Česky CZEnglish EN

Voda v Brně

 Strategickým projektem města Brna je také protipovodňová ochrana města, revitalizace vodních toků a zpřístupnění nábřeží řek po celém městě. Součástí komplexu protipovodňových opatření bude i vytvoření náplavek a propojení s infrastrukturou města, vytvoření odpočinkových zón s přístupem k vodě.

Projekt byl schválen na jednání řídicího výboru pro strategické projekty Úseku rozvoje města, konaném dne 5. 2. 2016.

Pod společný název Voda v Brně spadají tři samostatné projekty:

 • Realizace protipovodňových opatření na území města Brna
 • Revitalizace Staré Ponávky
 • Revitalizace Holáseckých jezer
Voda v Brně - schéma

Realizace protipovodňových opatření na území města Brna

Město Brno usiluje o vybudování uceleného systému přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Svratce a Svitavě. Jde o řešení se snahou v maximální míře zachovat přirozené povodňové rozlivy. Kde to bude možné, měla by linie protipovodňových opatření vést co nejdále od břehové hrany.

Tímto opatřením se dosáhne přirozených rozlivů v údolní nivě a současně nedojde ke zhoršení povodňové situace v úsecích pod městem Brnem. Navíc bude možné také lépe využívat prostory v blízkosti řek pro rekreaci a odpočinek obyvatelům. 

Záměr na vybudování těchto protipovodňových opatření vyplývá z Generelu odvodnění města Brna (zpracovaného v roce 2009), z Multikriteriální analýzy Generelu odvodnění města Brna (zpracované v roce 2009) a ze Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (zadané Povodím Moravy, s.p. a zpracované společností Aquatis, a.s. v roce 2015).

Projekt je rozčleněn na 28 samostatných etap, které mají před velkou vodou ochránit 20 tisíc obyvatel. Jako prioritní byla vyhodnocena šestice etap, jejichž vybudováním dojde k ochraně největšího počtu obyvatel (cca 16 tisíc obyvatel)Návřeží Svratky - Poříčí, současný stav. Foto: MMB

 • Nábřeží Svratky – Poříčí: protipovodňová opatření na vodním toku Svratka zahrnující území začínající u koupaliště Riviéra a končící železničním mostem u ul. Uhelná
 • Nábřeží Svratky – Trnitá: protipovodňová opatření na Svratce navazují na opatření navazující na předchozí etapu; opatření v této etapě zahrnují úsek od železničního mostu ul. Uhelná, překračují Svitavský náhon a dotýkají se protipovodňových opatření na řece Svitavě; lokalita je součástí ideové soutěže Budoucnost centra Brna na varianty rekonstrukce hlavního nádraží
 • Nábřeží Svitavy – Husovice a Židenice: od Maloměřického mostu až po Svitavský náhon a jez Radlas, kolem areálu bývalé Zbrojovky
 • Polder Chrlice: vybudování suché nádrže Chrlice

Projekt realizace protipovodňových opatření je připravován na základě Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a společností Povodí Moravy, s.p., schváleného Zastupitelstvem města Brna v květnu 2016.

Kolik bude tento projekt stát?

Předpokládané náklady celého projektu jsou 1197 milionů Kč. Předpokládá se významné spolufinancování z dotačních prostředků Evropské unie.

Jaký je harmonogram projektu?

2016 – 2019 architektonická soutěž, zpracování projektové dokumentace, změna územního plánu města Brna, povolovací řízení, administrace žádosti o dotaci, výběr dodavatele stavby

2020 – 2023 realizace prioritních etap

Revitalizace Holáseckých jezer

 Holásecká jezera nyní.Holásecká jezera byla vyhlášena roku 1987 přírodní památkou. Jde o unikátně dochovanou soustavu malebných poříčních jezer a mokřadních společenstev živočichů a rostlin. Vznikla na trase bývalého toku řeky Svitavy, který byl v minulosti upravován a uměle přehrazován až do dnešní podoby.

Jedná se o soustavu deseti jezer – Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo, Opleta, Lávka a Kocábka. Jezera vznikla na trase 

V roce 2012 byl zpracován koncepční dokument Plán revitalizace Holáseckých jezer, který analyzoval dochovaný stav území, definoval hlavní problémy a cíle a navrhl soustavu kroků postupně vedoucích k realizaci cílového stavu.bývalého toku řeky Svitavy, který byl v minulosti upravován a uměle přehrazován až do dnešní podoby. Podrobné informace o této přírodní památce včetně mapy najdete zde.

