Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/18

  • Datum: 16. 6. 2020
  • Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
  • Čas: 08:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
4. Představení nově jmenovaných vedoucích odborů Magistrátu města Brna - informace, formát PDF, 591 kB
5. Návrh na pojmenování veřejného prostranství, návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice a návrh na pojmenování nové ulice, vše na území města Brna, formát PDF, 5 MB
6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, formát PDF, 450 kB
7. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek , formát PDF, 677 kB
8. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích , formát PDF, 671 kB
9. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů , formát PDF, 756 kB
10. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2018, o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna  , formát PDF, 316 kB
11. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích, formát PDF, 1 MB
12. Prominutí místního poplatku z pobytu v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2, formát PDF, 222 kB
13. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2020, formát PDF, 948 kB
14. Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021, návrh rozsahu a struktury návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2022-2026, formát PDF, 352 kB
15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2021-2025, formát PDF, 1,024 kB
16. Návrh doplnění zdrojů rozpočtu roku 2020 zapojením úvěrového financování, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 344 kB
17. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019, formát PDF, 14 MB
18. Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti – přistoupení města Ivančice k memorandu , formát PDF, 2 MB
19. Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi Fotbalovou asociací České republiky, Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem na činnosti Fotbalové akademie Jihomoravského kraje  , formát PDF, 273 kB
20. Strategie BRNO 2050 – aktualizace VIZE 2050
21. Návrh nabytí majetkové účasti města Brna ve společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., formát PDF, 3 MB
22. Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, formát PDF, 6 MB
23. Návrh odnětí a předání majetku města Brna k hospodaření – Poliklinika Lesná – návrh dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, formát PDF, 4 MB
24. Návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ-SPORT, a.s. - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 6 MB
25. Poradenské služby související s provozem společnosti ARENA BRNO, a. s., návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 541 kB
26. Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. pro rok 2020; rozpočtové opatření, formát PDF, 272 kB
27. Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 669 kB
28. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s nákupem výstroje a výzbroje pro Městskou policii Brno - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 675 kB
29. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města, formát PDF, 288 kB
30. Návrh rozpočtového opatření – přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB a Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB, formát PDF, 363 kB
31. Návrh rozpočtového opatření – zvýšení běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB , formát PDF, 371 kB
32. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB  , formát PDF, 210 kB
33. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB červen 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 540 kB
34. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s opatřeními města Brna přijatými k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, formát PDF, 1 MB
35. Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky – nákup odpadkových košů s lisem – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
36. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s vykrytím ztráty hospodaření za rok 2019 Národního divadla Brno, příspěvkové organizace a Muzea města Brna, příspěvkové organizace , formát PDF, 2 MB
37. Grafické návrhy webů pro komunikační kampaně Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 399 kB
38. Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, formát PDF, 432 kB
39. Poskytnutí transferu MČ Brno-střed na vybavení DPS Vojtova, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 333 kB
40. Návrh na změnu účelu použití části investičního a části neinvestičního transferu MČ Brno-sever-návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 356 kB
41. MČ Brno – Černovice, návrh na změnu rozpočtového zatřídění investičního transferu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 196 kB
42. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu městské části Brno-Žabovřesky na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 419 kB
43. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020" , formát PDF, 830 kB
44. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", formát PDF, 681 kB
45. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti EkoInkubátor, z.ú. na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM 2020 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, formát PDF, 314 kB
46. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Občanského sdružení PAMĚŤ v roce 2020, formát PDF, 486 kB
47. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2020/2021 – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
48. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020 – návrh na změnu části přílohy , formát PDF, 429 kB
49. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2020/2021 , formát PDF, 802 kB
50. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací soukromým a církevním mateřským školám v souvislosti s minimalizací dopadu důsledků epidemie COVID - 19 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
51. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku na dofinancování pedagogických pracovníků zajišťujících výuku plavání, Základní škole a mateřské škole Brno, Husova 17, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření
52. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Úrazovou nemocnici v Brně na vykrytí ztráty hospodaření minulých let, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 251 kB
53. Změna účelu použití poskytnutých neinvestičních příspěvků Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, formát PDF, 128 kB
54. Změna účelu využití účelového neinvestičního příspěvku pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci v roce 2020, formát PDF, 1 MB
55. Prodloužení čerpání neinvestičního příspěvku pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci  v roce 2020   , formát PDF, 908 kB
56. Návrh změny účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2020 městské části Brno – Židenice v rámci postoupených příjmů od města Brna, formát PDF, 200 kB
57. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - změna využití účelového neinvestičního příspěvku, převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer a změna účelu využití investičního transferu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 607 kB
58. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
59. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na zajištění financování center pro osoby bez přístřeší, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
60. Návrh na poskytnutí individuální dotace pro společnost GERONIMO s.r.o. - návrh změny usnesení, formát PDF, 2 MB
61. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 862 kB
62. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 1 MB
63. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury  v roce 2020 v souvislosti s COVID-19 - návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 2 MB
64. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro společnost DBP, s.r.o. – návrh rozpočtového opatření  , formát PDF, 5 MB
65. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro Divadlo Líšeň z. s. – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 934 kB
66. Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 2 MB
67. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JCMM, z. s. p. o., na realizaci projektu RIS JMK 2014–2020 „Brno Ph.D. Talent, Výzva 2020", formát PDF, 2 MB
68. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno na realizaci projektu „Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt“ – návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
69. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Brno Creative Days s.r.o. na realizaci projektu „Brno Creative Days" - návrh rozpočtového opatření., formát PDF, 2 MB
70. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy, formát PDF, 3 MB
71. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna společnosti Teplárny Brno a.s. na výstavbu sítě dobíjecích stanic
72. Realizace bezbariérových úprav - návrh na uzavření smlouvy se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 9 MB
73. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a.s.o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy – návrh rozpočtového opatření    , formát PDF, 11 MB
74. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rozšíření garážových stání hasičské stanice v Brně-Líšni, formát PDF, 2 MB
75. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury, formát PDF, 15 MB
76. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2017 – 2020 – BUJOART s.r.o. , formát PDF, 7 MB
77. Návrh smlouvy o vypořádání závazků ze smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Saunou Třpyt, z.s., formát PDF, 9 MB
78. Návrh smlouvy o poskytnutí daru Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na revitalizaci areálu v Židenicích, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 3 MB
79. Výuka hry na hudební nástroje na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách - návrh na prodloužení termínu vyúčtování, formát PDF, 228 kB
80. Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic, formát PDF, 652 kB
81. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2020 - návrh rozpočtových opatření, formát PDF, 1 MB
82. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - červen 2020 - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 573 kB
83. Projekt Rozšíření turistické karty Brnopas - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 410 kB
84. Projekt "ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 219 kB
85. Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 524 kB
86. Projekt "Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno" - posouzení projektu, formát PDF, 361 kB
87. Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" – změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření , formát PDF, 357 kB
88. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" – změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
89. Projekt "Novostavba mateřské školy v Soběšicích" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 684 kB
90. Projekt "Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 2 MB
91. Projekt "Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků – Brno-Žebětín" – rozhodnutí o poskytnutí dotace, formát PDF, 1 MB
92. Projekt "Integrace cizinců ve městě Brně" - návrh partnerské smlouvy a rozhodnutí Ministra vnitra ČR o poskytnutí dotace  , formát PDF, 664 kB
93. Projekt "Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 2 MB
94. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa" – návrh rámcové smlouvy o financování projektu, formát PDF, 507 kB
95. Projekt "Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru" – návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 , formát PDF, 379 kB
96. Projekt Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit Emilova sportovní z.s. - záměr poskytnutí návratné finanční výpomoci, formát PDF, 5 MB
97. Projekt "LOW-CARB" – návrh změnové partnerské smlouvy, formát PDF, 3 MB
98. Návrh Koncepce sociálního bydlení v Brně 2020-2030 , formát PDF, 3 MB
99. Návrh aktualizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, formát PDF, 1,017 kB
100. Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6219204160 , formát PDF, 3 MB
101. Lokalita Loučky - návrh prodeje pozemků p. č. 5291/2, p. č. 5291/4, p. č. 5292/3, p. č. 5292/4 a p. č. 5293/2, to vše k. ú. Řečkovice    , formát PDF, 2 MB
102. Návrh prodeje pozemku p.č. 1136/22 a id. 1/22 pozemku p.č. 1136/14, k.ú. Bystrc     , formát PDF, 2 MB
103. Návrh prodeje pozemku p.č. 675/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, formát PDF, 2 MB
104. Návrh prodeje pozemku p.č. 388 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti, formát PDF, 2 MB
105. Návrh prodeje pozemku p. č.  1780 k. ú. Obřany    , formát PDF, 1 MB
106. Návrh prodeje pozemku p.č. 5026 v k.ú. Židenice, formát PDF, 1 MB
107. Návrh prodeje pozemku p.č. 87 v k.ú. Komín, formát PDF, 1 MB
108. Návrh prodeje pozemku p.č. 1498/1 a části pozemku p.č. 1499/1 v k.ú. Štýřice Jihomoravskému kraji  , formát PDF, 7 MB
109. Návrh prodeje pozemku p. č. 1321/146 v k. ú. Bohunice, formát PDF, 813 kB
110. Návrh prodeje pozemků p. č. 1962/5, p. č. 1963/8 a p. č. 1969/2, to vše   k. ú. Černá Pole    , formát PDF, 2 MB
111. Návrh prodeje pozemků p.č. 2169/5, 2170/11 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 3 MB
112. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2659/92, p.č. 2659/94, p.č. 2659/97, k.ú. Jundrov, formát PDF, 5 MB
113. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2458/31, 2458/40, 2458/240, k. ú. Bystrc, formát PDF, 1 MB
114. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 295/2, 296 v k.ú. Brněnské Ivanovice., formát PDF, 5 MB
115. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1247/1 v k.ú. Staré Brno, formát PDF, 3 MB
116. Návrh prodeje části pozemku p.č. 49/3 v k.ú. Slatina, zřízení služebnosti - návrh změny usnesení ZMB č. Z8/02, bod č. 90, formát PDF, 2 MB
117. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na nově vzniklém pozemku p.č. 7950/6 v k.ú. Líšeň dle GP č. 4677-39/2018, formát PDF, 2 MB
118. Návrh nabytí pozemku p.č. 405 v k.ú. Ponava pro stavbu "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", formát PDF, 2 MB
119. Návrh nabytí pozemku p.č. 527/2 v k.ú. Obřany pro stavbu "Brno, MČ Obřany, ulice Hradiska a Mlýnské nábřeží - dostavba stokové sítě", formát PDF, 1 MB
120. Návrh nabytí pozemků p.č. 1635/1, 1521/32 a 1521/34 v k.ú. Maloměřice pro stavbu "Brno, Světlá, Dolnopolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", formát PDF, 2 MB
121. Návrh nabytí pozemků p. č. 1142/153, p. č. 1142/163, p. č. 2632/59 a p. č. 5996/19, vše v k. ú. Bystrc  , formát PDF, 1 MB
122. Návrh nabytí pozemku p. č. 1197/39 v k. ú. Bohunice  , formát PDF, 758 kB
123. Návrh nabytí pozemku p. č. 1848/43 v k. ú. Starý Lískovec, formát PDF, 1 MB
124. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Komín, lokalita Komínské louky  , formát PDF, 3 MB
125. Návrh nabytí pozemků p.č. 2712/188, 2712/189, 2712/190, 2712/191, vše v k.ú. Černovice do vlastnictví statutárního města Brna, zánik výhrady zpětné koupě , formát PDF, 5 MB
126.  Návrh nabytí pozemku p. č. 2336/13 v k. ú. Nový Lískovec , formát PDF, 838 kB
127.  Návrh nabytí pozemků p. č.  3239/2, 3239/4 a 3239/5 v k.ú. Bystrc  , formát PDF, 897 kB
128.  Návrh nabytí pozemků p.č. 2558/4, 2558/5, 2558/6, 2558/7 a p.č. 3240/5 v k.ú. Bystrc  , formát PDF, 1 MB
129. Návrh nabytí pozemků p. č. 2260/3 a 2262/3 v k. ú. Pisárky , formát PDF, 1 MB
130.  Návrh nabytí pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Kohoutovice , formát PDF, 916 kB
131. Návrh nabytí pozemku p.č. 859/2 v k.ú. Bosonohy, formát PDF, 1 MB
132. Návrh nabytí pozemku p.č. 1319/6 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 829 kB
133. Návrh nabytí části pozemku p.č. 2195/1 v k.ú. Žebětín pro stavbu „RK – Odbočovací pruh Žebětínská“, formát PDF, 942 kB
