Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/23

  • Datum: 19. 1. 2021
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 15 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
5. Představení nově jmenovaných vedoucích odborů Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 904 kB
6. "BVV - Vstupní zóna Západ" - návrh předchozího souhlasu s vydáním koncernového pokynu, formát PDF, 3 MB
7. "Realizace  fotovoltaických a fototermických systémů včetně jejich akumulace na území a v rámci statutárního města Brna"- návrh předchozího souhlasu s vydáním koncernového pokynu, formát PDF, 278 kB
8. Statut Klubu zastupitelů města Brna, formát PDF, 374 kB
9. Návrh Aktualizace Informační strategie města Brna na období 2020 – 2024, formát PDF, 2 MB
10. Návrh aktualizovaného znění Metodiky participativního rozpočtu statutárního města Brna a návrh aktualizovaného znění Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna, formát PDF, 311 kB
11. Rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu - výsledky hlasování a informace o vítězných projektech, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 321 kB
12. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s nákupem výzbroje, modernizací webu a posílením mzdových položek pro Městskou policii Brno - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 211 kB
13. Žádost městské části Brno-Královo Pole o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti - bytové hospodářství k jinému účelu, formát PDF, 264 kB
14. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z.s. na uspořádání mezinárodní pohárové soutěže EURO CUP 2021   
15. "Interaktivní průvodce centrem města" - změna účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvková organizace na účelové investiční transfery; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 517 kB
16. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021 na projekt Brno město hudby / Brno Music Friendly City pro společnost C.E.M.A. - Central European Music Agency, s.r.o. – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 5 MB
17. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021 na projekt Maraton hudby Brno 2021 pro společnost C.E.M.A. - Central European Music Agency, s.r.o.  , formát PDF, 7 MB
18. Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími služby zdravotnické, prorodinné a proseniorské, podporu neformálních pečovatelů a podporu prevence domácího násilí, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021, formát PDF, 407 kB
19. Žádost o posečkání splatnosti nájmu a žádost o slevu na nájmu společnost - INTERNI, s.r.o., formát PDF, 892 kB
20. Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 2 MB
21. Žádost o odpuštění nájemného – LABYRINTH - základní škola, s.r.o., formát PDF, 258 kB
22. „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“ - žádost společnosti Moravská stavební unie – MSU s.r.o. o prominutí smluvní pokuty, formát PDF, 827 kB
23. Návrh Memoranda mezi statutárním městem Brnem a společností Hutcham Real, s.r.o.
24. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – leden 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 339 kB
25. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – leden 2021 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 283 kB
26. Projekt "Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 364 kB
27. Projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 283 kB
28. Projekt "Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa" – posouzení projektu, formát PDF, 237 kB
29. Projekt "Regenerace veřejného parku Trnkova – akumulační nádrž pro potřeby zálivky" – posouzení projektu, formát PDF, 217 kB
30. Projekt "Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno" – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 275 kB
31. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa" – návrh rámcové smlouvy o financování projektu   , formát PDF, 1 MB
32. Novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, formát PDF, 444 kB
33. Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o udělení souhlasu s převzetím dluhu  
34. Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o prominutí smluvní pokuty , formát PDF, 1 MB
35. Návrh prodeje pozemku p.č. 585/3 v k.ú. Komín, formát PDF, 925 kB
36. Návrh prodeje pozemku p.č. 829/2 v k.ú. Bohunice, formát PDF, 5 MB
37. Návrh prodeje pozemku p.č. 323 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 2 MB
38. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1381/34, 1381/35, 1381/36, 1381/37, k.ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
39. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2309 v k.ú. Černovice., formát PDF, 1 MB
40. Návrh prodeje částí pozemku p.č. 4578/1, k.ú. Žebětín , formát PDF, 4 MB
41. Návrh prodeje části pozemku p.č. 195/1 v k.ú. Žebětín, zřízení služebnosti., formát PDF, 2 MB
42. Návrh prodeje části pozemku p.č. 4025/1, k.ú. Královo Pole, formát PDF, 4 MB
43. Návrh  prodeje  části pozemku p. č. 97/1 k. ú. Lesná  , formát PDF, 2 MB
44. Návrh na změnu usnesení Z8/19 zasedání Zastupitelstva města Brna  konaného dne 8. 9. 2020, bod č. 119 týkající se prodeje pozemku p. č. 3587/6 k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 6 MB
45. Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/277, 1534/13, 1534/14, 1535/75, 1535/100, 1535/102, vše v k. ú. Komín, formát PDF, 690 kB
46. Návrh nabytí pozemků p.č. 847/1 a p.č. 847/2 v k.ú. Trnitá pro stavbu „EUROPOINT Brno - městská infrastruktura“ , formát PDF, 3 MB
47. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1487 v k.ú. Slatina pro stavbu „Ulice Langrova – Bezpečná cesta do škol“ , formát PDF, 2 MB
48. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 545/7 v k. ú. Pisárky. , formát PDF, 3 MB
49. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 3/4 k pozemku p.č. 604/22 v k.ú. Ponava , formát PDF, 3 MB
50. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Blažovická v k. ú. Slatina a nabytí pozemků v k. ú. Slatina , formát PDF, 2 MB
51. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Kyselkova - úsek 1 v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
52. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Moskalykova - úsek D v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 2 MB
53. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Vídeňská v k. ú. Štýřice a nabytí pozemku v k. ú. Štýřice , formát PDF, 3 MB
54. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1501/22 a p.č. 1501/23, v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
55. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1526/116 a p.č. 1749/30 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
56. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2093/2 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
57. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2540/92 a p.č. 2540/95, v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
58. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 263/4 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
59. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3557/31 a p.č. 3557/49, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
60. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4808/28, p.č. 4812/3 a p.č. 4814/2 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
61. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/34, p.č. 1609/36 a p.č. 1749/22 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
62. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 619/2 a p.č. 619/3, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
63. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1323/1 a p.č. 1323/80 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1526/75, p.č. 1526/77, p.č. 1526/83 a p.č. 1526/85 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
65. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1813/3, p.č. 1817/1 a p.č. 1817/19 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 6 MB
66. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2576/26 a p.č. 2576/27 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
67. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2705/3 a p.č. 2985 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 6 MB
68. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3247/4 a p.č. 3247/6, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 446/1 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 598/3 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 821/17 a p.č. 821/40 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín a Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM – Návrh na změnu části usnesení ZMB Z8/03, bod 77  , formát PDF, 6 MB
74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
75. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Bystrc formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 3 MB
76. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 910/20 v k.ú. Lesná a návrh na uzavření souhlasného prohlášení  , formát PDF, 4 MB
77. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 3 MB
78. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 3423, 3433, 3441, 4373, vše v k.ú. Komín formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 4 MB
79. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Komín formou souhlasného prohlášení    , formát PDF, 4 MB
80. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1313/3 v k.ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 2 MB
81. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 8397/20 v k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení    , formát PDF, 2 MB
82. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 9031 v k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení    , formát PDF, 3 MB
83. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům a ke spoluvlastnickému podílu na pozemcích v k.ú. Řečkovice formou souhlasného prohlášení    , formát PDF, 3 MB
84. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 9000/1, 9000/2, 9001, vše v k.ú. Židenice formou souhlasného prohlášení, formát PDF, 3 MB
85. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 3 MB
86. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1929 v k.ú. Maloměřice, formát PDF, 2 MB
87. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2119/18 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 3 MB
88. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2119/32 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 3 MB
89. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 432 v k.ú. Bohunice, formát PDF, 3 MB
90. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 389, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 740/13 v k.ú. Veveří , formát PDF, 2 MB
91. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1159, způsob využití občanské vybavení, postavené na pozemku p.č. 3007/2 v k.ú. Slatina, formát PDF, 4 MB
92. Žaloba na určení vlastnického práva a návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 5253/1 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 5 MB
93. Návrh převodu části pozemku p.č. 4267/11, části pozemku p.č. 4267/15 a části pozemku p.č. 4267/17 v k.ú. Tuřany pro stavbu „Komunikační obchvat Tuřan, I.etapa“  , formát PDF, 2 MB
94. Návrh směny pozemků v k. ú. Bystrc a Kníničky 
95. Návrh na změnu usnesení ZMB ve věci směny pozemků s Top-in.cz, a.s. v komerčním areálu SVATOPETRSKA, k.ú. Komárov , formát PDF, 2 MB
96. Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-Bystrc, pozemku p. č. 6147, jehož součástí je stavba Vondrákova 7, č. pop. 620 a pozemku p. č. 5971/1, jehož součástí je stavba Vondrákova 9, č. pop. 760, vše k. ú. Bystrc, formát PDF, 2 MB
97. Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020 MČ Brno-sever, k.ú. Husovice, ul. Cacovická – Soběšická-Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy, formát PDF, 20 MB
98. Změna Územního plánu města Brna B4/19-CM – MČ BRNO - SEVER, k.ú. Soběšice - Rozšíření lesního hřbitova Soběšice - návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy , formát PDF, 10 MB
99. Změna ÚPmB B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská - vydání změny ÚPmB formou OOP“ - změna přílohy č. 116 usnesení Z8/21. zasedání ZMB, konaného dne 10. 11. 2020, bod č. 163 , formát PDF, 34 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/22 konaného dne 8. 12. 2020, formát PDF, 197 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 162 kB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za říjen–prosinec 2020 , formát PDF, 80 kB
Výroční zpráva o rozvoji obecního školství ve městě Brně za školní rok 2019/2020  , formát PDF, 890 kB
100. Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna - prominutí koncesního poplatku pro rok 2020 (Advent na Zelňáku), formát PDF, 11 MB
101. Poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a.s., na výkup lesních a ostatních pozemků - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna, formát PDF, 2 MB
102. Návrh  změny  stanov  obchodní  společnosti  Automotodrom  Brno, a. s., formát PDF, 1 MB
103. Situace Spolku pro GP ČR Brno - návrh souhlasu s podáním insolvenčního návrhu, formát PDF, 5 MB
104. Poskytnutí daru ke zmírnění následků způsobených zemětřesením v Chorvatské republice, formát PDF, 102 kB
105. Veletrhy Brno, a.s. - náhrada újmy vzniklé v důsledku plnění Koncernových pokynů č. 02/2019 a č. 01/2020, formát PDF, 6 MB
 

Aktualizace: 15. 1. 2021 08:05:20

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design