Jaroslav Bakeš

Jaroslav Bakeš

Věda, technika

lékař-chirurg, zakladatel onkologického ústavu v Brně

16. 9. 1871 Ořechovičky u Brna – 6. 10. 1930 Vadovice (Polsko)

V období mezi dvěma světovými válkami zažívalo Brno období rozkvětu. Do tohoto kontextu se mimořádným způsobem zařadilo úsilí o vybudování specializovaného medicínského pracoviště, zaměřeného na léčbu rakoviny. Od myšlenky k realizaci však vedla složitá a náročná cesta. Na jejím počátku stáli MUDr. Jaroslav Bakeš a jeho matka, sociální pracovnice a etnografka Lucie Bakešová.

Jaroslavův otec František Xaver byl učitelem a majitelem statku v Ořechovičkách (dnes součást Ořechova u Brna). Matka Lucie, rozená Wankelová, byla dcerou lékaře, zaníceného vlastence a krasového badatele Jindřicha Wankela. Jaroslavovým bratrancem byl další slavný krasový badatel, Karel Absolon. Sklony k medicíně a badatelství vůbec se v rodině zřejmě dědily.

Jaroslav Bakeš vystudoval medicínu na vídeňské univerzitě, doktorát získal v roce 1895. Své první lékařské místo nastoupil ve Všeobecné nemocnici ve Vídni. V roce 1902 byl jmenován primářem nemocnice v Třebíči a v roce 1909 převzal jako primář nově vybudovaný chirurgický pavilon Zemské nemocnice v Brně. V roce 1922 se ujal řízení moderně upraveného chirurgického oddělení Zemské nemocnice na Žlutém kopci. Inspirován příkladem řady evropských a amerických měst (Turín, Madrid, Paříž, Mineapolis a další) i Jedličkova Československého spolku pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů začal se Bakeš na podnět své matky zabývat myšlenkou vybudovat v Brně ústav, který by se komplexně zabýval problematikou onkologických onemocnění. Doktor Bakeš se svou matkou dokázali kolem sebe soustředit okruh zdravotnických pracovníků i laických nadšenců. Založena byla Bakešova nadace a v roce 1928 se po složitých organizačních přípravách ustavil Spolek k vybudování Domu útěchy. Prvním starostou byl jednomyslně zvolen MUDr. Bakeš. V poválečném Československu to byl ojedinělý projekt jak po stránce odborné tak svým zaměřením na nemajetné pacienty. Spolku se podařilo získat pro své záměry podporu řady významných osobností z kruhů politických, kulturních, společenských a ekonomických. Morální přízeň hrála samozřejmě důležitou roli, hlavní ale byla konkrétní pomoc materiální, pro kterou Spolek vyvíjel řadu důležitých osvětových i společenských propagačních aktivit. V roce 1929 vydal MUDr. Bakeš samostatný tisk „Jak čelit vzrůstajícímu nebezpečí rakoviny“ s přehledem výskytu a úmrtnosti na toto onemocnění v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde nechyběla informace o struktuře připravovaného ústavu. Spolek, zejména jeho součást Dámský spolek, ve kterém se významně angažovala Bakešova dcera Věra (provdaná Lesná), pořádal přednášky, dobročinné večery, koncerty, výstavy, plesy. A získával finanční dary. Projekt zaujal i prezidenta Masaryka, který Bakešovi přislíbil pomoc. Splněný slib představoval částku 2,5 milionu korun, kterou Masaryk poskytl z jubilejního fondu. Finanční podmínky pro zahájení stavby Domu útěchy byly naplněny v roce 1933, kdy se také začalo stavět. Jako staveniště byly po mnoha peripetiích a konkurenčních bojích s obdobným projektem u Sv. Anny určeny pozemky v sousedství Zemské chirurgické nemocnice na Žlutém kopci. Jaroslav Bakeš, iniciátor myšlenky vybudování moderního specializovaného onkologického pracoviště v Brně, se zahájení stavby nedočkal. Zemřel náhle v zahraničí na zápal plic. Ve své poslední vůli ustanovil Spolek Domu útěchy svým hlavním dědicem a dal zřídit fond, určený k financování vědeckého výzkumu v oblasti zhoubných nádorů.

Kromě své lékařské odbornosti byla Jaroslav Bakeš také uznávaným sběratelem minerálů. Svou světově známou sbírku odkázal Moravskému zemskému muzeu v Brně.

První moderní radioléčebný ústav u nás byl uveden do provozu v roce 1935. Při zahájení byl nazván Masarykova léčebna Dům útěchy v Brně. Sousední budova chirurgické nemocnice byla pojmenována po Jaroslavu Bakešovi.