Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/28

  • Datum: 22. 6. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)     
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
4. Návrh na pojmenování nových ulic, návrh na pojmenování prodloužení stávajících ulic a návrh na pojmenování parčíku, vše na území města Brna , formát PDF, 12 MB
5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 288 kB
6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 2 MB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky, statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017, kterou se  stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 1 MB
8. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, formát PDF, 244 kB
9. Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, v platném znění, - lokalita Kounicova - Pod Kaštany, formát PDF, 2 MB
10. Návrh změny usnesení Z8/24. ZMB, bod č. 103 - Směna pozemků v k.ú. Staré Brno za pozemky v k.ú. Staré Brno a v k.ú. Nový Lískovec, žádost o udělení výjimky z obec. záv. vyhlášky SMB č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně v platném znění, formát PDF, 13 MB
11. Návrh Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030, formát PDF, 4 MB
12. Žádost o přeřazení sportovních odvětví futsal a squash z II. skupiny do I. skupiny dle „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ , formát PDF, 3 MB
13. Spolupráce s obcemi Rozdrojovice a Jinačovice týkající se zabezpečení úkolů v oblasti požární ochrany - návrhy veřejnoprávních smluv, formát PDF, 339 kB
14. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020 a návrh na aktualizaci stanov, formát PDF, 8 MB
15. Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. pro rok 2021; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 573 kB
16. Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022, návrh rozsahu a struktury návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2023 - 2027, formát PDF, 235 kB
17. Návrh dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s., formát PDF, 3 MB
18. Návrh rozpočtových opatření - příkazní smlouva s Lesy města Brna, a. s., a projekty v působnosti Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, formát PDF, 253 kB
19. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje města k financování běžných a kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB, formát PDF, 189 kB
20. Návrh rozpočtového opatření – navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB, formát PDF, 4 MB
21. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sportu MMB na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření – Městský baseballový stadion a Lázeňské a relaxační centrum Rašínova  , formát PDF, 445 kB
22. Aktualizace rozpočtu Odboru participace - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 209 kB
23. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - červen 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 188 kB
24. Návrh rozpočtového opatření - realizace bezbariérových úprav, zvýšení a přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB, formát PDF, 1 MB
25. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s veřejnou zakázkou „Vytvoření Komplexního grafu komunikací města Brna na vybraném území – etapa l.“, formát PDF, 163 kB
26. Realizace modulů Občanské radnice, návrh rozpočtového opatření    
27. Převod finančních prostředků v souvislosti s realizací projektu participativního rozpočtu "Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 147 kB
28. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 151 kB
29. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na zajištění projektové dokumentace na revitalizace ploch zeleně a vytyčení pozemků pro výsadby - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 173 kB
30. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na výstavbu podzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu - návrh rozpočtového opatření., formát PDF, 190 kB
31. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Žabovřesky – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 164 kB
32. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Tuřany na výkup pozemků v k.ú. Dvorska – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
33. Změna účelu použití investičních transferů schválených na zasedání Zastupitelstva města Brna š.Z8/21 ze dne 10.11.2020, bod 42. "Poskytnutí účelových investičních transferů na zastínění dětských hřišť", formát PDF, 112 kB
34. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, formát PDF, 232 kB
35. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody" , formát PDF, 118 kB
36. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Cyrilometodějské církevní základní škole Brno na rekonstrukci kotelny-návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
37. Záměr poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „Aréna Lesná, z.s. – víceúčelová sportovní hala/výstavba“ , formát PDF, 119 kB
38. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na realizaci projektu - Rozšíření osvětlení – Městský baseballový stadion  , formát PDF, 3 MB
39. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti EkoInkubátor, z.ú. na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM 2021 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 169 kB
40. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Spolku křesťanské pomoci Bučovice na projekt Provoz denního centra pro lidi bez přístřeší – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
41. Návrh na  poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Asociace Babylon, z. s. na projekt „BABYLONFEST – Dny národnostních menšin v Brně“ , formát PDF, 1 MB
42. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. na projekt Spolufinancování projektu ESF OPZ Klíč k pomoci – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 7 MB
