Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/31

  • Datum: 7. 9. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 14 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5. Představení nově jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Brnem - informace, formát PDF, 835 kB
6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
7. Oznámení o vzdání se funkce přísedící Městského soudu v Brně, formát PDF, 508 kB
8. Návrh změny stanov obchodní společnosti KORDIS JMK, a.s., formát PDF, 335 kB
9. Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022-2025 a Akční plán Stategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022-2023, formát PDF, 676 kB
10. Návrh na úpravu dokumentu schváleného Zastupitelstvem města Brna v souvislosti s rozdělením Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB , formát PDF, 81 kB
11. Návrh Dotačních pravidel
12. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2020, formát PDF, 3 MB
13. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2021, formát PDF, 2 MB
14. Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2022, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022, formát PDF, 458 kB
15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2022-2026, formát PDF, 401 kB
16. Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti, jejímž poplatníkem je město Brno, formát PDF, 172 kB
17. Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 188 kB
18. Investiční akce "Změna vytápění chatek ŠRS Sykovec", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 180 kB
19. Aktualizace investiční akce "Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 182 kB
20. Návrh rozpočtového opatření – Fotbalové centrum Brno – Lužánky, formát PDF, 4 MB
21. „Povodňový model Brna“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 181 kB
22. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku na urbanisticko-architektonickou jednofázovou otevřenou projektovou soutěž o návrh „Nový most přes řeku Svitavu, Brno“, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 311 kB
23. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem Polikliniky Lesná z městské části Brno-sever na Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 214 kB
24. Návrh rozpočtového opatření – zvýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na opravy a údržbu komunikací - Brněnské komunikace a.s. , formát PDF, 1 MB
25. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru sportu MMB  , formát PDF, 406 kB
26. Aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 182 kB
27. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB v roce 2021, formát PDF, 180 kB
28. Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru městské informatiky MMB z důvodu změny smluv uzavřených se společností Technické sítě Brno, akciová společnost – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 215 kB
29. Přesun finančních prostředků z Odboru kultury MMB na Odbor městské informatiky MMB – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 166 kB
30. Návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 237 kB
31. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Městský sportovní klub Brno, z. s. na podporu brněnských olympioniků –  sportovců seniorů pro rok 2021 , formát PDF, 134 kB
32. Záměr poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „TJ STADION BRNO – krasobruslařská hala – technické zhodnocení“ , formát PDF, 158 kB
33. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Vysokému učení technickému v Brně na vybudování workoutového hřiště i pro handicapované sportovce – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 241 kB
34. Realizace bezbariérových úprav - návrh na uzavření smlouvy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
35. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti dopravy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s., formát PDF, 3 MB
36. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech", formát PDF, 161 kB
37. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", formát PDF, 123 kB
38. Návrh na změnu účelu investičního transferu schváleného na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/21, ze dne 10.11.2020, bod 42. "Poskytnutí účelových investičních transferů na zastínění dětských hřišť", formát PDF, 97 kB
39. Úrazová nemocnice v Brně - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 342 kB
40. Změna transferů na investice Divadla Radost, příspěvkové organizace a Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace  - návrh rozpočtového opatření   , formát PDF, 2 MB
41. Návrh na poskytnutí investičních transferů, zvýšení neinvestičního příspěvku a nařízení odvodu do rozpočtu města, Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 178 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno–sever; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 433 kB
43. Návrh na navýšení poskytnuté individuální neinvestiční dotace Spolku křesťanské pomoci Bučovice na projekt Provoz denního centra pro lidi bez přístřeší; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 187 kB
44. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 299 kB
45. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na stavebně-udržovací práce budov vykazujících kulturně historické hodnoty v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 318 kB
46. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM  SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z.s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v sezóně 2021/2022 , formát PDF, 204 kB
47. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Městský sportovní klub Brno, z. s. na uspořádání sportovního a společenského projektu „Brněnský rok sportu 2021“ , formát PDF, 360 kB
48. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Městský sportovní klub Brno, z. s. na zrealizování projektu stále sportovní expozice „Galerie sportu Brno“ v roce 2021 , formát PDF, 358 kB
49. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku TTC Moravská Slavia Brno, z.s. na opravu části kanalizace v havarijním stavu v hale stolního tenisu na ulici Vojtova v Brně , formát PDF, 281 kB
50. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie ve školním roce 2021/2022 , formát PDF, 200 kB
51. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sport pro Brno, z.s. na zabezpečení celoroční sportovní činnosti dětského a mládežnického cyklistického oddílu „Aspire Sportovní centrum mládeže“ v roce 2021 , formát PDF, 182 kB
52. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno - Horní Heršpice na podporu oddílové činnosti ve sportovním odvětví krasojízda na kole v roce2021 , formát PDF, 184 kB
53. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Pro Draci s.r.o. na podporu sportovních odvětví pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 423 kB
54. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu provozu sportovišť a sportovní činnosti dospělých pro rok 2021 – 2. kolo , formát PDF, 510 kB
55. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2021 (3. kolo) – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 382 kB
56. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Mistrovství ČR v PC a mobilních hrách 2021; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 6 MB
57. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Nebe plné hvězd 2021, formát PDF, 2 MB
58. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám určeným k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí za období od 4. 1. 2021 do 11. 4. 2021 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 222 kB
59. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 168 kB
60. Návrh na změnu účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na účelový investiční transfer v roce 2021, formát PDF, 788 kB
61. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - snížení neinvestičního příspěvku v roce 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 158 kB
62. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti za rok 2020 , formát PDF, 87 kB
63. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti a návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti kultury, formát PDF, 12 MB
64. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizaci, na spolufinancování VIDA! science centra v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 , formát PDF, 314 kB
65. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Kreativní vouchery Brno 2022" , formát PDF, 883 kB
66. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt „Platforma ‚Brno.AI‘" – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 391 kB
67. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1519094406 poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno na realizaci projektu „Centrum mezinárodního obchodu 2020-2021“ a návrh souhlasu se změnou názvu projektu, formát PDF, 233 kB
68. Návrh Dodatku č. 2 Smlouvy č. 1520092894 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Brno Creative Days 2021“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brno Creative Days s.r.o., formát PDF, 438 kB
69. Žádosti o slevu z nájemného v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 11 MB
70. Žádost společnosti POMARK spol. s r.o. o prominutí nájemného, formát PDF, 3 MB
71. Žádost o odpuštění části nájemného – INTERNI, s.r.o., formát PDF, 265 kB
72. Návrh dohody o splátkách dluhu za pronájem – Ondřej Pilát, formát PDF, 461 kB
73. Návrh dohody o splátkách dluhu za pronájem – Radana Bezděková, formát PDF, 263 kB
74. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – září 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 496 kB
75. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – září 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 136 kB
76. Projekt "REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v Brně" – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Úrazové nemocnici v Brně, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 614 kB
77. Projekt "REACT EU – rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří" – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 586 kB
78. Projekt "Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro statutární město Brno" – návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 728 kB
79. Projekt "Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna – projektová příprava" – návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 895 kB
80. Projekt "Prodloužení TT z Osové ke kampusu MU v Bohunicích" – návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 2 MB
81. Projekt "Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice" – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, formát PDF, 2 MB
82. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa" – návrh rámcové smlouvy o financování projektu , formát PDF, 1 MB
83. Project "FastTrack" - účast na projektu, formát PDF, 1,005 kB
84. Projektový záměr "Terénní pracovník DROM", formát PDF, 201 kB
85. Návrh dohod o mimosoudním jednání uzavíraných v souvislosti s vypořádáním historických závazků týkajících se družstevní bytové výstavby na území statutárního města Brna spolufinancované prostřednictvím státní dotace, formát PDF, 3 MB
86. Fond rozvoje bydlení města Brna – Souhlas zástavního věřitele k zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 1324, k.ú. Chrlice, formát PDF, 9 MB
87. Návrh úpravy Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, formát PDF, 368 kB
88. Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 1. pololetí 2021  , formát PDF, 138 kB
