Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/22

  • Datum: 8. 12. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
4. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem a představení nově jmenované vedoucí odboru MMB, formát PDF, 876 kB
5. Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2020, formát PDF, 4 MB
6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích, formát PDF, 792 kB
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci používání zábavní pyrotechniky, formát PDF, 173 kB
8. Návrh na pojmenování nových ulic a návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice, vše na území města Brna , formát PDF, 6 MB
9. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a členů výborů/komisí nečlenů Zastupitelstva města Brna  , formát PDF, 162 kB
10. Zajištění financování zpracování analýzy a návrhu rozvoje Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace a Úrazové nemocnice v Brně v roce 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 155 kB
11. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021, formát PDF, 13 MB
12. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s dopadem pandemie koronaviru SARS CoV-2 na hospodaření statutárního města Brna, formát PDF, 234 kB
13. Kulturní akce k připomenutí 100. výročí narození Gustava Broma - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 519 kB
14. Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB do Fondu rezerv a rozvoje, formát PDF, 131 kB
15. Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů , formát PDF, 227 kB
16. Odbor správy majetku MMB - zajištění financování letos zahajovaných stavebních oprav a technického zhodnocení v roce 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 186 kB
17. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření
18. Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstev města Brna Z8/15 dne 3. 3. 2020, bod  č. 20, 23, 24, 25 a Z8/19 dne 8. 9. 2020 bod č. 64 týkající se materiálů pro oblast sportu a volného času pro rok 2020  , formát PDF, 204 kB
19. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v roce 2020   , formát PDF, 240 kB
20. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 730 kB
21. Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2020 – návrh rozpočtového opatření
22. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 143 kB
23. Žádost MČ Brno-Starý Lískovec na změnu termínů pro vyúčtování investičních transferů a investičních dotací na demolici a budování staveb kontejnerových stání na směsný komunální odpad, formát PDF, 616 kB
24. Návrh na poskytnutí účelových investičních transferů městským částem na projektové dokumentace parků - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 188 kB
25. Změna účelu využití části investičního transferu poskytnutého Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 178 kB
26. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020", formát PDF, 141 kB
27. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", formát PDF, 129 kB
28. Návrh na poskytnutí investiční dotace Tělovýchovné jednotě Rapid Brno, z.s. na projekt „Dostavba stávajícího areálu loděnice TJ Rapid Brno“  , formát PDF, 177 kB
29. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace ZO ČSOP Pozemkovému spolku Hády na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na Hádech, návrh smlouvy o poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 251 kB
30. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna na zajištění zimního provozu nočních krizových center pro osoby bez přístřeší, formát PDF, 264 kB
31. Návrh na poskytnutí individuální dotace na provoz Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., formát PDF, 175 kB
32. Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Post Bellum, z. ú., na vzdělávací workshopy pro základní školy - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 688 kB
33. Návrh na prodloužení termínu vyúčtování a převod investičních a neinvestičních transferů poskytnutých městským částem z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v rámci postoupených příjmů od města na r. 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 261 kB
34. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením určených k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí v období pandemie COVID 19 – návrh rozpočtového opatření.  , formát PDF, 243 kB
35. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na pořízení modemů a datových balíčků pro zajištění distanční výuky – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 269 kB
36. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VK Brno, z.s. na podporu sportovních odvětví pro rok 2020, formát PDF, 124 kB
37. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace DanceSport Pro, s.r.o. na uspořádání plesu olympioniků a sportovců Jihomoravského kraje 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 283 kB
38. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti BASKET BRNO, a.s. na zabezpečení projektu Next Generation pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 293 kB
39. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 377 kB
40. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace – návrh na změnu účelu využití účelových neinvestičních příspěvků, formát PDF, 147 kB
41. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 173 kB
42. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Úrazovou nemocnici v Brně na vykrytí očekávané ztráty hospodaření roku 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 989 kB
43. Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně, formát PDF, 758 kB
44. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převod části neúčelového neinvestičního příspěvku na účelový příspěvek z důvodu financování urbanisticko - architektonické soutěže na hlavní vstup Ústředního hřbitova Brno, formát PDF, 79 kB
45. Návrh na poskytnutí investičního transferu pro Hvězdárnu a planetárium Brno, příspěvkovou organizaci, na realizaci prezentačního systému Mendel Box – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 924 kB
46. Zvýšení neinvestičního příspěvku Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, na odpisy a zvýšení nařízeného odvodu do rozpočtu města – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 568 kB
47. Změna účelu použití poskytnutých neinvestičních příspěvků Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 744 kB
48. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
49. Návrh na změnu neinvestičních příspěvků a investičních transferů u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 3 MB
50. Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2020 -  návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 233 kB
51. Změna účelu příspěvku zřizovatele pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 91 kB
52. Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB , formát PDF, 2 MB
53. Návrh na snížení splátek individuálních dotací v roce 2021, návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury , formát PDF, 4 MB
54. Návrh darovacích smluv na přístřešky pro lidi bez domova pro Diecézní charitu Brno, Armádu spásy v České republice, z.s. a Společnost Podané ruce o.p.s., formát PDF, 351 kB
55. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizaci, na spolufinancování VIDA! science centra v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, formát PDF, 846 kB
56. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace POST BELLUM, z.ú., na realizaci projektu „Digitální dokumentace a historický výzkum areálu brněnské káznice“ - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 907 kB
57. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021 pro společnost Telepunk s.r.o., formát PDF, 2 MB
58. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury , formát PDF, 18 MB
59. Návrhy Dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace uzavírané s Biskupstvím brněnským a Centrem pro rodinu a sociální péči , formát PDF, 4 MB
60. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6720092739 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Tělovýchovné jednotě Favorit Brno, spolek, formát PDF, 142 kB
61. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti dopravy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
62. Návrh na prodloužení realizace projektu a čerpání splátek dotace na rok 2020 a na snížení výše splátky dotace na rok 2021, návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna pro společnost BUJOART s.r.o. , formát PDF, 3 MB
63. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti v oblasti kultury , formát PDF, 17 MB
64. Žádost o odpuštění nájemného – společnost U ČÁPA PIVNICE s.r.o. , formát PDF, 854 kB
65. Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 2 MB
66. Žádost o odpuštění nájemného – společnost DBP, s.r.o., formát PDF, 675 kB
67. Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 1 MB
68. Návrh Protokolu č. 67 a návrh Protokolu č. 68 o vynětí a předání majetku statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci , formát PDF, 5 MB
69. Žádost o bezúplatný převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy, formát PDF, 5 MB
70. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Brno pro období 2021 - 2025, formát PDF, 7 MB
71. Návrh Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021 - 2030 , formát PDF, 1 MB
72. Akční plán 2021-2023 strategického dokumentu Plán zdraví města Brna 2018-2030, formát PDF, 291 kB
73. Akční plán č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví, formát PDF, 279 kB
74. Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností STAREZ - SPORT, a.s. od roku 2021, formát PDF, 372 kB
75. Návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ - SPORT, a.s., formát PDF, 256 kB
76. Návrh Dodatku č. 25 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.  , formát PDF, 5 MB
77. Souhlas s vytvořením společného školského obvodu  Základní školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace s obcí Ostopovice-návrh smlouvy, formát PDF, 513 kB
78. Integrace cizinců ve městě Brně II., formát PDF, 298 kB
79. Návrh Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem TRNITÁ - BULVÁR  , formát PDF, 994 kB
80. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury „Rezidence Svratka“ , formát PDF, 8 MB
81. Smlouva o výstavbě veřejné infrastruktury „Soubor staveb Západní brána Brno“ , formát PDF, 14 MB
82. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – prosinec 2020 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 356 kB
83. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – prosinec 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 170 kB
84. Projekt "Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 770 kB
85. Projekt "MŠ Štouračova – výměna tepelných zdrojů" – posouzení projektu, formát PDF, 614 kB
86. Projekt "ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů" – posouzení projektu, formát PDF, 625 kB
87. Projekt "Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky" – posouzení projektu, formát PDF, 211 kB
88. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna  – etapy VII a VIII" – změna parametrů posouzení projektu, formát PDF, 247 kB
89. Žádost městské části Brno-Žabovřesky o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství na financování akce „KD Rubín-stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace“, formát PDF, 255 kB
90. Návrh dispozice s bytovými domy Ibsenova 9, 10, 11, Brno, včetně pozemků , formát PDF, 6 MB
91. Záměr prodeje volných vymezených bytových jednotek v domě Černého 16, 18, 20, Černého 33, 35, 37, Foltýnova 31, 33, 35, k.ú. Bystrc, Brno, formát PDF, 1 MB
92. Návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/41 konaného dne 4.9.2018,bod č. 133 – „Záměr prodeje domovního celku Nováčkova 2, 4, 6, včetně pozemků“   , formát PDF, 1 MB
93. Návrh na zrušení části usnesení Z7/37. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 6. 3. 2018, bod 54, ve věci odnětí svěřeného majetku městské části Brno-sever u bytových domů Cejl 117 a Cejl 119 v Brně , formát PDF, 100 kB
94. Návrh na mimořádné  prodloužení doby nájmu startovacího bytu č. 73 v domě Stamicova 11, Brno , formát PDF, 586 kB
95. Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty – movitých věcí statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu  , formát PDF, 628 kB
96. Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty – spoluvlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Studénka nad Odrou statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu, formát PDF, 1 MB
97. Návrh na uzavření dohody o přistoupení k závazkům a souhlas s výjimkou ze zákazu zcizení pozemků v k.ú. Sadová , formát PDF, 987 kB
98. Návrh prodeje pozemků p. č. 249/2, p. č. 250, a p. č. 251/2, vše v k. ú. Žebětín  
99. Návrh prodeje pozemku p.č. 1060/2 v k.ú. Trnitá, formát PDF, 4 MB
