Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/16

  • Datum: 21. 4. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 9 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
5. Představení nově jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Brnem, tajemníka Magistrátu města Brna, vedoucího úseku a vedoucí odboru Magistrátu města Brna - informace , formát PDF, 2 MB
6. Volba v pořadí 3. náměstka primátorky města Brna , formát PDF, 192 kB
7. Přehled účastí na schůzích výborů Zastupitelstva města Brna, formát PDF, 157 kB
8. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, formát PDF, 4 MB
9. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška  č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, formát PDF, 290 kB
10. Návrh založení obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s., formát PDF, 739 kB
11. Přihlášení se statutárního města Brna k Mezinárodní lize demokratických měst, formát PDF, 4 MB
12. Zapojení Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno, rozpočtové opatření, formát PDF, 509 kB
13. Zvýšení celkových nákladů investiční akce "Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 650 kB
14. Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných a kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB, formát PDF, 272 kB
15. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň v roce 2020, formát PDF, 7 MB
16. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro společnost pumelice s.r.o. - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 5 MB
17. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Spolku křesťanské pomoci Bučovice na projekt "Návrat do života", formát PDF, 647 kB
18. Návrh na navýšení individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020–2021 pro Janáčkovu akademii múzických umění v Brně – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 4 MB
19. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí“ na rok 2020, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
20. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny“ na rok 2020, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
21. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna na rok 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 829 kB
22. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu "Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů" na rok 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 956 kB
23. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu "Dotace na podporu prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí" na rok 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 898 kB
24. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku na dofinancování skupinové výuky mimořádně nadaných žáků na Základní škole Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 659 kB
25. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 852 kB
26. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, formát PDF, 963 kB
27. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, formát PDF, 808 kB
28. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
29. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2020 - program II - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
30. Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 707 kB
31. Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2020 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 803 kB
32. Návrh na poskytnutí příspěvků a transferů na obnovu kulturních památek v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 620 kB
33. Rozšíření účelu neinvestičního příspěvku na rok 2020 u Národního divadla Brno, příspěvkové organizace    , formát PDF, 638 kB
34. MČ Brno-sever - návrh na změnu zatřídění investičního transferu, formát PDF, 549 kB
35. Návrh na schválení dodatků ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB, formát PDF, 961 kB
36. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2020 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 806 kB
37. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – duben 2020 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 463 kB
38. Projekt "Adaptační opatření na využití srážkových vod – příprava“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 739 kB
39. Žádost o předchozí souhlas ZMB - prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor v domech svěřených Městské části Brno-střed, formát PDF, 108 kB
40. Žádost o předchozí souhlas ZMB - prominutí nájemného nájemcům bytů v domech svěřených Městské části Brno-střed, formát PDF, 74 kB
41. Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 2. pololetí 2019  , formát PDF, 265 kB
42. Návrh na schválení výjimky z podmínky stanovené Statutem sociálního bytu , formát PDF, 156 kB
43. Návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/11, bod 76Návrh prodeje domovního celku Píškova 8, 10, 12 včetně pozemků  , formát PDF, 667 kB
44.  Záměr prodeje pozemku p.č. 274/4, k.ú. Ponava, do vlastnictví Společenství vlastníků domů Klatovská 2–14 a Hrnčířská 14–20  , formát PDF, 639 kB
45. Návrh prodeje podílu na pozemcích p. č. 3125/112, 3125/281, 3125/282, 3125/283, 3125/284, 3125/285 k. ú. Řečkovice, Brno, formát PDF, 1 MB
46. Návrh prodeje pozemků p. č. 2315 a p. č. 2317, vše v k. ú. Holásky, formát PDF, 2 MB
47. Návrh prodeje pozemku p.č. 4530, k.ú. Bystrc, formát PDF, 5 MB
48. Návrh prodeje pozemku p. č. 2763/3 v k. ú. Kuřim , formát PDF, 2 MB
49. Návrh prodeje pozemku p.č. 5203/1 v k.ú. Žabovřesky, formát PDF, 6 MB
50. Návrh prodeje pozemků p. č. 438/3  a p. č. 438/4  k. ú. Lesná.    , formát PDF, 1 MB
51. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Kníničky, formát PDF, 4 MB
52. Návrh prodeje pozemku p.č. 1769  v k.ú. Černovice. , formát PDF, 1 MB
53. Návrh prodeje pozemku p.č. 2135/8  v k.ú. Tuřany. , formát PDF, 2 MB
54. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Ponava v bývalém areálu Jaselských kasáren a návrh dohody o narovnání, formát PDF, 11 MB
55. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 10053, 10055, 10056, 10063, 10067, vše k. ú. Židenice, formát PDF, 2 MB
56. Návrh prodeje části  pozemku p. č. 478 k. ú. Medlánky  , formát PDF, 2 MB
57. Návrh prodeje části pozemku p.č. 40 v k.ú. Jundrov, formát PDF, 4 MB
58. Návrh prodeje části  pozemku p. č. 304/1  k. ú. Ivanovice  , formát PDF, 2 MB
59. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů města na pozemcích pod chatami v k.ú. Bystrc , formát PDF, 2 MB
60. Návrh nabytí pozemků p.č. 505/43, 505/24, 2603/3, 2605/3, 2605/19, 2606/12 a 2605/16 v k.ú. Slatina, formát PDF, 3 MB
61. Návrh nabytí pozemků p. č. 9700/26 a p. č. 9701/72, oba v k. ú. Židenice  , formát PDF, 3 MB
62. Návrh nabytí pozemku p.č. 1134/2, v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM a návrh svěření MČ Brno-střed, formát PDF, 3 MB
63. Návrh nabytí id. 1/3 pozemků p.č. 7519/4, 7563/3, 7563/23, 7563/5, 7563/6, 7563/8, 7563/20 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
64. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 933/15, 933/25, oba v k.ú. Obřany , formát PDF, 1 MB
65. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemcích p. č. 29/8 a p. č. 3863/38 v k. ú. Královo Pole pro účely stavby parkovacího domu „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“ , formát PDF, 1 MB
66. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemku p. č. 29/2 v k. ú. Královo Pole pro účely stavby parkovacího domu „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“, formát PDF, 1 MB
67. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemku p. č. 29/6 v k. ú. Královo Pole pro účely stavby parkovacího domu „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“, formát PDF, 1 MB
68. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3643/10 v k. ú. Černá Pole - Návrh na změnu přílohy Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna bod č. 111, formát PDF, 294 kB
69. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 8 MB
70. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 3 MB
71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1231/86, p.č. 1231/92 a p.č. 1321/57 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 5 MB
73. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
74. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 77 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
75. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 79 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 15 MB
76. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 80 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, Lesná a Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
77. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 81 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Slatina, Černovice a Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 7 MB
78. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/04, bod č. 85 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
79. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/04, bod č. 86 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
80. Návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/07, bod č. 93 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 983/1, p.č. 983/4, p.č. 1017/4, p.č. 1017/8, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 6 MB
81. Návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/07, bod č. 96 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a svěření MČ Brno-Královo Pole, formát PDF, 9 MB
82. Návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/41, bod č. 215 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Chrlice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
83. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2197 v k.ú. Husovice , formát PDF, 2 MB
84. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku p.č. 5045/9 v k.ú. Žabovřesky , formát PDF, 5 MB
85. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 6551 v k.ú. Židenice , formát PDF, 2 MB
86. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 106, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 5515 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 1 MB
87. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 374, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1669 v k.ú. Pisárky , formát PDF, 2 MB
88. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3630/1 v k. ú. Tuřany
89. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 7747/85 v k. ú. Židenice, formát PDF, 2 MB
90. Návrh na uznání vlastnického práva pozemku p. č. 1389 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 5 MB
91. Návrh na uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemcích p.č. 300, 303/1, oba v k.ú. Žabovřesky formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 2 MB
92. Návrh na uzavření dohody o narovnání obsahující uznání vlastnického práva k částem pozemků v k. ú. Obřany  , formát PDF, 5 MB
93. Návrh směny pozemků v k.ú. Lesná a pozemku v k.ú. Stránice za pozemky v k.ú. Bystrc ve vlastnictví Biskupství brněnského a návrh na zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., formát PDF, 11 MB
94. Návrh směny pozemku p.č. 5441 s objektem bydlení Táborská 20 za pozemek p.č. 6217 s objektem bydlení Balbínova 13, vše v k.ú. Židenice., formát PDF, 4 MB
95. Návrh směny části pozemku p. č. 965/227, k. ú. Ivanovice, za části pozemku p. č. 966/3, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Doplnění chodníku v ulici Maříkově“, formát PDF, 5 MB
96. Návrh směny částí pozemku p.č. 1534/3 v k.ú. Stránice  , formát PDF, 11 MB
97. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 120, 121, 5060/3, 5071/2, 5072, 5077, 5086, 5087 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky   , formát PDF, 768 kB
98. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č. 2734/5, p.č. 2734/1 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 615 kB
99. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, pozemků p.č. 392/13, p.č. 312/34 v k.ú. Ořešín  , formát PDF, 1 MB
100. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemku p.č. 2485/31 v k.ú. Starý Lískovec  , formát PDF, 875 kB
101. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Ořešín, pozemku p.č. 94/4 v k.ú. Ořešín  , formát PDF, 661 kB
102. Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-střed, pozemku p. č. 38, jehož součástí je stavba č. pop. 337, bytový dům Mlýnská 26, vše k. ú. Trnitá  , formát PDF, 1 MB
103. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Bohunice – směnná smlouva mezi statutárním městem Brnem a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., formát PDF, 3 MB
104. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“  , formát PDF, 6 MB
105. Změny RP MPR Brno a Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn RP MPR Brno vybrané ke zkrácenému postupu pořízení - Návrh na vyčlenění vybraných změn RP MPR a souvisejících ÚPmB k přednostnímu samostatnému postupu pořízení, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/14 konaného dne 11. 2. 2020 a ze zasedání č. Z8/15 konaného dne 3. 3. 2020, formát PDF, 685 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/14 konaného dne 11. 2. 2020 a ze zasedání č. Z8/15 konaného dne 3. 3. 2020, formát PDF, 6 MB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 243 kB
Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 4. čtvrtletí roku 2019, formát PDF, 225 kB
Informativní zpráva - ukončení výplaty protiplnění za akcie společnosti Veletrhy Brno, a. s., formát PDF, 172 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  , formát PDF, 624 kB
106. Návrh darovací smlouvy na respirátory KN 95 pro Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 378 kB
107. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z Fondu bytové výstavby v roce 2020, návrh rozpočtového opatření a splátkového kalendáře zápůjčky, formát PDF, 805 kB
108. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací organizacím poskytujícím pomoc a služby osobám bez přístřeší, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
109. Záměr změny účelů poskytnutých dotací z rozpočtu města Brna v souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, formát PDF, 166 kB
Informativní zpráva – Ekonomická opatření vůči nájemcům nebytových prostor, staveb a některých pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a souvisejícími krizovými či mimořádnými opatřeními, formát PDF, 556 kB
110. Návrh Dotačního programu pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
111. Žádost úřadům městských částí města Brna o prominutí místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění restauračních předzahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst, formát PDF, 247 kB
 

Aktualizace: 21. 4. 2020 11:05:18

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design