Ernst Mach

Ernst Mach

Věda, technika

fyzik a filozof

18. 2. 1838 Brno - Chrlice - 19. 2. 1916 Haar u Mnichova

Dědeček budoucího vědce působil jako vychovatel ve šlechtické rodině Brethonů v Chrlicích, jeho otec, absolvent pražské univerzity, byl v Chrlicích gymnaziálním učitelem. Ernst se narodil Johannovi a Josefě Machovým v domě číslo 1 v Chrlicích, tedy v chrlickém zámku. Některé zahraniční prameny uvádějí jako rodiště Tuřany, kde však byla na faře pouze vedena chrlická matrika.

Ernst Mach absolvoval gymnázium v Kroměříži. Matematiku a fyziku studoval ve Vídni, kam se také rodina později přestěhovala. Po vysokoškolských studiích byl Ernst Mach 3 roky univerzitním profesorem ve Štýrském Hradci, poté byl 28 let profesorem fyziky na německé univerzitě v Praze, kde deset semestrů zastával i úřad rektora. Roku 1895 se stal profesorem historie a teorie induktivních věd na vídeňské univerzitě. Byl členem Vídeňské akademie věd, po odchodu na odpočinek se stal členem rakouské Panské sněmovny. Ernst Mach založil filozofický směr empiriokriticismus (navázal na švýcarského filozofa Richarda Avenaria), někdy nazývaný také "machismus". Podle něj jsou věci a jevy komplexem počitků a souborem prvků empirie - subjektivní zkušenosti. Machova teorie zpochybnila absolutní platnost Newtonovy mechaniky, obracela se proti strnulému fyzikálně-matematickému modelu vědy, usilovala o kritické oproštění přírodních věd o překonané a odbyté poznatky. K nejvýznamnějším Machovým pracím patří Analýza počitků (1885), Principy učení o teplotě (1896) a Poznání a omyl (1905). Zabýval se také mechanikou, optikou, akustikou, aerodynamikou (Machovo číslo, Machův kužel) a termodynamikou. Zdokonalil fotografickou techniku, sledoval a popsal let projektilu. Na své současníky měl značný vliv. Albert Einstein zavedl pro Machův pohled na absolutní čas, prostor a pohyb termín "Machův princip", byla po něm pojmenována řada jevů. Jednotka rychlosti "mach" se jmenuje právě po něm. Firma Gilette po něm pojmenovala svůj holící strojek, aby zdůraznila jeho rychlost.

Poslední dvě desetiletí svého života trpěl Mach závažnými zdravotními potížemi. V roce l898 ho ve vlaku postihl záchvat mrtvice, po kterém částečně ochrnul. Ačkoliv i potom pokračoval ve vědecké práci, snížená pohyblivost jej přinutila uchýlit se k synovi-lékaři
do Německa.

I po Machově smrti se k jeho odkazu hlásila řada oborů, skupin i jednotlivců, zejména tzv. Vídeňský kruh, který nesl i jeho jméno. Ernst Mach je významnou osobností evropských kulturních dějin druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Je po něm pojmenována ulice v Brně - Chrlicích, na zámečku v Chrlicích, kde je dnes Ústav sociální péče pro slabozraké, připomíná pamětní deska místo, kde se velký učenec narodil. Roku 1988 ji tam umístila Jednota českých matematiků a fyziků. Akademie věd ČR uděluje za mimořádný přínos pro fyzikální vědy Cenu Ernsta Macha.