Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/19

  • Datum: 8. 9. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) , formát PDF, 22 MB
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Brnem - informace, formát PDF, 985 kB
6. Žádost o udělení výjimky z ustanovení č. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy" v k.ú. Zábrdovice, formát PDF, 2 MB
7.  Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v dozorčí radě společnosti Technologický Park Brno, a. s., formát PDF, 475 kB
8. Členství statutárního města Brna ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., formát PDF, 96 kB
9. Návrh na vystoupení statutárního města Brna ze spolku Otevřená města, z. s.
10. Převedení sociálních služeb poskytovaných městskými částmi pod Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci  , formát PDF, 373 kB
11. Návrh na změnu stanov a návrh na udělení předchozího souhlasu se změnou individuální politiky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., formát PDF, 4 MB
12. Návrh Dodatků č. 24 a č. 25 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, formát PDF, 490 kB
13. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna, formát PDF, 158 kB
14. Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 249 kB
15. Návrh dodatku č. 25 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace   , formát PDF, 158 kB
16. Návrh dodatku č. 60 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno – Koncesní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  , formát PDF, 8 MB
17. Návrh vnesení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného optickými kabely Metropolitní sítě Brno do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, včetně návrhu změny stanov společnosti, formát PDF, 18 MB
18. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2019, formát PDF, 10 MB
19. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027, formát PDF, 3 MB
20. Strategie #brno2050 – návrh aktualizovaného znění VIZE 2050, formát PDF, 1 MB
21. Návrh aktualizace Metodiky veřejné podpory, formát PDF, 368 kB
22. Aktualizace "Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně" , formát PDF, 208 kB
23. Žádost o zařazení amerického fotbalu a šachů mezi vrcholové sporty dle „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ a o přeřazení judo z II. skupiny do I. skupiny v rámci této metodiky, formát PDF, 697 kB
24. Smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. a Komerční bankou, a. s., formát PDF, 784 kB
25. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2020, formát PDF, 1 MB
26. Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2021, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021, formát PDF, 419 kB
27. Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti, jejímž poplatníkem je město Brno, formát PDF, 152 kB
28. Posuvné protipožární vstupní dveře pro veřejnost na Jednotce projednávání přestupků Městské policie Brno, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 127 kB
29. Úprava rozpočtu Městské policie Brno v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 165 kB
30. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2020, formát PDF, 153 kB
31. Návrh rozpočtového opatření - úprava rozpočtu příjmů a běžných výdajů Odboru rozpočtu a financování MMB, formát PDF, 161 kB
32. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB, formát PDF, 177 kB
33. Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných a kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB, formát PDF, 171 kB
34. Návrh rozpočtového opatření – přesun kapitálových výdajů z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB do rozpočtu Odboru investičního MMB, formát PDF, 1 MB
35. Návrh rozpočtového opatření-přesun finančních prostředků v rámci Odboru zdraví Magistrátu města Brna  , formát PDF, 185 kB
36. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB září 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 157 kB
37. Návrh rozpočtového opatření - navýšení běžných výdajů na činnosti vykonávané společností Brněnské komunikace a.s., přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB, formát PDF, 1 MB
38. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků mezi Odborem územního plánování a rozvoje MMB a Odborem zdraví MMB, formát PDF, 142 kB
39. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2020 a změny účelu investičního transferu pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru sociální péče MMB – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 150 kB
40. Realizace bezbariérových úprav, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 178 kB
41. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor správy majetku MMB, formát PDF, 530 kB
42. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor zdraví MMB, formát PDF, 490 kB
43. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor životního prostředí MMB , formát PDF, 537 kB
44. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – OŠMT MMB, formát PDF, 420 kB
45. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor kultury MMB, formát PDF, 634 kB
46. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor sociální péče MMB , formát PDF, 809 kB
47. Změna účelu příspěvku zřizovatele pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 77 kB
48. Návrh na změnu účelu použití části investičního a části neinvestičních transferů, poskytnutých z rozpočtu města Brna městské části Brno-Bohunice, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 370 kB
49. Prodloužení termínu vyúčtování postoupených transferů na rok 2020 městské části Brno-sever, formát PDF, 116 kB
50. Poskytnutí transferu MČ Brno-střed na prodloužení otevírací doby veřejných toalet; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 179 kB
51. Návrh na změny v pořádání kulturních akcí na základě aktualizovaného Postupu při poskytování transferů městským částem z rozpočtu města Brna na pořádání kulturních akcí - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 375 kB
