Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/24

  • Datum: 16. 2. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
4. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB, formát PDF, 77 kB
5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 380 kB
6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se  stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 391 kB
7. Návrh na vystoupení statutárního města Brna z mezinárodní sítě Evropské Mozartovy cesty, formát PDF, 147 kB
8. Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu obchodní společnosti KORDIS JMK, a.s., formát PDF, 391 kB
9. Změna zakládací smlouvy a stanov Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., formát PDF, 278 kB
10. Návrh Statutu Sociálního fondu, formát PDF, 272 kB
11. Žádost městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ-bytové hospodářství na financování akce "Revitalizace Nového náměstí, Brno-Řečkovice", formát PDF, 273 kB
12. Úprava rozpočtu v souvislosti se zajištěním realizace projektu participativního rozpočtu "Městská galerie", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
13. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektů participativního rozpočtu, formát PDF, 161 kB
14. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - zajištění financování modelu k soutěži "Dostavba a úprava nám. Míru", zpřesnění rozpočtové skladby, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 187 kB
15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem smluvních vztahů z Odboru zdraví MMB na Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 209 kB
16. Návrh na změnu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru kultury MMB, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 464 kB
17. Návrh rozpočtového opatření – přesun příjmů a běžných výdajů a navýšení kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 210 kB
18. Návrh na navýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 320 kB
19. Návrh na navýšení rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 118 kB
20. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sportu MMB – únor 2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 283 kB
21. Výstavba nové mateřské školy při ulici Nad Dědinou – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 170 kB
22. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Tvorba a provoz webové platformy města Brna – opakované řízení“ a „Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna“ , formát PDF, 171 kB
23. Návrh na poskytnutí investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 166 kB
24. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech", návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, formát PDF, 228 kB
25. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje; návrh veřejnoprávní smlouvy, formát PDF, 920 kB
26. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2021, formát PDF, 1 MB
27. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně pro rok 2021 - návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 310 kB
28. Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2021 a na roky 2021-2022 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 3 MB
29. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 – program I – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 592 kB
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2021 -– návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 826 kB
31. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města Brna státních příspěvkových organizací v oblasti kultury v Brně na roky 2021-2022 , formát PDF, 184 kB
32. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společně, o.p.s., na realizaci projektu „Festival Mendel 2021“ – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
33. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lize vozíčkářů, z.ú. na projekt Osobní asistence v nočních hodinách - Mikulovská – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 227 kB
34. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2021, formát PDF, 2 MB
35. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně v roce 2021 , formát PDF, 2 MB
36. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – Musica da camera Brno, z. s., formát PDF, 494 kB
37. Jihomoravský filmový nadační fond - návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu , formát PDF, 163 kB
38. Návrh Dodatku č. 27 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci   , formát PDF, 731 kB
39. Návrh na prominutí smluvní pokuty  a  úroků z prodlení společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ s.r.o., formát PDF, 4 MB
40. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – únor 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 332 kB
41. Projekt "Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů" – posouzení projektu; návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 643 kB
42. Projekty "Fotovoltaický systém pro městskou část Brno-Líšeň" – posouzení projektů, formát PDF, 829 kB
43. Projekt "Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna" – posouzení projektu, formát PDF, 257 kB
44. Projekt "Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 781 kB
45. Projekt "Pořízení vozidel pro statutární město Brno" – návrh smlouvy o poskytnutí podpory
46. Projekt "Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit", Emilova sportovní z.s. – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 288 kB
47. Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o udělení souhlasu s převzetím dluhu  , formát PDF, 4 MB
48. Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 3 MB
49. Narovnání v souvislosti s ukončením nájmu objektu Charbulova 137, k. ú. Černovice, formát PDF, 13 MB
50. Návrh prodeje pozemku p.č. 3836, k.ú. Bystrc   , formát PDF, 3 MB
51. Návrh prodeje pozemku p.č. 826 v k.ú. Komín a zřízení služebnosti, formát PDF, 3 MB
52. Návrh prodeje pozemku p. č. 1369 k. ú. Bosonohy  
53. Návrh prodeje pozemků p. č. 158/16 a p. č. 171, oba v k. ú. Komárov, formát PDF, 8 MB
54. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1691/138, p.č 1982 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
55. Návrh prodeje části pozemku p. č. 2147/2 a části pozemku p. č. 2147/21, to vše k. ú. Kohoutovice    , formát PDF, 3 MB
56. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1326/12 v k.ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 5 MB
57. Návrh prodeje pozemků p.č. 1720 a p.č. 2098, vše k. ú. Kohoutovice, návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z8/21., bod č. 99  , formát PDF, 2 MB
58. Návrh nabytí pozemků p. č. 2575/3, 2575/4 a p.č. 2575/5 v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 617 kB
59. Návrh nabytí pozemků p. č. 2578/4, 2578/5 a p.č. 2578/6 v k.ú. Bystrc  , formát PDF, 683 kB
60. Návrh nabytí pozemku p. č. 4492/5 v k. ú. Komín, formát PDF, 2 MB
61. Návrh nabytí id. ¼ pozemku p. č. 4774/112 v k. ú. Židenice  , formát PDF, 1 MB
62. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3570 v k.ú. Kníničky , formát PDF, 1 MB
63. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 1526/217, 1526/230, 1526/244, 1534/30, 1534/31, 1535/68, 1535/87, vše v k.ú. Komín  , formát PDF, 761 kB
64. Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/10 konaného dne 1.10.2019, bod č. 75 – "Nabytí nemovitého majetku rekreačního střediska Zubří u Nového Města na Moravě, rozpočtové opatření"  , formát PDF, 134 kB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1455/16, p.č. 1455/17 a p.č. 1456/1 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1526/40, p.č. 1526/59 a p.č. 1526/73 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 211/3 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2618/46 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3818/2, p.č. 3819/2 a p.č. 3820/3 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5153/1 a p.č. 5153/2 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5178/19 a p.č. 5178/24 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 553/1 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6253/3, p.č. 6253/11 a p.č. 6265/1 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6265/6, p.č. 6265/10 a p.č. 6265/19 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6282/21 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
76. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1079/2 a p.č. 1079/3 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
77. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1723/14 a p.č. 1723/22 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 4 MB
78. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2371/2, p.č. 2371/21 a p.č. 2372/2 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
79. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2464/32 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
80. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2472/1, p.č. 2905/2 a p.č. 5140/9 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 10 MB
81. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 3815/4 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
82. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5149/52 a p.č. 5149/53 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
83. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 6134 a p.č. 6264/1 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 6 MB
84. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
85. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a svěření pozemku p.č. 4418/2 v k.ú. Řečkovice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  , formát PDF, 4 MB
86. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3544/2 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 3 MB
87.  Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 140, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1885/7 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 4 MB
88. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 319, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 814/4 v k.ú. Obřany, formát PDF, 2 MB
89. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 125, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2732/21 v k.ú. Komín , formát PDF, 2 MB
90. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 308, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 770 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 2 MB
91. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 757, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1758 v k.ú. Lelekovice , formát PDF, 1 MB
92. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemcích p.č. 401/32 a p.č. 3863/19, vše v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 3 MB
93. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 376/8 v k.ú. Husovice  , formát PDF, 3 MB
94. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3646/7 v k.ú. Židenice , formát PDF, 9 MB
95. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 740/10 v k.ú. Veveří , formát PDF, 2 MB
96. Návrh darování částí pozemků v k.ú. Lesná, Královo Pole Jihomoravskému kraji, návrh bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Ponava, Pisárky do vlastnictví statutárního města Brna, návrh na zřízení služebností  , formát PDF, 10 MB
97. Návrh na uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickým podílům na pozemcích v k.ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 4 MB
98. Návrh na uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemcích v k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 2 MB
99. Návrh na uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 6044 v k.ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 1 MB
100. Návrh na uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickým podílům na pozemcích v k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení, formát PDF, 8 MB
101. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 910/20, v k.ú. Lesná formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 4 MB
102. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1840/16, p.č. 1840/17 a části pozemku p.č. 1838/1 v k.ú. Husovice a návrh na uzavření souhlasného prohlášení  , formát PDF, 10 MB
103. Návrh směny pozemků v k.ú. Staré Brno za pozemky v k.ú. Staré Brno a v k.ú. Nový Lískovec, žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně v platném znění, formát PDF, 15 MB
104. Návrh směny pozemku p. č. 814 za pozemky p. č. 740/3, p. č. 740/10, část p. č. 812/1, vše v k. ú. Řečkovice, formát PDF, 2 MB
105. Návrh směny části pozemku p.č. 398 v k.ú. Dolní Heršpice, formát PDF, 2 MB
106. Návrh směny části pozemku p.č. 1197/1 v k.ú. Bohunice, za pozemek p.č. 203/12 a za část pozemku p.č. 1197/83, oba v k.ú. Bohunice ve vlastnictví Kliniky Brno, s.r.o.  , formát PDF, 7 MB
107. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Černovice, pozemku p.č. 1570/1 v k.ú. Černovice, formát PDF, 367 kB
108. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Líšeň, pozemku p.č. 5037/77 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 381 kB
109. Janáčkovo kulturní centrum - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci, dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě
110. Návrh Memoranda mezi statutárním městem Brnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Brno – Husovice  , formát PDF, 5 MB
111. „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno – Židenice – Školní hřiště ZŠ Krásného“ - návrh Dohody o smíru se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., formát PDF, 178 kB
112. Návrh Smlouvy o spolupráci „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy“, formát PDF, 11 MB
113. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, společností NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o a IMOS development otevřený podílový fond
114. Návrh smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Přestavba rampy Pražské radiály na ulici Jihlavskou – Západní brána“ , formát PDF, 745 kB
115. Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 5616174461 ze dne 22. 12. 2016 „Terasové domy Kníničky“
116. Změna územního plánu města Brna B5/19/2021-CM - MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,  k.ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  , formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 162 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/23 konaného dne 19. 1. 2021, formát PDF, 114 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/23 konaného dne 19. 1. 2021, formát PDF, 94 kB
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna, formát PDF, 2 MB
Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 4. čtvrtletí roku 2020, formát PDF, 266 kB
117. Záměr poskytnutí dotace Vysokoškolskému sportovnímu klubu Technika Brno, baseball-softbal p.s. na projekt „Modernizace baseballového areálu VSK Technika Brno, formát PDF, 84 kB
 

Aktualizace: 15. 2. 2021 11:05:17

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design