Česky CZEnglish EN

Priorita 3. Kvalita života

Zdraví a kvalita života brněnských obyvatel nemalou měrou souvisí s kvalitou prostředí, ve kterém žijí. Kvalita ovzduší, vody a půdy, způsoby likvidace odpadů, rozsah a stav zeleně, to vše přímo či nepřímo ovlivňuje zdraví a životní spokojenost obyvatel města. Ve městě Brně patří k nejzávažnějším problémům životního prostředí, jako v každém velkém městě, znečištění ovzduší v bezprostřední blízkosti frekventovaných komunikací, hlučnost z dopravy a staré ekologické zátěže. Příznivá je naopak nabídka přírodních rekreačních možností vázaných na užší i širší zázemí města. Kvalita životního prostředí je v Brně lokálně proměnlivá. Například severní část města disponuje výrazně lepším přírodním prostředím, než má část jižní, kde jsou navíc kumulovány významné dopravní stavby, průmysl a obchodní centra. Pro spokojený život obyvatel jsou však důležité další podmínky – šťastný rodinný život předpokládá nejen předvídavé řešení bytové otázky, ale např. i ochranu starších, zdravotně či jinak znevýhodněných lidí či zajištění přijatelných startovacích podmínek pro mladé. Město se snaží reagovat na současný demografický vývoj, který v Brně znamená zejména zvyšující se podíl starších obyvatel a stagnující celkový počet obyvatel. Brno se však neorientuje pouze a jen na dobré životní podmínky svých obyvatel, ale i na ty, kteří do města přicházejí jen na čas. Pro ně chce být městem otevřeným a pohostinným. Brno má dobré podmínky pro spokojený život svých obyvatel i návštěvníků v mnoha dalších oblastech. Za zmínku stojí například brněnská kultura, která je mimořádná a v mnoha směrech jedinečná. Stejnou důležitost má pro obyvatele i sport a tělovýchova a město si je vědomo toho, že v této oblasti jsou ještě mnohé rezervy. Významné pro život jsou i veřejná prostranství a tak město investuje jak do revitalizací městských parků, tak i do ulic a náměstí a to nejen v centru města. Městu naopak chybí moderní zábavní parky a nevyužitý je prozatím potenciál vodních ploch, zejména hlavních brněnských toků – Svratky a Svitavy.

Cíl 3.1 Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě

3.1.1 Rozvoj variabilní nabídky bydlení
3.1.2 Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu
3.1.3 Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví
3.1.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel města
3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí
3.1.6 Účinná politika města v oblasti rozvoje lidských zrdojů

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.04.2016 13:58
  • Datum poslední aktualizace: 21.04.2016 13:58
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design