52. Návrh na snížení neinvestičních příspěvků Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci a Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření   , formát PDF, 187 kB
53. Rozšíření účelu využití neinvestičního příspěvku na rok 2020 pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, formát PDF, 731 kB
54. Návrh na poskytnutí peněžního daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“ - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 907 kB
55. Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování   nového veřejného osvětlení cyklostezky Kamenná - Anthropos , formát PDF, 3 MB
56. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci slavnostního osvětlení sochy pátera Martina Středy, formát PDF, 201 kB
57. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020", formát PDF, 134 kB
58. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", formát PDF, 124 kB
59. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna na realizaci pamětní desky věnované Janu Rajlichovi st. - návrh smlouvy; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 7 MB
60. Návrh na poskytnutí investiční dotace SK TART MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, z.s.na projekt „Modernizace stávajících prostor haly SK TART Moravská Slavia Brno – přístavba a rekonstrukce“ , formát PDF, 159 kB
61. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na realizaci projektu „VideoRef Hala RONDO“  , formát PDF, 1 MB
62. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2020/2021 – II. kolo – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 539 kB
63. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole a Mateřské škole Pramínek, o.p.s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol"., formát PDF, 157 kB
64. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020 – návrh na změny části příloh, formát PDF, 280 kB
65. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnských kolektivních sportů pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 400 kB
66. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2020 , formát PDF, 402 kB
67. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace organizaci Společně, o.p.s. v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 246 kB
68. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM  SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z.s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v sezóně 2020/2021  , formát PDF, 255 kB
69. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Českému olympijskému výboru na uspořádání Republikového finále Odznaku všestrannosti 2020 v Brně  , formát PDF, 180 kB
70. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z.s. na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu „Sportovci do škol“  na období 09-12/2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 238 kB
71. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie ve školním roce 2020/2021 , formát PDF, 175 kB
72. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Spolku křesťanské pomoci Bučovice na projekt "Podpora resocializace osob propuštěných z výkonu trestu" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 256 kB
73. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.  na projekt „Villa Vlaďka – odlehčovací služby pobytové“ - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 270 kB
74. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti AMERFO o.p.s. na projekt „Dofinancování provozu navazujícího na sociální služby“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 214 kB
75. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti EkoInkubátor, z.ú. na projekt „SYMBIOS - sdílené bydlení“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 210 kB
76. Návrh na poskytnutí individuálních dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2020 - služby zařazené v individuálních projektech JMK - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 347 kB
77. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020 v oblasti kultury v souvislosti s pandemií COVID-19 – návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 330 kB
78. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury
79. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí individuálních dotací na sociální služby zařazené do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností Ministerstva práce a sociálních věcí, formát PDF, 154 kB
80. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2020 - dofinancování program I - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 358 kB
81. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlasy se změnami projektů v oblasti kultury 
82. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 12 MB
83. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Kreativní vouchery Brno 2021", formát PDF, 8 MB
84. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 4319174957 o poskytnutí dotace společnosti Lesy města Brna, a.s., na realizaci projektu „Rozhledna Holedná“ - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 255 kB
85. Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností SNIP& CO, reklamní společnost, spol. s r.o., formát PDF, 189 kB
86. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím na realizaci projektu "Participace ve školách" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 271 kB
87. Úprava rozpočtu na realizaci projektu participativního rozpočtu "Park Sadová - nový park pro Brno", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 135 kB
88. Změna realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna "Městská galerie", návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 184 kB
89. Veřejná zakázka - projektová dokumentace na projekt "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 - 2027" - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 122 kB