43. Návrh poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti ARENA BRNO, a.s., formát PDF, 3 MB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu handicapovaných sportovců – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 371 kB
45. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 387 kB
46. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2021 – 2. kolo – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 247 kB
47. Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací základním uměleckým školám zapojeným do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II.(MAP Brno II), formát PDF, 247 kB
48. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění PCR testů - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 232 kB
49. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím na realizaci projektu "Participace ve školách" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 353 kB
50. Ambasáda nezávislé běloruské kultury v Brně – návrh na navýšení neinvestičního příspěvku Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci v roce 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 704 kB
51. Návrh na změnu neinvestičního příspěvku Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 782 kB
52. Návrh na změnu účelu použití účelových neinvestičních příspěvků Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, formát PDF, 121 kB
53. Návrh na změnu neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 608 kB
54. Návrh na změnu účelu využití specifických dotací na pořádání kulturních akcí v režii městských částí v roce 2021, formát PDF, 183 kB
55. Výuka hry na hudební nástroje na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách - návrh na prodloužení termínu vyúčtování, formát PDF, 88 kB
56. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021 na projekt Cejl, místo paměti a utrpení pro “Občanské sdružení PAMĚŤ“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
57. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 7 MB
58. Návrh dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
59. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu aktivit k oživení zeleně ve městě Brně v roce 2021 – „Vnitroblok“, formát PDF, 231 kB
60. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – Roman Franc, formát PDF, 3 MB
61. Návrh prodloužení realizace projektu, návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020 – 2021 - společnost GERONIMO s.r.o. , formát PDF, 7 MB
62. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se STAREZ - SPORT, a.s., formát PDF, 2 MB
63. Návrh Protokolu č. 26 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, formát PDF, 354 kB
64. Návrh na prominutí nájemného nájemci nebytového prostoru sportoviště objektu Milady Horákové 18 v Brně v souvislosti s vyhlášeným a souvisejícími krizovými či mimořádnými opatřeními, formát PDF, 139 kB
65. Žádost o souhlas se změnou projektu „Pop Messe 2021“ – Pop Messe s.r.o. , formát PDF, 2 MB
66. Žádost o souhlas se změnou projektu „Textile-placement“ – Národní památkový ústav, formát PDF, 3 MB
67. Návrh rozpočtového opatření- projekt "Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu" , formát PDF, 166 kB
68. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – červen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 316 kB
69. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – červen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 166 kB
70. Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 833 kB
71. Projekt "Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 v k. ú. Trnitá" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 541 kB
72. Projekt "Rekonstrukce bytu č. 9 v objektu Svitavská 23, Brno" – rozhodnutí o poskytnutí dotace , formát PDF, 540 kB
73. Projekt "Adaptační opatření na využití srážkových vod  – příprava" – změna parametrů posouzení projektu, formát PDF, 397 kB
74. Projekt "Integrace cizinců ve městě Brně II", návrh smlouvy o partnerství - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 571 kB
75. Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" – návrh dodatku č. 1 partnerské smlouvy, formát PDF, 329 kB
76. Projekty do výzev REACT EU na modernizaci a rozvoj vybavení Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, a Úrazové nemocnice v Brně – návrhy pověřovacích aktů, formát PDF, 449 kB
77. Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o udělení souhlasu s přistoupením k dluhu, formát PDF, 3 MB
78. Návrh změny usnesení ZMB Z7/09 ze dne 8.9.2015, bod 50 a Z8/24 ze dne 16.2.2021, bod 11. Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ-bytové hospod. k jinému účelu, formát PDF, 422 kB
79. Návrh prodeje bytového domu Jiráskova 10, Brno, včetně pozemků , formát PDF, 13 MB
80. Návrh na vyjmutí rodinného domu Táborská 30, Brno, včetně pozemku ze „Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji“ , formát PDF, 2 MB
81. Návrh na mimořádné prodloužení doby nájmu startovacího bytu č. 12 v domě Beethovenova 2, Brno  , formát PDF, 3 MB
82. Návrh na udělení souhlasu s přistoupením další osoby k nájmu bytu č. 7 v domě Stamicova 11, Brno, formát PDF, 445 kB
83. Návrh na prominutí dluhu za nájem bytu č. 11,1 a garáže č. 502 v domě Beethovenova 650/2 v Brně, formát PDF, 192 kB
84. Návrh prodeje pozemků p. č. 1538/8 a p. č. 1538/10 v k. ú. Stránice a zřízení služebnosti
85. Návrh prodeje pozemku p.č. 1053/3 v k.ú. Jundrov., formát PDF, 1 MB
86. Návrh prodeje pozemku p. č. 3835/1  k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 1 MB
87. Návrh prodeje pozemku p. č. 817 k. ú. Lesná  , formát PDF, 1 MB
88. Návrh prodeje id. 1/6 spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Starý Lískovec, lokalita Západní brána , formát PDF, 8 MB