89. Návrh na mimořádné prodloužení doby nájmu startovacího bytu č. 10 v domě Orlí 480/7, Brno , formát PDF, 3 MB
90. Záměr prodeje volné vymezené bytové jednotky č. 517/1 v domě Vojtova 21, Brno, formát PDF, 810 kB
91. Záměr prodeje volných vymezených jednotek č. 1910/6, č. 2517/2 v domě Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno, a volných vymezených jednotek č. 2519/7, č. 2520/2 a č. 2521/1 v domě Pešinova 4, Pešinova 6, Pešinova 8, Brno  , formát PDF, 2 MB
92. Návrh prodeje nemovitých věcí v k.ú. Židenice České republice -Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, návrh na zrušení usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/27 konaného dne 25.05.2021, bod č. 118, formát PDF, 14 MB
93. Návrh prodeje nemovitých věcí v k. ú. Bystrc pro stavbu „Komplex Stará pošta“, formát PDF, 6 MB
94. Návrh prodeje pozemku p. č. 2128 v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
95. Návrh prodeje pozemku p.č. 569/44 v k.ú. Ponava, formát PDF, 3 MB
96. Návrh prodeje pozemku p. č. 21/2 k. ú. Starý Lískovec. Návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě.  , formát PDF, 3 MB
97. Návrh prodeje pozemku p. č. 2133 k. ú. Maloměřice, formát PDF, 2 MB
98. Návrh prodeje pozemku p. č. 73/3 v k. ú. Trnitá, formát PDF, 2 MB
99. Návrh prodeje  pozemku p.č. 2135/17 v k.ú. Žebětín., formát PDF, 2 MB
100. Návrh prodeje   pozemku p.č. 5024 v k.ú. Židenice.  , formát PDF, 4 MB
101. Návrh prodeje pozemku p.č. 965/225 v k.ú. Ivanovice, formát PDF, 6 MB
102. Návrh prodeje pozemků p. č. 224/1, p. č. 224/2 a p. č. 224/3, to vše k. ú. Maloměřice  , formát PDF, 3 MB
103. Návrh prodeje pozemků p. č. 5453 a 5454, k. ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
104. Návrh prodeje pozemků p.č. 599/18, 599/19, 599/20, 599/32, 599/34  v k.ú. Mokrá Hora, formát PDF, 7 MB
105. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 228 v k.ú. Dolní Heršpice, formát PDF, 3 MB
106. Návrh prodeje části pozemku p.č. 8554, k.ú. Židenice , formát PDF, 2 MB
107. Návrh na zrušení usnesení ZMB ve věci prodeje částí pozemků p.č. 6502 a p.č. 6504, k.ú. Líšeň  , formát PDF, 573 kB
108. Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/33 v k.ú. Židenice, formát PDF, 679 kB
109. Návrh nabytí pozemku p.č. 1678/50, k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 763 kB
110. Návrh nabytí pozemků p. č. 2584/2, 2584/3, 2584/4 a p.č. 2584/5 v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 702 kB
111. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/25 a p.č. 1678/139 v k.ú. Starý Lískovec a pozemku p.č. 2280/3 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 907 kB
112. Návrh nabytí pozemků p. č. 1081/7, 1081/8, 1507/9, 1507/10, 1512/22, 1512/26 a p.č. 1518/17 v k. ú. Horní Heršpice, formát PDF, 1,015 kB
113. Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/121, 1535/46, 1609/54, 1609/55 a 4808/12, v k.ú. Komín, formát PDF, 1 MB
114. Návrh nabytí pozemků p. č. 2573/3, 2573/4, 2573/5 a p.č. 2573/6 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 691 kB
115. Návrh nabytí pozemků p.č. 4544/2 a p.č. 4544/3 a části pozemku p.č. 4545/7 v k.ú. Židenice, formát PDF, 2 MB
116. Návrh nabytí pozemků p.č. 8207/142, 8207/145, 8357/68, 8357/71, 8361/64, 8361/67, 8366/22 a 8368/1, vše v k.ú. Židenice a pozemku p.č. 6643/11 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 1 MB
117. Návrh nabytí pozemků p.č. 4422/91, p.č. 4422/217 a p.č. 6643/10, vše v k.ú. Líšeň, formát PDF, 969 kB
118. Návrh nabytí pozemků p.č. 4819/2, 4820/2, oba v k.ú. Bystrc , formát PDF, 2 MB
119. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 580/2, 580/3, 580/4 a p.č. 580/11 v k. ú. Mokrá Hora., formát PDF, 791 kB
120. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 203/7 v k. ú. Horní Heršpice, formát PDF, 661 kB
121. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 1749/58, 1749/549, oba v k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 3 MB
122. Návrh nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 7966/11 a p. č. 8438/16, oba v k. ú. Židenice  , formát PDF, 1 MB
123. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1496 a části pozemku p.č. 1497/4 v k. ú. Žebětín, formát PDF, 1,015 kB
124. Návrh nabytí částí pozemků p.č. 3268 a p.č. 3269 v k.ú. Kníničky pro stavbu „Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim“, formát PDF, 3 MB
125. Záměr nabytí části pozemku p.č. 1427/10 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví Českých drah, a.s.  , formát PDF, 4 MB
126. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kopečná a Jircháře v k. ú. Staré Brno a nabytí pozemků v k. ú. Staré Brno  , formát PDF, 2 MB
127. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2188/7 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
128. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3168/2 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
129. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8390/121 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
130. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 519/1 v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
131. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 603/4 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
132. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4206/10 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
133. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3571/37 a p.č. 3571/38 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
134. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
135. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 631/1 a p.č. 631/2 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
136. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/14, bod 69 - Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1500/85 v k.ú. Stránice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
137. Žádost o bezúplatný převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy, formát PDF, 9 MB
138. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5498 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 6 MB
139. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 507 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 9 MB
140. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 172, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 3491/3 v k.ú. Líšeň , formát PDF, 13 MB
141. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 719, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 4110/95 v k.ú. Líšeň , formát PDF, 10 MB
142. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 116, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2747/2 v k.ú. Komín , formát PDF, 12 MB
143. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 17, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2207 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 5 MB
144. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě č.e. 26, způsob využití rodinná rekreace, postavené na části pozemku p.č. 4020 v k.ú. Tuřany , formát PDF, 7 MB
145. Návrh na uznání vlastnického práva v k.ú. Žebětín formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 10 MB
146. Návrh směny pozemku p.č. 1343/2 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 849 kB
147. Návrh směny pozemku p.č. 2337 v k.ú. Holásky, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, za části pozemků p.č. 2264/1 a 2265 v k.ú. Holásky, které jsou ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Holásky, formát PDF, 6 MB
148. Návrh směny části pozemku p. č. 996/7 a pozemku p. č. 996/23 za pozemek p. č. 1644/2, to vše k. ú. Medlánky  , formát PDF, 2 MB
149. Návrh směny části pozemku p.č. 1681/178 v k.ú. Starý Lískovec a pozemku p.č. 439/3 v k.ú. Nový Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno  , formát PDF, 8 MB
150. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemku p.č. 1035/1 v k.ú. Lesná, formát PDF, 715 kB
151. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Vinohrady, jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budov a pozemku k.ú. Židenice, formát PDF, 538 kB
152. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno - Nový Lískovec, pozemku p.č. 2159/2 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 839 kB
153. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-sever, pozemků p.č. 1110/5, p.č. 1110/6, p.č. 1110/8 v k.ú. Zábrdovice, formát PDF, 599 kB
154. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-Židenice, pozemku p.č. 5386 včetně stavby č.p. 3253, pozemku p.č. 5387 v k.ú. Židenice  , formát PDF, 563 kB
155. Návrh odnětí svěřeného majetku města, lokalita Trýbova, městské části Brno-střed, v k.ú. Staré Brno
156. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-Černovice, pozemků v k.ú. Černovice (lokalita u Pískovny Černovice)  , formát PDF, 2 MB
157. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p.č. 1017 v k.ú. Horní Heršpice – návrh kupní smlouvy a dohody o zrušení věcných břemen, formát PDF, 757 kB
158. Návrh zpeněžení  pozemků p.č. 3781, 3782 v k.ú. Černá Pole jejichž součástmi jsou bytové domy Milady Horákové č.or. 17,19 formou veřejné elektronické  dobrovolné dražby, formát PDF, 3 MB
159. Návrh na mimosoudní vyřešení soudních sporů týkajících se pozemků v k. ú. Žabovřesky  , formát PDF, 4 MB
160. Stanovisko k žádosti o slevu na nájemném ve vztahu k části pozemku p.č. 603/35 k.ú. Ponava , formát PDF, 986 kB
161. Návrh na uzavření dodatků k darovacím smlouvám s Jihomoravským krajem  , formát PDF, 12 MB
162. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy a smlouvě o vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury ze dne 19. 2. 2016 , formát PDF, 11 MB
163. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 5418124320 ze dne 17. 10. 2018  , formát PDF, 7 MB
164. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Městský blok Belle Rock“  , formát PDF, 2 MB
165. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Bytový dům Sokolova“, formát PDF, 5 MB
166. Změna Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k.ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy, formát PDF, 14 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna , formát PDF, 160 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/28 konaného dne 22. 6. 2021, formát PDF, 4 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/28 konaného dne 22. 6. 2021, formát PDF, 192 kB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za duben - červen 2021, formát PDF, 106 kB
Informativní zpráva - Aktuální stav strategického projektu "Tvorba a provoz webové platformy města Brna" , formát PDF, 96 kB
Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 2. čtvrtletí roku 2021, formát PDF, 360 kB
Informativní zpráva - Zpráva o hospodaření městské části Brno - Jundrov za 2. čtvrtletí roku 2021., formát PDF, 4 MB
167. Návrh na poskytnutí účelových investičních transferů městským částem na realizace ploch zeleně – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 146 kB
168. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, realizace bezbariérových úprav, formát PDF, 527 kB
169. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sportu MMB - srpen 2021 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 139 kB
170. Návrh „Memoranda o spolupráci v oblasti podpory zahrádkářské činnosti pro veřejnost na území města Brna“  , formát PDF, 3 MB
 

Aktualizace: 6. 9. 2021 15:05:25

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design