Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/25

  • Datum: 23. 3. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)   
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
4. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, formát PDF, 303 kB
5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 273 kB
6. Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna dle čl. 11 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, formát PDF, 124 kB
7. Návrh Energetické politiky statutárního města Brna, formát PDF, 507 kB
8. Strategie #brno2050 – návrh střednědobé části Strategie - PLÁN 2030, formát PDF, 1 MB
9. Návrh Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna a zřízení Fondu developerských projektů a schválení Statutu Fondu developerských projektů , formát PDF, 270 kB
10. Návrh pověření vedoucího Odboru dopravy MMB k podpisu dokumentů za statutární město Brno , formát PDF, 104 kB
11. Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2021, formát PDF, 1 MB
12. Schválené rozpočty na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených městem Brnem, formát PDF, 17 MB
13. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením očekávaných vyšších daňových příjmů roku 2021 do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna, formát PDF, 6 MB
14. Návrh Protokolu č. 69 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 1 MB
15. Náhrada újmy vzniklé obchodní společnosti Veletrhy Brno, a. s. splněním Koncernového pokynu č. 02/2020 (provizorní nemocnice v pavilonu G2), návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy o úhradě újmy, formát PDF, 2 MB
16. Žádost o mimořádnou splátku poskytnuté bezúročné zápůjčky městské části Brno-Jundrov na pokrytí výpadku finančních prostředků, návrh rozpočtového opatření., formát PDF, 540 kB
17. Žádost o prodloužení čerpání ze zápůjčky ze smlouvy č. 6220203480 o zápůjčce na opravy a modernizaci rodinného domu a vzniku zástavního práva, formát PDF, 3 MB
18. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města k financování investiční akce ORG 2378 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 189 kB
19. Návrh rozpočtového opatření – zajištění financování společnosti STAREZ-SPORT, a.s., formát PDF, 447 kB
20. Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 126 kB
21. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Moravskému zemskému muzeu na realizaci projektu „Mendelova stezka Brnem“ - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
22. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna , formát PDF, 206 kB
23. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2021 a návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 543 kB
24. Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 503 kB
25. Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 402 kB
26. Návrh na poskytnutí individuální dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, formát PDF, 5 MB
27. Návrh na poskytnutí individuální dotace Ptačímu centru o.p.s., na zajištění činnosti záchranné stanice v roce 2021, návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 3 MB
28. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast životního prostředí na rok 2021, formát PDF, 285 kB
29. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na rok 2021 organizacím poskytujícím služby v souladu se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021, formát PDF, 271 kB
30. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Zpřístupnění Atomového krytu 10-Z v roce 2021, formát PDF, 2 MB
31. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna“ na rok 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 501 kB
32. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na projektyv oblasti podpory rodinné politiky“ na rok 2021, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 746 kB
33. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů“ na rok 2021, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 405 kB
34. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí“ na rok 2021, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 296 kB
35. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 190 kB
36. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2021, formát PDF, 181 kB
37. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 232 kB
38. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 540 kB
39. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na mezinárodní projekty v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 187 kB
40. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku přesunem z nespecifikované rezervy z důvodu rozšíření činnosti příspěvkové organizace, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 172 kB
41. Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 399 kB
42. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2021, formát PDF, 2 MB
43. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně v roce 2021  , formát PDF, 2 MB
44. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na realizaci projektu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje „Prototypuj a ověřuj, výzvy 2021-2023“ - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
45. Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1518174664 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna na realizaci projektu „JRGL“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 311 kB
46. Návrh změny podmínek smluv o poskytování dotací v oblasti kultury na roky 2021 a 2021-2022 , formát PDF, 379 kB
47. Žádost společnosti ÍRÁNCI s.r.o. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna, formát PDF, 7 MB
48. Prominutí sankce za pozdní uhrazení příslušných plateb nájemcům nebytových prostor v gesci Odboru kultury MMB v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 354 kB
49. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – březen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 178 kB
50. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – březen 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 174 kB
51. Projekt "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna" – účast na projektu, návrh partnerské smlouvy
52. Projekt "Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru" – návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na rok 2021 , formát PDF, 493 kB
53. Projekt "ONSTAGE - Music schools for social change" – návrh aktualizovaného znění Joint Convention (společné úmluvy), formát PDF, 1 MB
54. Návrh Metodiky výpočtu návratnosti nutných oprav bytových domů jakožto podmínky pro zařazení domů na Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji 
55. Návrh novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, formát PDF, 402 kB
56. Záměr prodeje vymezených bytových jednotek č. 93/1, č. 93/2, č. 93/3 a č. 93/4 v domě Hroznová 39 - návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/20 konaného dne 20.10.2020, bod č. 61, formát PDF, 4 MB
57. Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 2. pololetí 2020, formát PDF, 132 kB
58. Návrh na přijetí majetku nepatrné hodnoty – nemovité a movité věci statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitele pohřbu  , formát PDF, 1 MB
59. Návrh prodeje pozemku p.č. 829/2 v k.ú. Bohunice, formát PDF, 11 MB
60. Návrh prodeje pozemku p.č. 5468, k. ú. Bystrc  , formát PDF, 3 MB
61. Návrh prodeje pozemku p.č. 7857/1 v k.ú. Židenice, formát PDF, 2 MB
62. Návrh prodeje pozemku p.č. 349 v k.ú. Slatina., formát PDF, 1 MB
63. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 7536/1, 7537/1, 7537/2, 7543/1, 7543/2 a 7544, vše k. ú. Bystrc , formát PDF, 4 MB
64. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8555, 8559, 8560, 8562, 8563, k.ú. Židenice   , formát PDF, 4 MB
65. Návrh prodeje pěti částí pozemku p.č. 1611/1 v k.ú. Slatina - ulice Matlachova., formát PDF, 3 MB
66. Návrh budoucího prodeje části pozemku p.č. 1074 v k.ú. Chrlice, budoucí zřízení služebnosti., formát PDF, 1 MB
67. Návrh nabytí pozemku p. č. 185/6 v k. ú. Lesná  , formát PDF, 2 MB
68. Návrh nabytí pozemku p. č. 3125/344 k. ú. Řečkovice z vlastnictví společnosti ALL ANIMALS a.s. do vlastnictví statutárního města Brna., formát PDF, 3 MB
69. Návrh nabytí pozemku p.č. 2594/17 v k.ú. Maloměřice, formát PDF, 555 kB
70. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 7620/2 a p.č. 7626/3 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 719 kB
71. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 11/12 k pozemku p.č. 4073/13, k.ú. Královo Pole, formát PDF, 1 MB
72. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 41/43 k pozemku p.č. 1139/2 a id. 2/108 k pozemku p.č. 1140, vše v k.ú. Zábrdovice, formát PDF, 2 MB
73. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Netroufalky v k.ú. Bohunice a nabytí pozemků v k.ú. Bohunice, formát PDF, 2 MB
74. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová - změna přílohy č. 37 usnesení Z8/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2021
75. Návrh nabytí stavby mostu č. BM-595 nezapsané v katastru nemovitostí, která je umístěna na částech pozemků p. č. 403/4 a p. č. 403/9 v k. ú. Dolní Heršpice, formát PDF, 2 MB
76. Návrh kupní ceny za nabytí areálu nedokončené Železniční polikliniky v Brně, v k.ú. Štýřice z vlastnictví České republiky‑Správy železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města Brna , formát PDF, 2 MB
77. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2063/4 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
78. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2285/31, p.č. 2285/32 a p.č. 2287/13 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 8 MB
79. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 502/8 a p.č. 1643/3 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
80. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 553/1 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
81. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6625/59 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
82. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 93/2 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
83. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1231/28 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
84. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 145/1 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
85. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 505/1 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
86. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 877, stojící na pozemku p. č. 1957, v k. ú. Jundrov  , formát PDF, 2 MB
87. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 496 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 2 MB
88. Nabídka předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 632, stojící na pozemku p. č. 2198, v k. ú. Pisárky  , formát PDF, 5 MB
89. Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postavené na pozemcích p.č. 3857/28 a p.č. 3857/30, vše v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 3 MB
90. Nabídka předkupního práva spolu s návrhem na převedení stavby bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3220/3 v k.ú. Židenice, za příslušnou úplatu do vlastnictví SMB, v důsledku uplatnění porušeného zákonného předkupního práva , formát PDF, 10 MB
91. Návrh na odstranění duplicity vlastnictví a na uznání vlastnického práva k  pozemku p.č. 616/6, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 37 m2,  k.ú. Město Brno formou souhlasného prohlášení, formát PDF, 16 MB
92. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 4134/1, v k.ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 10 MB
93. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 1739/3 v k.ú. Slatina a návrh na uzavření souhlasného prohlášení  , formát PDF, 14 MB
94. Návrh směny pozemku p. č. 882/1 v k. ú. Kníničky za pozemek p. č. 4219/14 v k. ú. Bystrc a návrh zřízení zákazu zcizení pozemku p. č. 882/1 v k. ú. Kníničky, formát PDF, 6 MB
95. Návrh směny  části pozemku p. č. 437/1 a pozemku p. č. 39 za část pozemku p. č. 38  k. ú. Jehnice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě.    , formát PDF, 2 MB
96. Návrh svěření majetku města městské části Brno – Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 356 v k.ú. Obřany, formát PDF, 404 kB
97. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Černovice, pozemků p.č. 1879, p.č. 1691/33 v k.ú. Černovice, formát PDF, 401 kB
98. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Kníničky, pozemku p.č. 759/8 v k.ú. Kníničky      , formát PDF, 308 kB
99. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno – Královo Pole, stavby občanského vybavení Palackého tř. č.or. 68a č.p. 3084 postavené na pozemku p.č. 1124/2 v k.ú. Královo Pole   , formát PDF, 324 kB
100. Návrh Smlouvy o spolupráci „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy“ , formát PDF, 11 MB
101. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, společností NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. a IMOS development otevřený podílový fond  , formát PDF, 2 MB
102. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o výstavbě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace, a.s. - "Janáčkovo kulturní centrum v Brně", formát PDF, 4 MB
103. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci (a úhradě průběžných nákladů při zajištění výstavby Janáčkova kulturního centra) mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace, a.s. , formát PDF, 7 MB
104. Návrh Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace, a.s. - "Janáčkovo kulturní centrum v Brně"
105. Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č.5617173515 „Brno – Jundrov, IV. etapa“, formát PDF, 8 MB
106. Návrh na změnu části usnesení Z8/21. zasedání ZMB konaného dne 10. 11. 2020, bod 162 - Návrh dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. 6314172698 - „Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J.“ ze dne 14. 7. 2014, formát PDF, 8 MB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/24 konaného dne 16. 2. 2021, formát PDF, 219 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/24 konaného dne 16. 2. 2021, formát PDF, 3 MB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 150 kB
Informativní zpráva o činnosti Odboru implementace evropských fondů za rok 2020, formát PDF, 254 kB
Informativní zpráva - Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 4. čtvrtletí roku 2020, formát PDF, 4 MB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů - březen 2021, formát PDF, 147 kB
107. Realizace vzdělávacích workshopů na základních školách, POST BELLUM, z. ú.,- návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna - POST BELLUM, z.ú., formát PDF, 732 kB
108. Návrh rozpočtového opatření z důvodu poskytnutí návratné finanční výpomoci TIC BRNO, příspěvkové organizaci a návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a TIC BRNO, příspěvkovou organizací, formát PDF, 332 kB
 

Aktualizace: 23. 3. 2021 07:05:17

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design