Jakub Alram

Jakub Alram

Politika, podnikání

člen významné brněnské patricijské rodiny

13. století

Nejstarším známým příslušníkem rodiny Alramů byl rychtář Alram. Do Brna přišel (asi jako zámožný kupec) někdy ve 20. - 30. letech 13. století a působil jako lokátor, pomáhal přistěhovalcům se v Brně usadit. V roce 1237 je jmenován mezi ostatními brněnskými měšťany jak svědek v soudní při. Roku 1241 zastával úřad mincmistra, v roce 1247 se dokonce stal prvním mezi brněnskými konšely – rychtářem. Vlastnil honosný dům na nároží Rybného trhu (dnešní Dominikánské náměstí) a Veselé ulice. Dům byl na přelomu 13. a 14. století rozdělen na královský dům a Alramův dvůr. Při svých návštěvách Brna byl Alramovým hostem český a polský král Václav II., který podle pověstí nebyl lhostejný k půvabům Alramovy mladičké ženy Flory (i její jméno má původ v legendě). Roku 1323 se připomíná Alramova vdova.
Alram a „Flora“ měli syny Jakuba, Leutera a Mikuláše a dceru Markétu.

Jakub Alramův byl po osm období (1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355 a 1357) přísežným členem městské rady. V červnu a červenci 1348 zastával i funkci městského rychtáře a roku 1350 se ujal také úřadu židovského rychtáře, který zprostředkovával kontakt mezi městem a židovskou obcí v obdobích, kdy si obec sama nedokázala svého představitele stanovit. Jakub nasbíral úřadů (a z nich plynoucích požitků) mnohem víc: byl výběrčím daní, rozhodčím ve sporech, svědkem v pozůstalostních řízeních, správcem vinic v Židenicích. Městu sloužil jako vyslanec u markraběte Jana Jindřicha. Stal se i důvěrníkem markraběte a svůj dům na Rybném trhu mu nabídl jako sídlo. Byl příznivcem a podporovatelem dnes již zaniklého johanitského špitálu na Starém Brně. Jakub Alram nashromáždil obrovský majetek (dvory v Komíně, Židenicích, Medlánkách, další dům na Dolním trhudnes Náměstí svobody), o jeho rentách se v městských knihách zachovalo 33 zápisů. Později byl nucen renty zase prodávat. Městské radě prodával víno a vydělával i na půjčování peněz.

Také Jakubův syn Jan Alramův patřil k velmi zámožné měšťanské vrstvě, jen jeho nemovitosti byly v roce 1365 ohodnoceny na 432 hřiven, což bylo ohromné jmění. To mu asi také umožnilo sňatek se šlechtičnou.

Ani Jakubovi sourozenci si nevedli špatně: Mikuláš byl roku 1348 městským radním, ve službách Karla IV. se vypracoval na správce tridentského biskupství.

Leuter vstoupil k dominikánům. V roce 1349 již byl převorem kláštera a v roce 1357 provinciálem řádu. Zemřel asi v roce 1366. Také Markéta vstoupila do kláštera, k dominikánkám-herburkám (podle první představené Herburgy) na dnešní Jezuitské ulici. V roce 1354 se sama stala převoryší.
O významné a nesmírně zámožné rodině Alramů kolovalo již za jejich života mnoho pověstí a legend. Do dnešní doby se uchovala ta o zlatém pokladu, který si nejstarší Alram dovezl z cest po Orientu a zakopal někde v prostoru Dominikánského náměstí.