Česky CZEnglish EN

Priorita 5. Doprava a technická infrastruktura

Charakteristickým rysem – a zároveň problémem – Brna i řady dalších českých měst je prudkýnárůst individuální automobilové dopravy, odklon od nemotorové a hromadné dopravy a celkovézvýšení dopravní zátěže města. Přes významná zlepšení a dokončení unikátních stavebna silniční síti v posledních letech je klíčové dokončení Velkého městského okruhu, protože stávající,převážně radiální model silniční sítě vede k neúměrnému zatěžování centrálních částí Brna, a to i tranzitnídopravou. Velký deficit pociťuje město v oblasti parkování.Základním předpokladem zastavení nárůstu individuální automobilové dopravy je posílení atraktivity městskéhromadné dopravy. Pro Brno a jeho okolí se úspěšně zavádí a zkvalitňuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravskéhokraje (IDS JMK).Strategií Brna v oblasti rozvoje železnic je urychlit a celkově zefektivnit průjezd městem, což bude mít pozitivnívliv zejména na mezinárodní a meziměstskou vlakovou dopravu. Klíčovým strategickým projektem v tétooblasti je přestavba brněnského železničního uzlu – projekt Europoint Brno.Důležitým prvkem je i kvalitní dopravní zásobování města a jeho okolí, které by mohl výrazně ovlivnit připravovanýlogistický železniční kontejnerový terminál umístěný u I. železničního koridoru na jihu města.Letiště a jeho bezprostřední okolí je strategickým rozvojovým pólem Brna a po dokončení nového osobníhoterminálu a zavedení nových pravidelných leteckých linek si upevňuje pozici druhého největšího letištěv České republice.V oblasti alternativních druhů dopravy a to zejména dopravy cyklistické je největším nedostatkem neexistenceuceleného systému sítě cyklostezek na území města a jeho blízkého okolí. Převážně rekreační charaktermá pak lodní doprava, která je provozována na Brněnské přehradě.Mezi největší přednosti města patří vybudovaná infrastruktura pro centrální zásobování teplem, dostatečnézdroje a rozvod elektrické energie, vybavenost infrastrukturou pro likvidaci odpadu, dostatečná kapacita vodníchzdrojů pro pitnou vodu pro další rozvoj města a postupná realizace sítě kolektorů.Nicméně z pohledu základní technické infrastruktury má Brno ještě problémy, především v oblasti odkanalizováníúzemí a systému nakládání s povrchovými vodami. V oblasti odkanalizování území je stávající hydraulickákapacita stokové sítě prakticky vyčerpána. Značná část existující stokovésítě města Brna je kapacitně přetížena a trpí fyzickou opotřebovaností.V některých okrajových částech v Brně splašková kanalizacezcela chybí a pracuje se na jejím dobudování.Strategická opatření v oblasti odkanalizování a povodňové ochranyjsou zaměřena na uplatnění priorit v pořadí retence – vsak – odvod.Z hlediska protipovodňové ochrany ztěžuje pozici Brna jeho polohana dolních tocích řek Svitavy a Svratky. Klíčová protipovodňováopatření nutno provést "nad městem" a v této souvislosti budestrategickou prioritou města spolupráce s Jihomoravským krajema správci povodí.

Cíl 5.1 Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti města

5.1.1 Zajištění komfortní MHD, IDS
5.1.2 Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování
5.1.3 Realizace projektu Europoint Brno (ŽUB) v návaznosti na dobudování městské infrastruktury

Cíl 5.2 Zajistit komplexní hospodaření s energiemi, s povrchovými a odpadními vodami

5.2.1 Nakládání s povrchovými a odpadními vodami
5.2.2 Koncepce protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků a nádrží
5.2.3 Optimalizace zásobování města energiemi a městského odpadového hospodářství

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.04.2016 14:02
  • Datum poslední aktualizace: 21.04.2016 14:02
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design