90. Návrh na zapojení statutárního města Brna do projektu v rámci výzvy 2A „Tromso“ z Norských fondů - Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna, formát PDF, 295 kB
91. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2020 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 267 kB
92. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – září 2020 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 159 kB
93. Projekt "MČ Brno-Chrlice – Cyklostezka z ul. Davídkova po p. č. 3117" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 464 kB
94. Projekt "Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 1 MB
95. Projekt "Sběrné středisko odpadů Sochorova" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 652 kB
96. Projekt "Sběrné středisko odpadů Slaměníkova" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 1 MB
97. Projekt "Zprostředkující subjekt ITI 3" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 366 kB
98. Projekt "Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadu a zavedení nástrojů komunikace s občany" – posouzení projektu, formát PDF, 275 kB
99. Návrh Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Dokumentační centrum holokaustu na Moravě mezi SMB a Nadačním fondem pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě, návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z8/17, bod 7, formát PDF, 3 MB
100. Návrh na uzavření Memoranda v rámci spolupráce na realizaci sochy J. G. Mendela, formát PDF, 258 kB
101. Dohoda o spolupráci při stavbě kanalizační přípojky v areálu Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně v rámci investiční akce "Nábřeží Svratky, Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII", formát PDF, 7 MB
102. Fond rozvoje bydlení města Brna – Návrh na změnu účelu použití části finančních prostředků schválené zápůjčky, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 221 kB
103. Fond rozvoje bydlení města Brna - Návrh na vyhlášení nabídkového řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček pro I. etapu 2021, formát PDF, 70 kB
104. Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby MČ Brno - Starý Lískovec - výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 334 kB
105. Návrh na změnu protokolu o zápůjčkách z Fondu bytové výstavby – změna výše splátek zápůjček MČ Brno-Vinohrady, návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 311 kB
106. Návrh rozpočtového opatření po nepřijetí zápůjček městskou částí Brno-Líšeň  , formát PDF, 164 kB
107. Záměr prodeje domovního celku Ibsenova 9, 10, 11 včetně pozemků  , formát PDF, 496 kB
108. Záměr prodeje volných vymezených bytových jednotek č. 1120/13 a č. 1122/7 v bytovém domě nám. SNP 12, 13, 14, Brno, formát PDF, 2 MB
109. Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 59/4 v bytovém domě Grmelova 6, Brno, formát PDF, 606 kB
110. Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 593/18 v bytovém domě Osová 6, Brno, formát PDF, 646 kB
111. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2760, k.ú. Starý Lískovec, vlastníkovi bytové jednotky č. 593/9 v domě Osová 6    , formát PDF, 860 kB
112. Návrh prodeje nemovitých věcí v k. ú. Komárov – areál SAKO Brno, a.s., formát PDF, 12 MB
113. Návrh prodeje pozemku p.č. 3909, k.ú. Bystrc , formát PDF, 1 MB
114. Návrh prodeje pozemku p.č. 275 a části pozemku p.č. 211/1, vše v k.ú. Tuřany., formát PDF, 796 kB
115. Návrh  prodeje pozemku p.č. 561/2, částí pozemků p.č. 563, 567 v k.ú. Židenice. , formát PDF, 1 MB
116. Návrh prodeje pozemku p.č. 480 v k.ú. Pisárky  , formát PDF, 3 MB
117. Návrh prodeje pozemku p.č. 744/26 v k.ú. Jundrov., formát PDF, 986 kB
118. Návrh prodeje pozemku p.č. 842 v k.ú. Slatina., formát PDF, 739 kB
119. Návrh prodeje pozemku  p. č. 3587/6  k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 2 MB
120. Návrh prodeje pozemku p. č. 6291/1 v k. ú. Židenice, formát PDF, 1 MB
121. Návrh prodeje pozemku p. č.  4204  k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 1 MB
122. Návrh prodeje pozemku   p. č. 4203  k. ú. Řečkovice  , formát PDF, 1 MB
123. Návrh prodeje pozemků   p. č. 851/40 a p. č. 851/41  k. ú. Obřany  , formát PDF, 1 MB
124. Návrh prodeje pozemků v lokalitě BPZ – ČT v k. ú. Černovice společnosti CTP , formát PDF, 20 MB
125.  Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1896/8 a 1898, k.ú. Žebětín.  , formát PDF, 2 MB
126. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6502, 6504, k.ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
127. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8546/2 a p.č. 8077/2, k.ú. Židenice, dotčených stávajícím přesahem stavby a přesahem plánované přístavby   , formát PDF, 3 MB
128. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1570/4 v k.ú. Černovice., formát PDF, 2 MB
129. Návrh prodeje části pozemku p.č. 183/3 v k.ú. Dvorska., formát PDF, 1 MB
130. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Komín, formát PDF, 2 MB
131. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna ve věci prodeje pozemku p. č. 901 k. ú. Maloměřice    , formát PDF, 1 MB
132. Návrh darování pozemků p.č. 604/32, 604/38, oba v k.ú. Bystrc Jihomoravskému kraji  , formát PDF, 3 MB
133.  Návrh nabytí pozemku p.č. 1400/5, v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna  , formát PDF, 4 MB
134. Návrh nabytí pozemku p. č. 155/12 a části pozemku p. č. 155/7, oba v k. ú. Slatina  , formát PDF, 2 MB
135. Návrh nabytí pozemku p. č. 1635/22 v k. ú. Komín, lokalita Komínské louky, formát PDF, 2 MB
136. Návrh nabytí pozemku p. č. 25/2 v k. ú. Dvorska, formát PDF, 936 kB
137. Návrh nabytí pozemků p. č. 47/5 a p. č. 48/2, oba v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky  , formát PDF, 2 MB
138. Návrh nabytí pozemku p. č. 7278/7 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 2 MB
139. Návrh nabytí pozemku p.č.3882/33 v k.ú. Řečkovice, formát PDF, 3 MB
140. Návrh nabytí pozemku p.č. 631/10 v k. ú. Maloměřice, formát PDF, 655 kB
