Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/20

  • Datum: 20. 10. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 6 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 3 MB
6. Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, SUEZ CZ a.s. a SAKO Brno, a.s.
7. Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace - zřízení střední odborné školy – kombinovaného lycea  , formát PDF, 3 MB
8. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 213 kB
9. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB říjen 2020 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 136 kB
10. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2020, formát PDF, 188 kB
11. Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitálových výdajů, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 146 kB
12. Revitalizace Staré Ponávky - realizace etap 10.3 a 11 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 179 kB
13. Návrh rozpočtového opatření - propagace v rámci úspory energie a obnovitelných zdrojů, formát PDF, 136 kB
14. Žádosti typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor správy majetku MMB, formát PDF, 376 kB
15. Žádost typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor kultury MMB, formát PDF, 309 kB
16. Žádosti typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor zdraví MMB, formát PDF, 163 kB
17. Žádosti typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor životního prostředí MMB , formát PDF, 263 kB
18. Žádost společnosti Ponava Cafe s.r.o. o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2, formát PDF, 751 kB
19. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s finančním vypořádáním dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 206 kB
20. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
21. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem v oblasti školství – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 214 kB
22. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Nový Lískovec na realizaci zelené střechy na budově Komunitního centra Oblá, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 151 kB
23. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Komín na realizaci zelené střechy na budově Mateřské školy na adrese Řezáčova 3, Brno, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 151 kB
24. Návrh na poskytnutí investičního transferu na rok 2020 Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 631 kB
25. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 172 kB
26. Úrazová nemocnice v Brně - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, formát PDF, 186 kB
27. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020", formát PDF, 131 kB
28. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", formát PDF, 128 kB
29. Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. na projekt „Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 203 kB
30. Návrh na poskytnutí individuálních investičních dotací společnosti STAREZ-SPORT, a.s.  – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 1 MB
31. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro BRB Brno, spol. s r.o. v souvislosti s pandemií COVID-19 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 210 kB
32. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na zajištění provozu center pro osoby bez přístřeší – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 322 kB
33. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti SK Líšeň 2019, a.s. na podporu vrcholového sportu na období 08-12/2020 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 287 kB
34. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického hokeje ve městě Brně pro rok 2020    , formát PDF, 330 kB
35. Návrh poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 1 MB
36. Návrh na navýšení neinvestiční dotace pro Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 185 kB
37. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 145 kB
38. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 587 kB
39. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku v souvislosti s COVID-19 na dofinancování pedagogických pracovníků zajišťujících výuku plavání, Základní škole a mateřské škole Brno, Husova 17, příspěvková organizace – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 173 kB
40. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci na provoz Centra paliativní péče - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 152 kB
41. Návrh na změnu účelu poskytnuté dotace, formát PDF, 89 kB
42. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizaci, na spolufinancování VIDA! science centra v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
43. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1520092894 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Brno Creative Days 2020“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brno Creative Days s.r.o., formát PDF, 1 MB
44. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlasy se změnami projektů v oblasti kultury , formát PDF, 6 MB
45. Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, formát PDF, 131 kB
46. Návrh Smlouvy o vypořádání práv souvisejících s výstavbou protipovodňových opatření, uzavírané s Povodím Moravy, s. p., formát PDF, 164 kB
47. Žádost Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizace o spolufinancování projektu „Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“ , formát PDF, 452 kB
48. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 159 kB
49. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 170 kB
50. Projekt "Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A" - posouzení projektu, formát PDF, 316 kB
51. Projekt "ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – stavební úpravy“ – posouzení projektu, formát PDF, 291 kB
52. Projekt "ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – vzduchotechnika“ – posouzení projektu, formát PDF, 246 kB
53. Projekt "Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 715 kB
54. Projekt "Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 312 kB
55. Projekt "Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k. ú. Zábrdovice" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 487 kB
56. Projekt "Dny bez bariér" Emilova sportovní, z.s. – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 547 kB
57. Projekt "Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice" – návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 269 kB
58. Projekt "LOW-CARB" – návrh změnové partnerské smlouvy, formát PDF, 5 MB
59. Návrh nového znění Statutu Fondu bytové výstavby a návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení města Brna
60. Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 1. pololetí 2020  , formát PDF, 111 kB
61. Záměr prodeje vymezených bytových jednotek č. 93/1, č. 93/2, č. 93/3 a č. 93/4 v domě Hroznová 39  , formát PDF, 869 kB
62. Návrh prodeje pozemku p.č 3907, k.ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
63. Návrh prodeje   pozemku p. č. 2413  k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě   , formát PDF, 3 MB
64. Návrh prodeje části pozemku p.č. 6261/4, k.ú. Bystrc , formát PDF, 3 MB
65. Návrh úplatného nabytí pozemků v k.ú. Bystrc, lokalita Horní náměstí, formát PDF, 5 MB
66. Návrh nabytí pozemku p.č. 875/4 v k.ú. Horní Heršpice pro stavbu „Protipovodňová opatření města Brna – etapa XXX (v lokalitě Sokolova – Vomáčkova)“, formát PDF, 1 MB
67. Návrh nabytí pozemků p.č. 875/5, 875/31, 876/7, 876/22, 876/23, 2049/4, vše v k.ú. Horní Heršpice, pro stavbu „Protipovodňová opatření města Brna – etapa XXX (v lokalitě Sokolova – Vomáčkova)“, formát PDF, 1 MB
68. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/67, 1749/75, 1749/76, 1903/24  v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa – nová stavba“  , formát PDF, 1,004 kB
69. Návrh nabytí pozemků p. č. 2554/2, 2554/3, 2554/4 a p.č. 2554/5 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 1 MB
70. Návrh nabytí částí pozemků p. č. 3264 a p.č. 3265/1 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 1 MB
71. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Židenice do vlastnictví statutárního města Brna  , formát PDF, 2 MB
72. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/4 k pozemku p.č. 3618/5 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 828 kB
73. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 301/52, 301/76 a 98/13 v k. ú. Nový Lískovec, formát PDF, 994 kB
74. Návrh nabytí komunikační stavby při ulicích Olší, Manželů Suchých, Vřesová a Franzova v k.ú. Maloměřice a nabytí pozemků v k.ú. Maloměřice, formát PDF, 2 MB
75. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Za Kostelem a Bučkova v k. ú. Slatina a nabytí pozemků v k. ú. Slatina, formát PDF, 2 MB
76. Návrh kupní ceny za nabytí pozemků p.č. 1090/1, 1091/1 a části pozemku p.č. 1093/1, vše v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑SŽ, s.o. do vlastnictví statutárního města Brna , formát PDF, 3 MB
77. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1526/35 a p.č. 1526/386, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
78. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2402/3, p.č. 2402/4 a p.č. 2402/5 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
79. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6253/17, p.č. 6253/28 a p.č. 6272/28 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 7 MB
80. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 708/28 v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
81. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
82. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 7 MB
83. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1713/290, v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
84. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 2111/1, v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
85. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 29/21 a p.č. 29/22, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
86. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 385/2, v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
87. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 465/6, v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
88. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 479/12 a p.č. 479/34 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
89. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4806/55 a p.č. 4806/56, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
90. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 4810/17 a p.č. 4812/22 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
91. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 55/9, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
92. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 5811/16 a p.č. 5811/17 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
93. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 3557/21, 3557/156, 3557/162, 3557/163, 3557/167 a 3557/174, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM – Návrh na změnu usnesení ZMB Z8/10, bod 97, formát PDF, 9 MB
94. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemcích p.č. 259/1 a 259/2, oba v k.ú. Židenice , formát PDF, 2 MB
95. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5452 v k.ú. Královo Pole , formát PDF, 2 MB
96. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 365, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 2747 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 3 MB
97. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1262, způsob využití občanská vybavenost, postavené na pozemku p.č. 7231/10 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 9 MB
98. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 733, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 4110/30 v k.ú. Líšeň , formát PDF, 5 MB
99. Nabídky na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1806 a p. č. 4813 v k. ú. Tuřany, formát PDF, 4 MB
100. Návrh směny pozemků v k.ú. Ponava a návrh na zřízení služebnosti, formát PDF, 12 MB
101. Návrh směny části pozemku p.č. 3073, k.ú. Bohunice   , formát PDF, 3 MB
102. Návrh směny části pozemku p.č. 108/2 v k.ú. Útěchov u Brna za části pozemků p.č. 63/1 a p.č. 63/7 v k.ú. Útěchov u Brna  , formát PDF, 4 MB
103. Návrh na změnu usnesení Z8/05. Zastupitelstva města Brna, bod č. 117, návrh směny části pozemku p.č. 285 v k.ú. Dolní Heršpice, formát PDF, 3 MB
104. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, části pozemků p.č. 682/1 a p.č. 682/2 v k.ú. Veveří, formát PDF, 1 MB
105. Návrh na odstranění duplicity vlastnictví a na uznání vlastnického práva k části  pozemku p.č. 1837/7, k.ú. Medlánky formou souhlasného prohlášení.  , formát PDF, 2 MB
106. Návrh nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavíraných s Povodím Moravy, s.p.
107. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury „Rezidence Svratka“, formát PDF, 3 MB
108. Návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury v areálu bývalé Zbrojovky Brno a bývalé Motorárny Zetor, formát PDF, 4 MB
109. Regulační plán Kostelíček, Brno-Líšeň -  Návrh na vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy , formát PDF, 125 kB
110. Změna Územního plánu města Brna B2/18-RP – Rooseveltova, MČ Brno-střed, k.ú. Město Brno a změna Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18 - Rooseveltova - Návrh na vydání změn formou opatření obecné povahy  , formát PDF, 132 kB
111. Návrh výjimky ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna a Metodiky participativního rozpočtu statutárního města Brna - zrušení veřejného představení a veřejného zvažování projektů, formát PDF, 275 kB
112. Návrh na poskytnutí investičních transferů na rok 2020 pro Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 571 kB
113. Projekt "Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
114. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. na zabezpečení účasti ve FORTUNA:LIZE 2020/2021 včetně zdravotně-technického opatření – návrh rozpočtového opatření 
115. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace KOMETA GROUP,a.s. na zajištění provozu a pokrytí provozních nákladů DRFG areny na období květen 2020 až duben 2021 – návrh rozpočtového opatření 
116. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Janu Martinu Bejčkovi na financování opravy varhanního stroje – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 170 kB
117. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace TJ Pegas, z.s. na odkup pozemku pod jezdeckou halou v k.ú. Moravany od ČR - ÚZSVM - návrh rozpočtového opatření
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/19 konaného dne 8. 9. 2020, formát PDF, 189 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 135 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů, formát PDF, 144 kB
Informativní zpráva "Sociální péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením v Brně - kontaktní (komunitní) centra pro lidi bez domova v době pandemie a v dalším období" , formát PDF, 208 kB
118. Návrh prodloužení termínů vyúčtování transferů u projektů participativního rozpočtu, formát PDF, 67 kB
119. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna a návrh změny Statutu výborů Zastupitelstva města Brna, formát PDF, 286 kB
 

Aktualizace: 20. 10. 2020 07:05:12

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design