Česky CZEnglish EN

Sociologické průzkumy a analýzy

Analýza turistické poptávky města Brna a Výzkum vnímání města Brna v zahraničí

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 si stanovil ve svých cílech zvýšení turistické návštěvnosti města. Ve městě Brně však schází dostatek statických dat pro hodnocení úspěšnosti kampaní a aktivit v oblasti cestovního ruchu a zároveň i komplexní analýza turistické poptávky. Proto jsme potřebné informace o návštěvnících města Brna zjišťovali pomocí dvou velkých sociologických průzkumů.

Prvním z nich byla Analýza turistické poptávky města Brna. Hlavní cílem prvního výzkumu bylo přesně a podrobně analyzovat turistickou návštěvnost Brna, a to především z hlediska skladby návštěvníků, zdrojových regionů a zemí, důvodů návštěvy, způsobu dopravy a trávení volného času. Zaměřili jsme si na zjištění spokojenosti s nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu, s vybavením města, kvalitou poskytovaných služeb. Zajímala nás i míra loajality návštěvníků měřená pomocí tzv. Net Promoter Score a jejich ochota (zájem) město v budoucnu opět navštívit. Průzkum byl realizován na vzorku 1520 respondentů pomocí osobního dotazování (face-to-face) ve vybraných turisticky atraktivních lokalitách města Brna během podzimu 2017. Cílovou skupinou tak byli návštěvníci Brna ve věku 15+ zastižení ve vybraných turistických místech.

Závěrečná výzkumná zpráva Analýza turistické poptávky města Brna a další data z výzkumu jsou dostupná zde.

Druhým výzkumem bylo šetření Výzkum vnímání image města Brna v zahraničí, jehož cílem bylo popsat aktuální stav znalosti a vnímání Brna v okolních zemích, tedy zejména analyzovat stávající vnímaní image města v zahraničí, vyhodnotit asociace s městem Brnem a porovnat je s asociacemi ostatních českých měst, a definovat zdroje informací o městě.  Výzkum byl realizován ve čtyřech státech (Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko) na vzorku 1 500 respondentů prostřednictvím on-line dotazování na reprezentativním panelu. Cílovou skupinou šetření byli zahraniční turisté všech věkových kategorií (ve věku 15+), kteří alespoň jednou v posledních 3 letech navštívili ČR, a to na 1 nebo více dní anebo uvažují nad návštěvou v příštích 12 měsících.  

Závěrečná výzkumná zpráva Výzkum vnímání image města Brna v zahraničí a další data z výzkumu jsou dostupná zde.

Jaké chcete Brno?

Reprezentativní sociologický výzkum „Jaké chcete Brno?“, provedený na přelomu roku 2016 a 2017 si klade za cíl zjistit, které aspekty kvality života jsou pro obyvatele Brna důležité a do jaké míry a ve kterých oblastech je potřeba usilovat o změnu či rozvoj. Výsledky průzkumu budou použity jako jeden z podkladů při tvorbě nové vize města s časovým horizontem do roku 2050. Výzkum sestával ze dvou částí: z přípravného kvalitativního šetření a následného rozsáhlého reprezentativního kvantitativního výzkumu na 1230 obyvatelích Brna ve věku 15 a více let. Zahrnuti byli jak lidé s trvalým bydlištěm v Brně, tak i ti, kdo zde trvalé bydliště nemají, ale v Brně žijí.

Dopravní průzkum (2017) – prezentační aplikace  / závěrečná zpráva

Na přelomu roku 2016 a 2017 měli náhodně vybraní obyvatelé Brna a Brněnské metropolitní oblasti (BMO) možnost zapojit se do rozsáhlého reprezentativního sociologického výzkumu s názvem „Dopravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti“, jehož cílem bylo zjistit, jaké je jejich dopravní chování, tedy jak se během týdne a o víkendu přepravují, jaké jsou účely jejich cest a jak jsou spokojeni s podmínkami pro jednotlivé způsoby přepravy. Výzkum se zajímal i o to, co by se muselo či mělo případně změnit, aby se lidé začali přepravovat jinak. Pro získání reprezentativních odpovědí bylo vybráno celkem 2436 respondentů starších 15 let, z toho 1301 z Brna a 1135 z ostatních obcí BMO (zázemí Brna). Výběrový soubor byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku a městské části (v případě Brna) nebo velikosti obce. A jaká jsou hlavní zjištění? Ukázalo se, že obyvatelé Brna používají více veřejnou dopravu než obyvatelé brněnského zázemí, a to jak v pracovní den, tak i o víkendu. Obyvatelé brněnského zázemí pro změnu více využívají osobní automobil. Frekvence pěších cest, která stoupá o víkendu, je mezi obyvateli BMO přibližně srovnatelná. Cestování na kole je zastoupeno velmi málo mezi všemi obyvateli celé BMO včetně Brna. O víkendu stoupá spolujízda osobním automobilem. Více informací si můžete přečíst v závěrečné výzkumné zprávě. Nově jsme pro Vás z vybraných výsledků se zaměřením na územní hledisko připravili krátkou prezentační aplikaci .

Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel  (2013 , 2017 )

Reprezentativní sociologický výzkum „Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel“ se zabývá hodnocením kvality života v Brně – sleduje hodnocení různorodých aspektů kvality života samotnými obyvateli města. S jeho pomocí opakovaně měříme, jak jsou lidé spokojeni s vytipovanými faktory (např. oblast bydlení, pracovních příležitostí, vzdělávání, bezpečnosti, zdravotní a sociální péče, volného času, čistoty města apod.)., tj. jedná se o zpětnou vazbu od „uživatelů“ města, nikoliv o „tvrdá“ data. První výzkum proběhl v roce 2009, druhý v roce 2013 a třetí vlna byla uskutečněna na jaře 2017. Výběr vzorku respondentů je stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky jsou věkové kategorie, pohlaví a městské části. Zahrnuti byli jak lidé s trvalým bydlištěm v Brně, tak i ti, kdo zde trvalé bydliště nemají, ale žijí v Brně.  Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů.

Bydlení mladých (2017)

Průzkum zjišťuje potřeby mladých lidí žijících v Brně v oblasti bydlení a také jejich preference. Data byla zjišťována pomocí terénního dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku osob ve věku 18 – 35 let žijících v Brně – 50 % respondentů je s trvalým a 50 % je s obvyklým pobytem. Sběr byl realizován na základě kvótního výběru. Stanovenými kvótami byl věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, typ pobytu a městská část. Analýza výsledků zohledňuje rozdílné postoje respondentů podle demografické a socioekonomické struktury a také podle místa bydliště. Výsledky výzkumu mají napomoci odpovědět na otázku, co by město mělo v oblasti bydlení dělat pro své stávající i budoucí mladé obyvatele, aby v Brně chtěli zůstávat. Vybrané výsledky průzkumu naleznete i prezentaci.

Mezigenerační vztahy a solidarita 2017

Hlavním cílem kvantitativního sociologického průzkumu realizovaného na brněnské populaci ve věku 18 - 45 let bylo popsat vybrané aspekty mezigeneračních vztahů a mezigenerační solidarity mladých obyvatel a obyvatel středního věku. Analýza zohledňuje rozdílné postoje ke vztahům mezi generacemi v rámci rodiny, a to podle demografické a socioekonomické struktury respondentů, a současně zprostředkovává odpovědi na otázku, co by město mělo dělat pro své obyvatele, aby v Brně fungovaly, rozvíjely se mezigenerační vztahy a zdravé rodinné klima. Výběr vzorku 800 respondentů byl stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie, pohlaví a městské části Brna. Dotazovány byly osoby, které mají v Brně trvalý pobyt nebo zde žijí.

Obraz města Brna očima obyvatel ČR (2013, 2017)

Reprezentativní sociologický průzkum „Obraz města Brna očima obyvatel ČR“ se zabývá vnějším obrazem Brna – s jakými představami či názory obyvatel Česka je město nejčastěji spojováno. Dále pak je zjišťováno, jaké asociace se pojí s městem. Výběr vzorku respondentů je stanoven na základě metody kvótního výběru (pohlaví, věk, kraj). Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 1 000 respondentů a data se získávají formou tzv. Omnibusového šetření.

Bytová situace a preference bydlení brněnské populace 65+ (2013)

Výsledky dotazníkového výzkumu ukazují preference brněnských seniorů v oblasti bydlení. Výzkum byl realizován Sociologickým ústavem AV ČR v roce 2013. Cílem výzkumu bylo získat podklad pro zhodnocení potenciálu alternativních nástrojů sociální a bytové politiky, zejména pak komunitního bydlení, malometrážních bytů a zpětných hypoték, zaměřených na skupinu obyvatel Brna starších 65 let žijících ve vlastních domácnostech (tedy vyjma těch žijících v pobytových zařízeních institucionálního typu). Tyto nástroje umožňují seniorům vést i ve vyšším věku život, na jaký jsou zvyklí, a co nejdéle setrvat buď ve stávajícím bydlení, nebo jiných standardních formách bydlení.

Prognóza demografického vývoje obyvatel města Brna jeho okolí

„Prognóza demografického vývoje obyvatel města Brna jeho okolí“ – prognózu populačního vývoje města Brna vypracovalo Centrum pro regionální rozvoj Masarykovy univerzity.

Odborná analýza vývoje počtu osob oficiálně neregistrovaných ve městě Brně 

Pro územní i strategické plánování, zejména pro posouzení kapacity veřejné infrastruktury a její rozvoj, je významný nejen počet oficiálně registrovaných obyvatel, ale především počet osob ve městě skutečně přítomných a využívajících infrastrukturu města. Proto byla pořízena u  téhož zpracovatele doplňující studie „Odborná analýza vývoje počtu osob oficiálně neregistrovaných ve městě Brně“. Jedná se o kvalifikovaný odhad početního vývoje přítomného obyvatelstva do roku 2020 nad rámec obyvatelstva s trvalým bydlištěm.

Vymezení funkčního území Brněnské metropolitní oblasti a Jihlavské sídelní aglomerace (2013) 

Sociodemografická analýza územních částí města Brna (Analýza dat SLDB 2011) 

Sociodemografická analýza Brněnské metropolitní oblasti (Analýza dat SLDB 2011) 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.01.2019 11:17
  • Datum poslední aktualizace: 25.01.2019 11:17
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design