílem dalšího italského mistra Giorgia Gialdiho. Po Schwanzově smrti získal dům (sňatkem s Uršulou) Valentin Duch, který dal vybudovat dvorní arkády.

V paláci, který dnes známe jako Dům pánů z Lipé, měl Kryštof Schwanz povoleno provozovat velkoobchod s vínem, kramářství a také směnárnu. Za čtyři staletí vystřídala vzácná historická a stavební památka řadu majitelů a prošla mnoha změnami. Po nákladné a náročné rekonstrukci, ukončené v listopadu 2001, se vrátila ke svému původnímu určení, ovšem zcela v duchu 21. století. V nové podobě významně přispívá k oživení nejdůležitějšího brněnského veřejného prostoru.