100. Návrh prodeje pozemků p.č. 9143/2, 9165/2 v k.ú. Líšeň. , formát PDF, 2 MB
101. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 3627 v k. ú. Želetice u Znojma    , formát PDF, 1 MB
102. Návrh nabytí pozemku p.č. 155/2 v k.ú. Ivanovice, formát PDF, 2 MB
103. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 5028/2 v k. ú. Bystrc — Čerpací stanice Jelenice, formát PDF, 1 MB
104. Nabytí komunikační stavby při ulicích Olší, Manželů Suchých, Vřesová a Francová v k. ú. Maloměřice a nabytí pozemků v k. ú. Maloměřice – návrh na změnu přílohy č. 62 usnesení Z8/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 20.10.2020, bod č.74, formát PDF, 1 MB
105. Návrh bezúplatného nabytí pozemků p. č. 1411/2 a p. č. 1450/206, oba v k. ú. Komín  , formát PDF, 2 MB
106. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2362/77, p.č. 2375/28, p.č. 2375/372 a p.č. 2613/2, v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 6 MB
107. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3125/149, p.č. 3125/406 a p.č. 3125/477 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
108. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4808/43 a p.č. 4808/44, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
109. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 585/9, p.č. 1890/4, p.č. 1450/203, p.č. 1450/204, p.č. 1746/31 a p.č. 1746/32 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
110. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6253/18, p.č. 6281/5 a p.č. 6281/12 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
111. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 905/14, p.č. 5149/1, p.č. 5149/4 a p.č. 5178/16 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 11 MB
112. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 6 MB
113. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1096 v k.ú. Lesná , formát PDF, 6 MB
114. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2092/2 v k.ú. Černovice , formát PDF, 3 MB
115. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3835 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 3 MB
116. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 401/10 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 2 MB
117. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5652 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 3 MB
118. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 221, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1885/109 v k.ú. Štýřice, formát PDF, 4 MB
119. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 976, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 442/9 v k.ú. Slatina, formát PDF, 3 MB
120.  Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1643/2 a 1643/3 v k. ú. Maloměřice    , formát PDF, 4 MB
121.  Návrh směny pozemků v k. ú. Podolí u Brna a v k. ú. Líšeň za pozemky v k. ú. Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí, formát PDF, 13 MB
122. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č.176/2, p.č.176/12, p.č.176/25, p.č.176/27, p.č.176/29, p.č.9353/85, p.č.9353/61, p.č.9353/62, p.č.9353/79, p.č.9353/16, p.č.9353/66, p.č.176/24, p.č.176/28, p.č.258/5, p.č.1795/1 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 999 kB
123. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemek p.č. 285/2 v  k.ú. Starý Lískovec
124. Návrh svěření majetku města Městské části Brno-Líšeň, pozemky při ul. Josefy Faimonové v k.ú. Líšeň, formát PDF, 767 kB
125. Návrh svěření majetku města Městské části Brno-Bystrc, pozemků p.č. 31/12, 31/61, 31/66, 31/78, 1407/55 v k.ú. Bystrc  , formát PDF, 374 kB
126. Návrh svěření majetku města Městské části Brno-Žabovřesky, id. ½ pozemku p.č. 4840/85 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky , formát PDF, 359 kB
127. Návrh svěření majetku města Městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 4840/103, 5083 v k.ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky     , formát PDF, 365 kB
128. Návrh svěření majetku města městské části Brno-jih, pozemky p.č. 156/10, p.č. 156/11 v k.ú. Komárov, formát PDF, 625 kB
129. Změna ÚPmB B3/19-CM MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky – lokalita Ondrova - Rekreační - Návrh na ukončení pořizování změny ÚPmB, formát PDF, 164 kB
130. Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace a změny Územního plánu města Brna související s řešením změn RP MPR vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení – návrh na vydání formou opatření obecné povahy
131. Zrušení Územního plánu zóny Kamenný vrch II – návrh na zrušení formou opatření obecné povahy, formát PDF, 3 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/20 konaného dne 20. 10. 2020 a ze zasedání č. Z8/21 konaného dne 10. 11. 2020, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/20 konaného dne 20. 10. 2020 a ze zasedání č. Z8/21 konaného dne 10. 11. 2020, formát PDF, 252 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 152 kB
Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 3. čtvrtletí roku 2020, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech , formát PDF, 244 kB
132. Návrh předání majetku města Brna k hospodaření – poliklinika Žerotínovo náměstí – návrh dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 319 kB
133. Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Technologický Park Brno, a. s., formát PDF, 34 kB
134. Nabytí komunikační stavby při ulici Jarmily Kurandové “úsek A3“ v k.ú. Sadová a nabytí pozemků v k.ú. Sadová – změna přílohy č. 125 usnesení Z8/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 9. 2020, bod 153 , formát PDF, 976 kB
135. Návrh na poskytnutí investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na mimořádný akviziční přírůstek do muzejních fondů – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 1 MB
136. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Diecézní charitě Brno na rekonstrukci objektu Bratislavská 58 v Brně - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 267 kB
137. Revize Vlastnické politiky obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a revize Vlastnické politiky Koncernu SMB, formát PDF, 2 MB
138. Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky - návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby    , formát PDF, 8 MB
 

Aktualizace: 7. 12. 2020 14:05:19

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design