Holásecká jezera projekt revitalizacePlán zahrnuje úpravy ploch u břehů, rekonstrukci propustků mezi jezery, odstranění panelového opevnění jezer Opleta a Lávka, instalace vyhlídkových dřevěných mol na jezerech Opleta, Ledárenské a Plavecké. Mělo by dojít k vybudování zpevněné pěšiny s lavičkami a naučnou stezku.

Před zahájením projektové přípravy bylo zadáno odborné posouzení kvality vody, průzkum a biologický rozbor dna jezera Opleta ke zjištění mocnosti a kvality sedimentu a jejich následné vyhodnocení, mimo jiné i z pohledu dalšího hospodaření na těchto nádržích.

Odběry vzorků byly také realizovány z jezer Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo, Lávka a Kocábka.

Sedimenty z jezer Ledárenské, Plavecké, Strakovo, Opleta, Lávka a Kocábka lze na základě analýzy dále využít a uložit například na zemědělskou půdu. Sedimenty z jezer Typfl, Kmuníčkovo, Kašpárkovo a Roučkovo je nutno uložit na skládku kategorie ostatní, případně s využitím dekontaminace upravit a následně využít opět na zemědělskou půdu. Další informace o výsledcích rozborů najdete v této tiskové zprávě z 26. 5. 2017. 

Kolik bude tento projekt stát?

Předpokládané náklady projektu jsou 38 milionů Kč. Předpokládá se významné spolufinancování z dotačních prostředků Evropské unie.

Jaký je harmonogram projektu?

2016 – 2018 zpracování posouzení projektu, zpracování projektové dokumentace, povolovací řízení, administrace žádosti o dotaci, výběr dodavatele stavby

2019 – 2020 realizace stavby

Revitalizace Staré Ponávky

Ponávka, současný stav. Foto: MMB Soutok Ponávky se Svratkou. Foto: MMBCílem projektu je revitalizací území kolem Staré Ponávky. Podle vodního kanálu dlouhého téměř čtyři kilometry má vzniknout promenádní a pobytové korzo.

Revitalizace území umožní vrátit do Brna atraktivní prostředí říčního nábřeží. V oblasti přiléhající k centru města bude vytvořeno území, které nabídne procházky a pobyt kolem vody a v přilehlých parcích. Díky revitalizaci tohoto vodního toku bude také možno propojit Svitavu a Svratku, a tím se dostat z centra města různými směry podél vody. Proměněné území bude atraktivním pro obyvatele města Brna i pro jeho návštěvníky.

V rámci mezinárodního projektu REURIS byla v roce 2010 zpracována komplexní revitalizační studie, která řeší revitalizaci v 19 samostatných úsecích. Revitalizace je řešena v souladu s Generelem odvodnění města Brna a Studií Přírodě blízkých protipovodňových opatření.

V první etapě realizace jsou řešeny 4 vybrané úseky ze zmíněných 19:

 1. Soutok Ponávky se Svratkou
 2. Komárov – rybářská stezka
 3. Nad sídlištěm Komárov (revitalizaci již realizuje Veřejná zeleň města Brna)
 4. Škrobárna jih – vodní plocha

Další etapy budou postupně navazovat (úsek Teplárny, nábřeží u obchodního domu Lidl).

Revitalizace Ponávky úsek 9.2Revitalizace Ponávky, úseky 10.1. a 10.2.Revitalizace Ponávky, úsek 10.3.Revitalizace Ponávky, úsek 11

Kolik bude projekt stát?

Předpokládané náklady projektu jsou 343 milionů Kč. Náklady na první 4 úseky se předpokládají na 56 milionů Kč. Předpokládá se významné spolufinancování z dotačních prostředků Evropské unie.

Jaký je harmonogram projektu?

2016 – 2018 zpracování projektové dokumentace, povolovací řízení, administrace žádosti o dotaci, výběr dodavatele stavby

2019 – 2020 realizace stavby

Důležité kontakty

 Projektový manažer

Realizace protipovodňových opatření na území města Brna:
Ing. Bibiana Janebová, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB...................542 174 447, janebova.bibiana@brno.cz

Revitalizace Staré Ponávky a Holáseckých jezer:
Ing. Eva Kostková, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB.........................542 174 599, kostkova.eva@brno.cz

Informace pro média

Zuzana Šrámková, tiskové středisko MMB.......542 172 064, tis@brno.czsramkova.zuzana@brno.cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 06.11.2017 15:46
 • Datum poslední aktualizace: 06.11.2017 15:46
 • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design