89. Návrh prodeje dvou částí pozemku p.č. 1643/6, k.ú. Černá Pole , formát PDF, 2 MB
90. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.  , formát PDF, 3 MB
91. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1326/12 v k.ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 3 MB
92. Návrh prodeje části pozemků p.č. 3770/10, p.č. 3770/15 a p.č. 3770/19 v k.ú. Řečkovice  , formát PDF, 12 MB
93. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 3429/2, 3431, oba v k.ú. Řečkovice Správě železnic, státní organizaci , formát PDF, 5 MB
94. Návrh prodeje části pozemku p.č. 209/3 v k.ú. Tuřany., formát PDF, 1 MB
95. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1354 v k.ú. Staré Brno společnosti IN Sady Brno s.r.o., návrh na zřízení služebnosti , formát PDF, 12 MB
96. Návrh nabytí pozemku p.č. 4840/21 v k.ú. Žabovřesky - "Brno, Stránského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
97. Návrh nabytí pozemků p. č. 4841/35, p. č. 4872/125, p. č. 4872/155, p. č. 4872/165, p. č. 4889/43, p. č. 4993/6, p. č. 5013/9 a p. č. 5063/16, vše v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky  , formát PDF, 4 MB
98. Návrh nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 1190/3 v k. ú. Veveří  , formát PDF, 2 MB
99. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 1534/25, 1535/84 a 1535/96, k.ú. Komín, formát PDF, 1 MB
100. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 3/4 k pozemku p.č. 1247/110, k.ú. Bohunice, formát PDF, 906 kB
101. Návrh nabytí části pozemku p.č. 875/8 v k.ú. Horní Heršpice pro stavbu "Protipovodňová opatření města Brna - etapa XXX (lokalita Sokolova-Vomáčkova)" do vlastnictví statutárního města Brna  , formát PDF, 7 MB
102. Návrh nabytí komunikačních staveb při ulici Markůvky, Nad Přehradou, Podkomorská, K Jelenici, Kotoulky a Rakovecká v k.ú. Bystrc a nabytí pozemků v k.ú. Bystrc , formát PDF, 8 MB
103. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Firkušného – úsek E v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová, formát PDF, 2 MB
104. Návrh na schválení Dohody o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 6318074755 ze dne 15.11.2018, formát PDF, 11 MB
105. Žádost o bezúplatný převod 22 ks stojanových lamp a 1 ks klavíru , formát PDF, 5 MB
106. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 603/1 a p.č. 603/5, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
107. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 9791/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
108. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
109. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4134/3 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 50, p.č. 52/3, p.č. 52/4 a p.č. 52/5 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 618/1 a p.č. 618/2 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
113. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 252/18 v k.ú. Ponava z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
114. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1323/235 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
115. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
116. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8240/8 a p.č. 8240/10 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
117. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 821/20 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
118. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku p.č. 6281/4 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
119. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na části pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Staré Brno , formát PDF, 5 MB
120.  Nabídka předkupního práva k budově č.p. 2491 a k budově bez č.p./č.e., způsob využití je občanská vybavenost, postaveným na pozemcích p.č. 9339 a p.č. 9340, vše v k.ú. Líšeň , formát PDF, 4 MB
121. Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postavené na pozemcích p.č. 1220 a p.č. 1222, vše v k.ú. Staré Brno , formát PDF, 13 MB
122. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1177/5 v k.ú. Zábrdovice, formát PDF, 6 MB
123. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3646/2 v k.ú. Židenice, formát PDF, 10 MB
124. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3820 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 7 MB
125. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3857/17 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 5 MB
126. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3857/8 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 6 MB
127. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2422/30 v k.ú. Husovice, formát PDF, 5 MB
128. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 590, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 330 v k.ú. Jundrov , formát PDF, 4 MB
129. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1413, zůsob využití objekt pro bydlení, postavené na pozemku p.č. 2224 v k.ú. Husovice, formát PDF, 4 MB
130. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1765, způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku p.č. 3905 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 11 MB
131. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 664, způsob využití objekt pro bydlení, postavené na pozemku p.č. 864/1 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 8 MB
132. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 1049, stojící na pozemku p. č. 1330, v k. ú. Bystrc, formát PDF, 4 MB
133. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 1154, stojící na pozemku p. č. 3415/6, v k. ú. Řečkovice, formát PDF, 4 MB
134. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 278, stojící na pozemku p. č. 1492/3, v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 6 MB
135. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 88, stojící na pozemku p. č. 911, v k.ú . Kníničky, formát PDF, 12 MB
136. Nabíka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 371 v k.ú. Židenice, formát PDF, 14 MB
137. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 2133/4, v k. ú. Pisárky, formát PDF, 7 MB
138. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 321, v k. ú. Štýřice, formát PDF, 7 MB
139. Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 823, v k. ú. Slatina, formát PDF, 3 MB
140. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 1076, stojící na pozemku p. č. 3415/5, v k. ú. Řečkovice, formát PDF, 9 MB
141. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 294, stojící na pozemku p. č. 1827, v k. ú. Pisárky, formát PDF, 3 MB
142. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 88, stojící na pozemku p. č. 5540, v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 6 MB
143. Nabídka předkupního práva ke stavbě s č.p. 862 a ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití  je jiná stavba, postavené na pozemcích p.č. 659/5 a p.č. 659/4, vše v k.ú. Zábrdovice  , formát PDF, 7 MB
144. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 874/10 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 7 MB
145. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 662, způsob využití objekt pro bydlení, postavené na pozemku p.č. 1001 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 5 MB
146. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 2119/64, v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 6 MB
147. Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace č. e. 99, stojící na pozemku p. č. 921, v k. ú. Kníničky., formát PDF, 9 MB
148. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3228/2 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
149. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3622 v k. ú. Tuřany, formát PDF, 3 MB
150. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2480 v k. ú. Holásky, formát PDF, 4 MB
151. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 81/27, v k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 5 MB
152. Návrh směny pozemků v k.ú. Žabovřesky, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky v k.ú. Žabovřesky, které jsou ve vlastnictví Milana Kolčavy, formát PDF, 1 MB
153. Návrh směny pozemků, částí pozemků se společností Brněnské komunikace a.s., návrh na zřízení služebnosti , formát PDF, 11 MB
154. Návrh Dohody o stanovení podmínek směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Brno – Husovice, formát PDF, 9 MB
155. Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí směnné smlouvě č. 6319074559, formát PDF, 12 MB
156. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6320173845 ze dne 27.10.2020, formát PDF, 2 MB
157. Návrh svěření majetku města městské části Brno-sever, pozemku p.č. 503 v k.ú. Černá Pole, formát PDF, 861 kB
158. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Starý Lískovec, pozemek p.č. 993/17 v  k.ú. Starý Lískovec  , formát PDF, 1 MB
159. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Starý Lískovec, pozemky p.č. 2270/5, p.č. 2270/7, p.č. 2270/8 vše v  k.ú. Starý Lískovec  , formát PDF, 1 MB
160. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Starý Lískovec, pozemky p.č. 461/6, p.č. 998/11 a p.č. 998 /24 v  k.ú. Starý Lískovec  , formát PDF, 1 MB
161. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, id. ½ pozemků p.č. 4840/95, 4840/96, 4872/26 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 356 kB
162. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p.č.479 v k.ú. Staré Brno, formát PDF, 958 kB
163. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-Bystrc, pozemku p.č. 3439/5 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 318 kB
164. Narovnání v souvislosti s ukončením nájmu objektu Charbulova 137, k. ú. Černovice – opětovné projednání , formát PDF, 3 MB
165. Návrh Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Multifunkční haly v Brně", formát PDF, 3 MB
166. Návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „KOMPLEX AUGARTEN“, formát PDF, 5 MB
167. Návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Obytný soubor Podbělová Líšeň“  , formát PDF, 369 kB
168. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Obytný soubor Nové Vinohrady“, formát PDF, 2 MB
169. Změna Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k.ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/27 konaného dne 25. 5. 2021, formát PDF, 141 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/27 konaného dne 25. 5. 2021, formát PDF, 186 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 153 kB
Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech , formát PDF, 385 kB
Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 1. čtvrtletí roku 2021, formát PDF, 496 kB
Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2020, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o realizaci projektu „Kontaktní místo pro bydlení v Brně“ za období duben 2020 – březen 2021  , formát PDF, 173 kB
Informativní zpráva o realizaci projektu „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“ za období leden 2020 – březen 2021, formát PDF, 122 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - červen 2021, formát PDF, 156 kB
170. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí „Časnýř“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
171. Projekt "Městská galerie" - návrh výjimky ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna, formát PDF, 2 MB
172. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti se zajištěním koncertu pro zdravotníky brněnských nemocnic , formát PDF, 125 kB
 

Aktualizace: 21. 6. 2021 13:05:33

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design