Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/21

  • Datum: 10. 11. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
4. Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2021  , formát PDF, 87 kB
5. Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně, v platném znění, pro lokalitu č. 205 park Fryčajova, formát PDF, 2 MB
6. Návrh na změnu zástupců statutárního města Brna v organizacích European Cities Marketing a International Association of Event Hosts, formát PDF, 72 kB
7. Návrh změny stanov společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 342 kB
8. Fúze sloučením společností SAKO Brno, a.s. a ENERGZET SERVIS a.s., formát PDF, 258 kB
9. Poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného souborem pozemků a staveb tvořícího Rekreační středisko v Zubří u Nového Města na Moravě do základního kapitálu společnosti STAREZ – SPORT, a.s., formát PDF, 4 MB
10. Návrh vnesení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného optickými kabely Metropolitní sítě Brno do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, včetně návrhu změny stanov společnosti, formát PDF, 18 MB
11. Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace
12. Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, formát PDF, 640 kB
13. Návrh Dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace, formát PDF, 503 kB
14. Návrh Dodatku č. 26 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovůměsta Brna; návrh na poskytnutí investičního transferu Městské části Brno-Židenice - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
15. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2020 , formát PDF, 1 MB
16. Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2021 do rozpočtů městských částí, formát PDF, 502 kB
17. Navýšení úvěrového rámce, návrhy dodatků ke smlouvám o kontokorentních úvěrech s Českou spořitelnou, a. s. a Komerční bankou, a. s.  , formát PDF, 248 kB
18. Návrh rozpočtového opatření - doplnění prostředků Odboru rozpočtu a financování MMB na konzultační, poradenské a právní služby, formát PDF, 140 kB
19. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2020, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 146 kB
20. Návrh na úpravu rozpočtu Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno a Sociálního fondu Městské policie Brno, rozpočtové opatření, formát PDF, 129 kB
21. Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 171 kB
22. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 168 kB
23. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sociální péče MMB listopad 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
24. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB, formát PDF, 2 MB
25. Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu., formát PDF, 212 kB
26. Návrh na zapojení Veřejné sbírky na Lavičku Václava Havla v Brně - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 216 kB
27. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem Polikliniky Lesná z městské části Brno-sever na Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 199 kB
28. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti se snížením příjmů statutárního města Brna z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí v působnosti Odboru kultury MMB v roce 2020, formát PDF, 157 kB
29. Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“ – návrh rozpočtového opatření    , formát PDF, 385 kB
30. Návrh na poskytnutí finančního daru na podporu brněnských olympioniků – sportovců seniorů pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 211 kB
31. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 102 kB
32. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 261 kB
33. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci a Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření
34. Účelové neinvestiční příspěvky TIC BRNO: „Rozšíření turistické karty Brnopas“, „Interaktivní průvodce městem“ a „TO JE BRNO - nové eventy“ – návrh na prodloužení termínu čerpání, formát PDF, 487 kB
35. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z nedočerpaných účelových neinvestičních příspěvků Kanceláře architekta města Brna k využití v roce 2021., formát PDF, 87 kB
36. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Hvězdárnu a planetárium Brno, příspěvkovou organizaci, na realizaci prezentačního systému Mendel Box - návrh rozpočtového opatření
37. Změna účelu využití schváleného účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci -návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 219 kB
38. Návrh na poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolených staveb; návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 10 MB
39. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed na spolufinancování pořízení Územní studie Žlutý kopec, návrh rozpočtového opatření", formát PDF, 737 kB
40. Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu Odboru investičního MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2021, formát PDF, 208 kB
41. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2021 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 377 kB
42. Návrh na poskytnutí účelových investičních transferů na zastínění dětských hřišť – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 228 kB
43. Změna účelu využití části schváleného investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrhrozpočtového opatření, formát PDF, 173 kB
44. Návrh na změnu účelu použití části investičních transferů a části neinvestičního transferu MČ Brno-Medlánky - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 86 kB
45. Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2020 městské části Brno-Žabovřesky v rámci postoupených příjmů od města Brna na zajištění cvičení pro seniory
46. Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2020 městské části Brno-Žabovřesky v rámci postoupených příjmů od města Brna na zajištění Senior taxi - zvýhodněné dopravy pro seniory, formát PDF, 115 kB
47. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na výstavbu veřejného osvětlení pro trať Jedovnická v rámci stavby "I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova", formát PDF, 3 MB
48. Žádost o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení;návrh rozpočtového opatření., formát PDF, 232 kB
49. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020", formát PDF, 149 kB
50. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", formát PDF, 107 kB
51. Návrh na poskytnutí investiční dotace na zpracování dislokační studie - Centrální objekt magistrátních služeb; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 285 kB
52. Návrh na poskytnutí investiční dotace Jihomoravskému kraji na realizaci akce „Areál sportovních nadějí“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 576 kB
53. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 228 kB
54. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Janu Martinu Bejčkovi na financování opravy varhanního stroje – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 901 kB
55. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020 – návrh na změnu části příloh 
56. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2020  , formát PDF, 391 kB
57. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2020  , formát PDF, 364 kB
58. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Výroční koncert - 80 let Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 949 kB
59. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brno-Královo Pole na pořízení mobilního nouzového zdroje elektrické energie, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
60. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy uzavřené s HZS JmK o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu, formát PDF, 209 kB
61. Návrh na uzavření smlouvy se společností DPMB, a.s. o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SMB a změna v poskytnuté individuální investiční dotaci z rozpočtu SMB společnosti DPMB, a.s. - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
62. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace České televizi na realizaci projektu "Tajemství pana M." - návrh rozpočtového opatření 
63. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizaci, na spolufinancování VIDA! science centra v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, formát PDF, 929 kB
64. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace POST BELLUM, o.p.s., na realizaci projektu „3D digitální dokumentace a historický výzkum areálu Brněnské káznice na Cejlu“
65. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlasy se změnami projektů v oblasti kultury, formát PDF, 7 MB
66. "Poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2020" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě, formát PDF, 6 MB
67. Návrh na uzavření smlouvy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna na rekonstrukci ulice Lesnická - návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 2 MB
68. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4220090700 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Novoměstská 3, formát PDF, 107 kB
69. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4220090699 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Žitná 1476/21, formát PDF, 106 kB
70. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4220090698 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Žitná 1474/23, formát PDF, 106 kB
71. Návrh na částečnou změnu účelu splátky dotace a návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna pro společnost BUJOART s.r.o., formát PDF, 3 MB
72. Žádost o bezúplatný převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy, formát PDF, 8 MB
73. Ukončení nájmu objektu Charbulova 137, k. ú. Černovice, spojené se vzdáním se práva na finanční plnění
74. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – listopad 2020 – návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 261 kB
75. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – listopad 2020 – návrh rozpočtového opatření
76. Projekt "Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 v k.ú. Trnitá" - posouzení projektu, formát PDF, 253 kB
77. Projekt "Rekonstrukce bytu č.9 v objektu Svitavská 23, Brno" - posouzení projektu, formát PDF, 250 kB
78. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna  – etapy VII a VIII" – změna parametrů posouzení projektu
79. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace" – změna parametrů posouzení projektu, formát PDF, 664 kB
80. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna  – etapy XXI, XXII a XXVI" – změna parametrů posouzení projektu, formát PDF, 556 kB
81. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna  – etapa XXX – projektová dokumentace" – změna parametrů posouzení projektu, formát PDF, 831 kB
82. Projekt "Adaptační opatření na využití srážkových vod  – příprava" – změna parametrů posouzení projektu, formát PDF, 197 kB
83. Projekt "MŠ Veslařská - přírodní zahrada" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 657 kB
84. Projekt "Zprostředkující subjekt ITI 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 406 kB
85. Projekt "Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 740 kB
86. Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky " – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 749 kB
87. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa" – návrh rámcové smlouvy o financování projektu , formát PDF, 1 MB
88. Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 969 kB
89. Návrh nového znění Statutu Fondu bytové výstavby a návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení města Brna  , formát PDF, 595 kB
90. Novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna v reakci na upozornění ministerstva vnitra na jejich možný rozpor se zákonem, formát PDF, 3 MB
