Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/27

  • Datum: 25. 5. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)   
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
4. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 202 kB
5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích, formát PDF, 305 kB
6. Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna dle čl. 11 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, formát PDF, 128 kB
7. Návrh na uzavření Memoranda ve věci vzájemné spolupráce při zřízení a provozování  Knihovny Milana Kundery , formát PDF, 173 kB
8. Návrh Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 773 kB
9. Návrh na prodloužení "Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017-2021" do konce roku 2022, formát PDF, 763 kB
10. Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2020, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2020, formát PDF, 11 MB
11. Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2020, formát PDF, 923 kB
12. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2021, formát PDF, 2 MB
13. Žádost úřadům městských částí města Brna o prominutí místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění restauračních předzahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst, formát PDF, 161 kB
14. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2021, formát PDF, 185 kB
15. Akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dle přílohy č. 1/2021 mandátní smlouvy "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 279 kB
16. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB - květen 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 178 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB, formát PDF, 424 kB
18. Návrh rozpočtového opatření – zvýšení běžných výdajů apřesun běžných a kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odborudopravy MMB, formát PDF, 240 kB
19. Návrh rozpočtového opatření - navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 216 kB
20. Návrh rozpočtového opatření  - přesun finančních prostředků v rámci OŽP MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67, formát PDF, 166 kB
21. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB do rozpočtu Odboru městské informatiky MMB, formát PDF, 207 kB
22. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB na rok 2021 , formát PDF, 143 kB
23. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
24. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací aktivit spojených s participací obyvatel, formát PDF, 173 kB
25. Městská část Brno – Jehnice, návrh na rozšíření účelu investičního transferu v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2021  , formát PDF, 109 kB
26. Návrh na poskytnutí investičního transferu Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci, na pořízení „Nanostruktury“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
27. Návrh na poskytnutí příspěvků a transferů na obnovu kulturních památek v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 239 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 344 kB
29. Záměr poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „Přetlaková Hala na 4 tenisové kurty“ , formát PDF, 217 kB
30. Záměr poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „Stavební úpravy a nástavba objektu Jakuba Obrovského 2/2, 635 00 Brno“ , formát PDF, 97 kB
31. Záměr poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „TJ LODNÍ SPORTY BRNO provozní budova a loděnice rekonstrukce“ , formát PDF, 93 kB
32. Záměr poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „Vybudování zázemí pro mládežnická mužstva FC Soběšice, z. s.“ , formát PDF, 82 kB
33. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brno - Husovice  na vybudování sportovního areálu TJ Sokol Brno-Husovice – návrh rozpočtového opatření 
34. Návrh na poskytnutí investičních dotací v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 259 kB
35. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech", formát PDF, 141 kB
36. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", formát PDF, 118 kB
37. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Rada pro zelené střechy, z.s. na podporu projektu Festival architektury 2021, návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 6 MB
38. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku MAGDALENIUM, z.s., na projekt Poradna pro oběti domácího násilí – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 238 kB
39. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Armádě spásy v České republice, z.s. na projekt Posílení personálních kapacit projektu Prevence bezdomovectví v Brně – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 236 kB
40. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti AMERFO o.p.s. na projekt Dofinancování provozu sociálního podniku navazujícího na sociální služby – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 230 kB
41. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Ústavu prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z. ú. na rok 2021 na projekt protidrogové prevence "Snižování rizik konzumace alkoholu" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 304 kB
42. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysokému učení technickému v Brně na zabezpečení provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem v rámci projektu Centrum brněnské atletiky – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 8 MB
43. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2021/2022; návrh na zrušení usnesení, formát PDF, 737 kB
44. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 283 kB
45. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 818 kB
46. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace JCMM, z. s. p. o., na realizaci projektu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027 „Brno Ph.D. Talent, Výzva 2021", formát PDF, 2 MB
47. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 8 MB
48. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I , formát PDF, 583 kB
49. Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje – návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 231 kB
50. Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, formát PDF, 140 kB
51. Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna., formát PDF, 9 MB
52. Žádost o prominutí části nájemného společnosti Chlumco s.r.o. ze smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 3. 6. 2019, formát PDF, 4 MB
53. Návrh na odpuštění příslušenství uhrazeného dluhu společnostiELIZ s.r.o – nájemce části boční stěny v podchodu pod hl.nádražím v Brně, formát PDF, 412 kB
54. Žádost o souhlas se změnou projektu „Oslavy Dnů romské kultury v Brně“ – IQ Roma servis, z. s.  , formát PDF, 6 MB
55. Žádost o souhlas se změnou projektu „Měsíc autorského čtení“ – Větrné mlýny s.r.o., formát PDF, 8 MB
56. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – květen 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 332 kB
57. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – květen 2021 – změna podmínek poskytnuté návratné finanční výpomoci, formát PDF, 129 kB
58. Projekt "Nový domov" – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
59. Projekt "Digitalizace správy dopravních omezení ve městech" – účast na projektu, formát PDF, 375 kB
60. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 339 kB
61. Projekt "Dům pro Julii" – návrh smlouvy o spolupráci a závazku budoucího provozování, posouzení projektu, formát PDF, 332 kB
62. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/15 konaného dne 3.3.2020, bod č. 50, Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 10 včetně pozemků, formát PDF, 5 MB
63. Návrh prodeje pozemku p. č. 804/2, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, v k. ú. Zábrdovice, formát PDF, 1 MB
64. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Trnitá u budovy Šujanovo nám.1, Brno
65. Návrh prodeje pozemku p. č. 2133 k. ú. Maloměřice  
66. Návrh prodeje pozemku p. č. 823/2 v k. ú. Přízřenice, formát PDF, 2 MB
67. Návrh prodeje  pozemku p. č. 1935/7  k. ú. Kohoutovice    , formát PDF, 1 MB
68. Návrh prodeje  pozemku p. č. 1935/5  k. ú. Kohoutovice  , formát PDF, 1 MB
69. Návrh prodeje pozemků v lokalitě Polívkova k. ú. Medlánky    , formát PDF, 3 MB
70. Návrh prodeje pozemku p.č. 1126/41 v k.ú. Ivanovice , formát PDF, 8 MB
71. Návrh prodeje pozemku p.č. 1840/21 v k.ú. Husovice, formát PDF, 7 MB
72. Návrh prodeje pozemku p.č. 5016, k.ú. Bystrc, formát PDF, 4 MB
73. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 89, 91/1, 3574 v k.ú. Slatina. , formát PDF, 2 MB
74. Návrh prodeje části pozemku p. č. 2569/10 a pozemku p. č. 2569/11  k. ú. Řečkovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě    , formát PDF, 4 MB
75. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2973, k.ú. Bohunice, formát PDF, 2 MB
76. Návrh prodeje části pozemku p.č. 823/3 v k.ú. Přízřenice Správě železnic, státní organizaci , formát PDF, 4 MB
77. Návrh prodeje části pozemku p.č. 180/5 v k.ú. Ivanovice, formát PDF, 11 MB
78. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Menšíkova – úsek C3 a část úseku A3 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová  , formát PDF, 2 MB
79. Záměr nabytí pozemků p.č. 972/11, 972/13, oba v k.ú. Lesná z vlastnictví České republiky‑Správy železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města Brna, prohlášení k ekologickým závazkům  , formát PDF, 4 MB
80. Návrh nabytí pozemku p.č. 3125/408 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví České republiky – Správy železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města Brna    , formát PDF, 2 MB
81. Návrh nabytí pozemku p. č. 1211/1 v k. ú. Slatina, návrh na zřízení služebnosti
82. Návrh nabytí pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8, oba v k. ú. Židenice, formát PDF, 2 MB
83. Návrh nabytí pozemků p.č. 944/5, 944/18 a p.č. 5093/8, vše v k.ú. Žabovřesky, formát PDF, 701 kB
84. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/17 a p.č. 1678/16 v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/2, p.č. 2553/5 a p.č. 2554/17 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 944 kB
85. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/18 a p.č. 1663/21, oba v k.ú. Starý Lískovec a pozemků p.č. 2280/6 a p.č. 2554/18 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 854 kB
86. Návrh nabytí pozemků p.č. 1663/26 a p.č. 1678/138, oba v k.ú. Starý Lískovec a pozemku p.č. 2280/11 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 890 kB
87. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/3 k pozemku p.č. 2341/5, k.ú. Bohunice, formát PDF, 2 MB
88. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 k pozemkůmp.č. 317/1 a p.č. 317/2, oba v k.ú. Chrlice, formát PDF, 1 MB
89. Návrh nabytí id. 11/12 pozemku p. č. 1136/53 v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 3 MB
90. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Chrlice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - návrh změny podmínek smlouvy, formát PDF, 3 MB
91. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2223/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
92. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2945/9 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
93. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 49/4 a p.č. 622/17 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
94. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5178/6, p.č. 5178/21, p.č. 5178/22 a p.č. 5178/43 a pozemku pod komunikacemi p.č. 5178/4, vše v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 7 MB
95. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1526/173 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
96. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1215/2 v k.ú. Stránice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
97. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1327/10, p.č. 1327/94 a p.č. 1327/95 v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
98. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
99. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1323/295 a p.č. 1323/297 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
100. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2937/206 a p.č. 2937/207 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
101. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
102. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 7958/23 a p.č. 7958/27 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
103. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 8206/1 a p.č. 8206/12 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
104. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
105. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1247/46 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
106. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1327/31 a p.č. 1327/32, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
107. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 79/11 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
108. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 145/7 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
109. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 8206/11, p.č. 8206/14 a p.č. 8206/15, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 4 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 6093/2 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5392/12 a p.č. 5392/13, v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2600/37 a p.č. 2600/38, v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
113. Nabídka předkupního práva k dočasné stavbě č.p. 553, způsob využití výroba a skladování, postavené na pozemcích p.č. 868/12 a p.č. 868/13, vše v k.ú. Ponava , formát PDF, 4 MB
114. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě č.e. 30, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 4031 v k.ú. Tuřany, formát PDF, 2 MB
115. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 585/5 v k.ú. Komín, formát PDF, 6 MB
116. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 774, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2883 v k.ú. Starý Lískovec , formát PDF, 2 MB
117. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 1637/1, 1637/4, oba v k.ú. Stránice formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 3 MB
118. Návrh směny nemovitých věcí s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, formát PDF, 12 MB
119. Návrh směny pozemků s Českou republikou – Povodím Moravy, s.p. , formát PDF, 16 MB
120. Návrh směny částí pozemků p. č. 75/1 a p. č. 75/5, oba v k. ú. Holásky a návrh na zřízení služebnosti k části pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Holásky , formát PDF, 2 MB
121. Návrh směny částí pozemků p. č. 75/1, p. č. 75/2, p. č. 75/3 a p. č. 75/4, vše v k. ú. Holásky  , formát PDF, 3 MB
122. Návrh budoucí směny části pozemku p. č. 1341/1 za pozemky p. č. 1331, p. č. 1333, část p. č. 1339/10, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 4 MB
123. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Bohunice, pozemku p.č. 1321/142 v k.ú. Bohunice, formát PDF, 1 MB
124. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Bystrc, pozemku p.č. 1142/316 v k.ú. Bystrc  , formát PDF, 331 kB
125. Návrh svěření majetku města městské části Brno-střed, pozemků p. č. 1369/1 a p. č. 1370, vše k. ú. Staré Brno, formát PDF, 1 MB
126. Návrh na změnu věcného břemene – služebnosti v budově č. p. 504, která je součástí pozemku p. č. 887 v k. ú. Veveří  , formát PDF, 3 MB
127. Návrh prohlášení k ekologickým závazkům  , formát PDF, 3 MB
128. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Bytový dům Sokolova“, formát PDF, 5 MB
129. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Polyfunkční objekt Bohunice“, formát PDF, 1 MB
130. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury „3 Bloky Opuštěná - Trnitá, Brno, 1. Etapa“
131. Návrh smlouvy o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby „OBYTNÁ ZÓNA SLUNEČNÁ“, formát PDF, 2 MB
132. Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 5616174461 ze dne 22. 12. 2016 „Terasové domy Kníničky“, formát PDF, 4 MB
133. Změna Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ulice Blanenská - návrh na vydání změny Územního plánu města Brna formou opatření obecné povahy
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/26 konaného dne 20. 4. 2021, formát PDF, 138 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/26 konaného dne 20. 4. 2021, formát PDF, 258 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 155 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - květen 2021, formát PDF, 147 kB
Informativní zpráva - Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 1. čtvrtletí roku 2021., formát PDF, 4 MB
Informativní zpráva - Výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2020, formát PDF, 658 kB
134. Prominutí místního poplatku z pobytu v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 - záměr poskytnutí kompenzace městským částem, formát PDF, 152 kB
135. Návrh na změnu účelu použití části investičního transferu, návrh na přerozdělení investičního transferu městské části Brno-sever - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 172 kB
 

Aktualizace: 21. 5. 2021 11:05:20

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design