Česky CZEnglish EN

Brno a klimatická změna – projekt UrbanAdapt

Město Brno si je vědomo rizika v souvislosti s klimatickou změnou. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich zranitelnost a mohou mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel (bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek) i na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál. Proto se na začátku roku 2015 Brno zapojilo prostřednictvím Kanceláře strategie města jakožto neoficiální partner do projektu UrbanAdapt – adaptace města na klimatické změny.

Cílem projektu UrbanAdapt je reagovat na možné dopady změny klimatu ve městech, spustit a rozvíjet proces přípravy adaptačních strategií měst, navrhnout a vyhodnotit vhodná adaptační opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Projekt rozvíjí spolupráci akademického sektoru a nevládních organizací s cílovými městy.

Cílem je zahájit diskuze o přípravě adaptačních strategií, identifikovat vhodná opatření, přinést příklady správné praxe a vytvořit odbornou, informační a metodickou podporu pilotním městům v oblasti adaptací na změny klimatu. Významnou součástí je začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“ (zeleň a vodní ekosystémy) a ekosystémových služeb do adaptačního cyklu a do jednotlivých opatření a adaptačních alternativ.

Projekt byl koordinován institucí CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

Jedním z hlavních výstupů projektu je dokument Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně: s využitím ekosystémově založených přístupů – bude sloužit jako jedno z východisek pro zpracování Strategie pro Brno 2050.

V rámci projektu UrbanAdapt proběhlo v Brně termální letecké snímkování.

Zúčastnili jsme se rovněž mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“, která se konala 17. – 18. října 2016 v prostorách zastupitelského sálu Magistrátu hl. m. Prahy.


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.01.2021 06:37
  • Datum poslední aktualizace: 14.01.2021 06:37
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design