91. Návrh na mimořádné prodloužení doby nájmu startovacího bytu č. 49 v domě Stamicova 11, Brno, formát PDF, 877 kB
92. Návrh dispozice  s bytovými domy Ibsenova 9, 10, 11, Brno, včetně pozemků, formát PDF, 6 MB
93. Návrh na zrušení předkupního práva statutárního města Brna k pozemku p.č. 644, jehož součástí je stavba č.p. 420 (bytový dům) v k.ú. Veveří, obec Brno (Úvoz 43)  , formát PDF, 3 MB
94. Návrh na přijetí majetku nepatrné hodnoty – pozemků v k. ú. Bystré u Poličky a movitých věcí statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitele pohřbu, formát PDF, 3 MB
95. Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty – movité věci statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu  , formát PDF, 390 kB
96. Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty – movité věci statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu  , formát PDF, 787 kB
97. Návrh prodeje pozemků p.č. 1892/2, 1893/2, 1893/5, vše v k.ú. Maloměřice Správě železnic, státní organizaci, návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 6 MB
98. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Dolní Heršpice a v k.ú. Horní Heršpice Ředitelství silnic a dálnic ČR, návrh na zřízení služebnosti , formát PDF, 7 MB
99. Návrh prodeje pozemků p.č. 1720 a p.č. 2098, vše k. ú. Kohoutovice  , formát PDF, 8 MB
100. Návrh prodeje pozemku p.č. 829/2 v k.ú. Bohunice, formát PDF, 5 MB
101. Návrh prodeje pozemku p. č. 255 k. ú. Bosonohy    , formát PDF, 3 MB
102. Návrh prodeje pozemku p.č. 733 v k.ú.Česká Dlouhá, formát PDF, 5 MB
103. Návrh prodeje části pozemku p.č. 3077/3 v k.ú. Bystrc - nabídkové řízení, formát PDF, 4 MB
104. Návrh  prodeje  části pozemku p. č. 41/1 k. ú. Maloměřice  , formát PDF, 3 MB
105. Návrh prodeje části pozemku p.č. 4111 v k.ú. Tuřany  , formát PDF, 5 MB
106. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/8 na pozemcích p. č. 1517 a p. č. 1520  k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 2 MB
107. Návrh na zrušení části usnesení Z8/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 03.03.2020, bod č. 56, formát PDF, 5 MB
108. Návrh úplatného nabytí pozemků v k.ú. Starý Lískovec, formát PDF, 2 MB
109. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Šmahova a Řípská v k. ú. Slatina a nabytí pozemků v k. ú. Slatina , formát PDF, 3 MB
110. Návrh nabytí pozemku p. č. 1771/7 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 1 MB
111. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Bystrc a Žebětín  , formát PDF, 4 MB
112. Návrh nabytí pozemku p. č. 1635/24 v k. ú. Komín, lokalita Komínské louky  , formát PDF, 3 MB
113. Návrh nabytí pozemku p. č. 721/2, jehož součástí je stavba č. p. 823, v k. ú. Zábrdovice, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 2 MB
114. Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5, v k.ú. Banín z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna, formát PDF, 4 MB
115. Návrh nabytí pozemku p.č. 4264 v k.ú. Tuřany do vlastnictví statutárního města Brna, formát PDF, 6 MB
116. Návrh nabytí pozemků p. č. 1704/16 a p. č. 1745/24, oba v k. ú. Komín  , formát PDF, 1 MB
117. Návrh nabytí pozemků p. č. 3486 a p. č. 3487, oba v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 3 MB
118. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 806 v k. ú. Bohunice a návrh na zrušení služebnosti  , formát PDF, 2 MB
119. Návrh nabytí id. ½ pozemků p. č. 4840/95, p. č. 4840/96, p. č. 4872/26 a p. č. 6282/7, vše v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky  , formát PDF, 4 MB
120. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2937/80 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
121. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 665/9, p.č. 665/10 a p.č. 665/11, v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a návrh svěření MČ Brno-Líšeň, formát PDF, 5 MB
122. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3061/2 a p.č. 3197/2, v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
123. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2600/1 a p.č. 2600/46 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
124. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5473/3 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
125. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 377/5 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
126. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 811/24, v k.ú. Přízřenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami , formát PDF, 3 MB
127. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1619/4 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
128. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2937/177, v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
129. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4602/29, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
130. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3571/43 a p.č. 3571/45 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
131. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1016/10 a p.č. 1016/19 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
132. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 9 MB
133. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e 611, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemcích p.č. 1120/10 v k.ú. Medlánky   , formát PDF, 3 MB
134. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e 65, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemcích p.č. 936, 983/10 a p.č. 983/11 v k.ú. Kníničky   , formát PDF, 3 MB
135. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./ č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 6591/24 v k.ú. Židenice , formát PDF, 3 MB
136. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 199, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2611 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 2 MB
137. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.e. 621, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 326 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 3 MB
138. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 2092/12 v k.ú. Černovice , formát PDF, 3 MB
139. Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1423 a ke stavbě garáže bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. 1436, vše v k.ú. Černá Pole , formát PDF, 10 MB
140. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 910/20 v k.ú. Lesná a návrh na uzavření souhlasného prohlášení  
141. Návrh směny pozemků a stavby pozemní komunikace v k. ú. Královo Pole, formát PDF, 4 MB
142. Návrh směny pozemků v k.ú. Česká, Bystrc, Kníničky, Žebětín a Jinačovice, které jsou v majetku statutárního města Brna za pozemky v k.ú. Bystrc a Svinošice, které jsou v majetku České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., formát PDF, 6 MB
143. Návrh směny částí pozemků v k. ú. Holásky  , formát PDF, 3 MB
144. Návrh budoucí směny pozemků v k. ú. Zábrdovice při křižovatce ulic Milady Horákové a Koliště  , formát PDF, 8 MB
145. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p.č. 2608/15 v k.ú. Žabovřesky  , formát PDF, 330 kB
146. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemku p.č. 2459/393 jehož součástí je stavba č.p. 1472 a pozemku p.č. 2480/173 v k.ú. Bystrc   , formát PDF, 357 kB
147. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p.č.176/2, p.č.176/12, p.č.176/25, p.č.176/27, p.č.176/29, p.č.9353/85, p.č.9353/61, p.č.9353/62, p.č.9353/79, p.č.9353/16, p.č.9353/66, p.č.176/24, p.č.176/28, p.č.258/5, p.č.1795/1 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 976 kB
148. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p.č. 7551/7, p.č. 7551/8, p.č. 7551/9 včetně stavby č.p. 4334, p.č. 7551/10, p.č. 7551/11, p.č. 7551/12, p.č. 7551/13 v k.ú. Židenice, formát PDF, 515 kB
149. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků p.č. 1035/133, p.č. 1035/135 v k.ú. Ivanovice  
150. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p.č. 7929/1, 7929/2 v k.ú. Bystrc   , formát PDF, 329 kB
151. Návrh smírného majetkoprávního vypořádání budovy č.p. 2494 a pozemku pod budovou p.č. 6233/3 v k.ú. Líšeň., formát PDF, 1 MB
152. Návrh majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a ČSAD Brno holding, a.s. , formát PDF, 5 MB
153. Návrh Smlouvy o smlouvách budoucích v souvislosti s projektem „DORNYCH – POLYFUNKČNÍ KOMPLEX, formát PDF, 14 MB
154. Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, SUEZ CZ a.s. a SAKO Brno, a.s., formát PDF, 293 kB
155. Návrh Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem TRNITÁ - BULVÁR  
156. Návrh Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, společností Veletrhy Brno, a. s., společností Brněnské komunikace a. s. a společností ARENA BRNO, a. s. , formát PDF, 4 MB
157. "Dostavba kanalizace v Brně II" - žádost společnosti Valbek, spol. s r.o. o prominutí smluvní pokuty, formát PDF, 15 MB
158. Návrh smlouvy o výstavbě dopravní a inženýrské infrastruktury – Bosonohy cihelna  , formát PDF, 3 MB
159. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury "DORNYCH - polyfunkční komplex", formát PDF, 2 MB
160. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury „Rezidence Svratka“
161. Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 5617175327 „Prodloužení IS k stávajícímu RD Netroufalky 263/2, parc. č. 1341 v katastrálním území Bohunice, Brno“, formát PDF, 549 kB
162. Návrh dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. 6314172698 - „Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J.“ ze dne 14. 7. 2014, formát PDF, 577 kB
163. Změna Územního plánu města Brna B3/15-CM- Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská-Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy, formát PDF, 734 kB
164. Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020 MČ Brno-sever, k.ú. Husovice, ul. Cacovická – Soběšická-Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy, formát PDF, 627 kB
165. Změny ÚPmB 2020 -B19/11-II/2020, B65/15-0/2020, B119/15-0/2020, B122/15-0/2/2020, B124/15-0/2020 - Návrh na vydání změn ÚPmB formou opatření obecné povahy; Návrh na ukončení pořizování změny ÚPmB B119/15-0/2020 – ul. Písečník, k. ú. Husovice , formát PDF, 2 MB
166. Změny RP bloku Příkop – Bratislavská – Koliště – Milady Horákové (změny RP6/12, RP7/12, RP8/12)-Návrh na vydání změny RP8/12 formou opatření obecné povahy; Návrh na ukončení pořizování změn RP6/12, RP7/12, formát PDF, 529 kB
Informativní zpráva - Přehled zahraničních pracovních cest za červenec–září 2020, formát PDF, 100 kB
Informativní zpráva – Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI , formát PDF, 4 MB
Informativní zpráva - Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 3. čtvrtletí roku 2020., formát PDF, 2 MB
167. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ-SPORT, a.s.  – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 721 kB
168. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v roce 2020, formát PDF, 163 kB
169. Přesun finančních prostředků z Odboru kultury MMB na Odbor městské informatiky MMB – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 131 kB
170. Ambasáda nezávislé běloruské kultury v Brně- návrh na navýšení neinvestičního příspěvku Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace - návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 163 kB
171. Návrh na pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno, formát PDF, 702 kB
172. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - zajištění financování  modelu k soutěži na nové hlavní nádraží Brno v roce 2021, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 172 kB
 

Aktualizace: 10. 11. 2020 08:05:21

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design