141. Návrh nabytí pozemků p.č. 537/17, 537/18 a 539/11, vše v k.ú. Ivanovice, formát PDF, 2 MB
142. Návrh nabytí pozemků p.č. 180/3, 545/140, 545/141 a 545/167, vše v k.ú. Ivanovice, formát PDF, 2 MB
143. Návrh nabytí pozemků p.č. 2632/60, 2632/61, 2632/63, 2632/65, 2632/66, 2632/67, 2632/79 a p.č. 2632/80 v k.ú. Bystrc, formát PDF, 784 kB
144. Návrh nabytí  pozemků p.č. 772/3, 786/34, 786/36 a p.č. 786/46 a části pozemků p.č. 772/1 a p.č. 782/1 v k.ú. Jehnice pro stavbu „RK Chodník Mokrá Hora - Jehnice"    , formát PDF, 3 MB
145. Návrh nabytí pozemku p.č. 179 a částí pozemků p.č. 178/120, p.č. 178/121, p.č. 178/122, p.č. 178/123, p.č. 178/124 a p.č. 181/2 v k.ú. Ivanovice pro stavbu "MČ Brno - Ivanovice, Rekonstrukce komunikace ul. Hatě, etapa B", formát PDF, 3 MB
146. Návrh nabytí částí pozemků p. č. 438/5 a p. č. 438/6, oba v k. ú. Holásky  , formát PDF, 2 MB
147. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p.č. 8207/83, 8364/31, 8357/36, 8361/31, 8362/12 a 8363/14, vše v k.ú. Židenice , formát PDF, 934 kB
148. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 301/52, 301/76 a 98/13 v k. ú. Nový Lískovec  
149. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 1247/19, 1247/103, 1247/126, 2461/3, vše v k.ú. Bohunice, formát PDF, 953 kB
150. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k id. 1/2 komunikační stavby při ulici Gajdošova v k.ú. Židenice a nabytí pozemků a spoluvlastnických podílů k id. 1/2 pozemků v k.ú. Židenice, formát PDF, 9 MB
151. Návrh nabytí spoluvlastnických podilů v celkové výši id. 1/2 k části pozemku p.č. 875/4 v k.ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Protipovodňová opatření města Brna - etapa XXX ( v lokalitě Sokolova - Vomáčkova)"
152. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Jarmily Kurandové ,,úsek A1 a A2“ v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová , formát PDF, 4 MB
153. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Jarmily Kurandové ,,úsek A3“ v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k.ú. Sadová , formát PDF, 3 MB
154. Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 3557/21, 3557/156, 3557/162, 3557/163, 3557/167 a 3557/174, v k. ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM – Návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/10, bod č. 97
155. Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3953/549 v k.ú. Řečkovice - změna usnesení č. Z8/17 zasedání ZMB, konaného dne 12. 05. 2020, bod 77, formát PDF, 861 kB
156. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1012/17 a p.č. 1016/2 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
157. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2162/131 a p.č. 2430/11, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
158. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2540/94 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
159. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4684/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
160. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4687/23 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
161. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4743/2 a p.č. 4767/341, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
162. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5149/58 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
163. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 558/4 v k.ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
164. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5856/19 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
165. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6287/4 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
166. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 789/2 v k.ú. Sadová z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
167. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 818/2, p.č. 947/2, p.č. 5140/10 a p.č. 5140/12 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 8 MB
168. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 887/2 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
169. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 9403/4, p.č. 9403/15 a p.č. 9417/3, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
170. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1191/19, v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
171. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 122/1 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
172. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1231/11 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
173. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1231/45 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
174. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1453/2 a p.č. 1453/3 v k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
175. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1453/5 v k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 6 MB
176. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 17/1 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
177. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 223/1 a p.č. 224 v k.ú. Veveří z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
178. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 28/67 a p.č. 5365/19 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM, formát PDF, 4 MB
179. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4093/1 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
180. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4840/8 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
181. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5149/56 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
182. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5528/18, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
183. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 5 MB
184. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů id. ½ na pozemcích pod komunikacemi p.č. 2600/31 a p.č. 2600/36 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami, formát PDF, 7 MB
185. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1580 v k.ú. Zábrdovice , formát PDF, 3 MB
186. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 69/2 v k.ú. Staré Brno , formát PDF, 12 MB
187. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 4260/4 v k.ú. Židenice , formát PDF, 6 MB
188. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1150, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3389/27 v k.ú. Líšeň , formát PDF, 2 MB
189. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 584, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1083 v k.ú. Nový Lískovec , formát PDF, 2 MB
190. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 675, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1980 v k.ú. Jundrov , formát PDF, 2 MB
191. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Bystrc formou souhlasného prohlášení, formát PDF, 4 MB
192. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Veveří formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 4 MB
193. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Žabovřesky formou souhlasného prohlášení    , formát PDF, 4 MB
194. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům statutárního města Brna v k.ú. Bystrc formou souhlasného prohlášení    , formát PDF, 3 MB
195. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Komín formou souhlasného prohlášení, formát PDF, 4 MB
196. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Komárov formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 3 MB
197. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3966/53 a ke spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 3966/122, oba v k.ú. Řečkovice formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 3 MB
198. Návrh na uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1600/6411 na pozemcích v k.ú. Stránice formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 4 MB
199. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 5253/1 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 3 MB
200. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 4/1, v k.ú. Bosonohy formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 5 MB
201. Návrh na uznání vlastnického práva k části  pozemku p.č. 1519/1, k.ú. Stránice formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 6 MB
202. Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva na LV č. 4288 pro k. ú. Medlánky, obec Brno, formou souhlasného prohlášení , formát PDF, 2 MB
203. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 6314073413 ze dne 23.09.2014, formát PDF, 7 MB
204. Návrh směny pozemku p. č. 539/45 v k. ú. Přízřenice za pozemek p. č. 370/143 v k. ú. Dolní Heršpice a pozemky p. č. 101/10, p. č. 102/4, oba v k. ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 6 MB
205. Návrh směny pozemků v k.ú. Komárov s Jihomoravským krajem, návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p.č. 226/1, 211/18, v k.ú. Komárov  , formát PDF, 9 MB
206. Návrh směny nemovitých věcí v k.ú. Židenice  , formát PDF, 4 MB
207. Návrh směny částí pozemků p. č. 2787/10, p. č. 2787/11, p. č. 2787/12, p. č. 2787/13, p. č. 2787/14, vše v k. ú. Černovice za pozemek p. č. 1094/3 v k. ú. Slatina, formát PDF, 6 MB
208. Návrh směny části pozemku p. č. 470/5 a části pozemku p. č. 621 za část pozemku p. č. 1046/7, vše v k. ú. Kohoutovice, pro stavbu „RK – Návrší Svobody“, formát PDF, 1 MB
209. Záměr směny pozemků p.č. 966/17 a p.č. 966/18, oba v k.ú. Ivanovice, za pozemek p.č. 965/370, k.ú. Ivanovice pro stavbu „Doplnění chodníku v ulici Maříkově“ – změna usnesení č. Z8/16 zasedání ZMB, konaného dne 21. 04. 2020, bod č. 95  , formát PDF, 1 MB
210. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemku p.č. 2431/46 v k.ú. Bosonohy   
211. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, části pozemků p.č. 670/1, p.č. 671/12, p.č. 680/1, p.č. 683/1, p.č. 683/4, p.č. 684/2,  p.č. 724/2 v k.ú. Veveří, formát PDF, 2 MB
212. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p.č. 117, p.č. 119 v k.ú. Kohoutovice, formát PDF, 518 kB
213. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemku v k.ú. Komárov, v lokalitě MŠ Kšírova 3, formát PDF, 445 kB
214. Návrh smluv o bezúplatném převodu stojanů na dezinfekci, formát PDF, 521 kB
215. Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti HM SPEED s.r.o.  , formát PDF, 10 MB
216. Změna Územního plánu města Brna B1/16-CM,Areál Jaselských kasáren- Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy, formát PDF, 17 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/18 konaného dne 16. 6. 2020, formát PDF, 776 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/18 konaného dne 16. 6. 2020, formát PDF, 408 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 151 kB
Informativní zpráva – Přehled zahraničních pracovních cest za duben–červen 2020, formát PDF, 51 kB
Informativní zprávy o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020, formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva - Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 2. čtvrtletí roku 2020, formát PDF, 3 MB
Informativní zpráva o plnění 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2018 - 2019, formát PDF, 738 kB
217. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1520092509 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna Tripitaka, z.s., na realizaci projektu "Káznice LIVE", formát PDF, 247 kB
218. Návrh Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020-2026, formát PDF, 636 kB
219. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1612/1 v k. ú. Bystrc, formát PDF, 4 MB
 

Aktualizace: 8. 9. 2020 07:05:31

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design