134. Návrh nabytí částí pozemku p.č. 4267 v k.ú. Tuřany pro stavbu „Komunikační obchvat Tuřan, I.etapa“, formát PDF, 2 MB
135. Návrh nabytí části pozemku p.č. 630/1 a pozemků p.č. 630/2 a p.č. 630/3 v k.ú. Zábrdovice a zřízení služebnosti , formát PDF, 2 MB
136. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 31/12, 31/13, 31/61, 31/66, 31/78, 1407/35 a 1407/55 v k.ú. Bystrc , formát PDF, 1 MB
137. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Obřany do vlastnictví statutárního města Brna, návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany , formát PDF, 4 MB
138. Návrh nabytí id. ½ pozemků p. č. 1635/14 a p. č. 1662/1, oba v k. ú. Komín  , formát PDF, 2 MB
139.  Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Bylinková v k. ú. Líšeň a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň, formát PDF, 2 MB
140.  Návrh nabytí komunikačních staveb při ulici Kachlíkova, Rakovecká a Nad Dědinou v k.ú. Bystrc a nabytí pozemků v k.ú. Bystrc , formát PDF, 4 MB
141. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, umístěné na pozemku p.č. 3863/40 v k.ú. Královo Pole za účelem stavby parkovacího domu  „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“    , formát PDF, 1 MB
142. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1474/3, v k.ú. Stránice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
143. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2587/12 v k.ú. Maloměřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 4 MB
144. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 385/7 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 3 MB
145. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5154/3, p.č. 5154/5 a p.č. 5154/6, vše v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 1 MB
146. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 869/12, p.č. 869/14 a p.č. 942/6, v k.ú. Komín z vlastnictví ČRÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami, formát PDF, 4 MB
147. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1065/2 a p.č. 1068/3 v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
148. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1323/123 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
149. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1323/271 a p.č. 2937/57 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 6 MB
150. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1678/128 v k.ú. Starý Lískovec z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 2 MB
151. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 17/1 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
152. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 2162/42, p.č. 2162/130 a p. č. 2162/132  vše v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 1 MB
153. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 502/36 a p.č. 502/40, v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  , formát PDF, 3 MB
154. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 708/100 a p.č. 982/2, v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR-ÚZSVM, formát PDF, 3 MB
155. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 839/100 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  , formát PDF, 3 MB
156. Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby při ulici Moravanská x Modřická včetně pozemků p.č. 356/4, 356/5, vše v k.ú. Přízřenice, formát PDF, 2 MB
157.  Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby při ulici Maříkova v k.ú. Ivanovice a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 965/368 v k.ú. Ivanovice  , formát PDF, 2 MB
158. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1852/2 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 2 MB
159. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 536 v k.ú. Maloměřice , formát PDF, 2 MB
160. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 143, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 129/9 v k.ú. Přízřenice , formát PDF, 2 MB
161. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 72, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 860 v k.ú. Nový Lískovec, formát PDF, 5 MB
162. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3919 v k.ú. Černá Pole, formát PDF, 2 MB
163. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 322 v k.ú. Štýřice , formát PDF, 2 MB
164. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1605 v k.ú. Černovice, formát PDF, 2 MB
165. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3857/13 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
166. Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p.č. 183/10 a p.č. 183/13, vše v k.ú.Dolní Heršpice, formát PDF, 1 MB
167. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 8498 v k.ú. Líšeň, formát PDF, 3 MB
168. Návrh darování pozemku v k.ú. Slatina, částí pozemků v k.ú. Žabovřesky, Slatina a Jundrov Jihomoravskému kraji, návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Žabovřesky, Ponava a části pozemku v k.ú. Jundrov do vlastnictví statutárního města Brna  , formát PDF, 11 MB
169. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 5253/1 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 3 MB
170. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 81/27, v k.ú. Obřany formou souhlasného prohlášení  , formát PDF, 6 MB
171. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 6318074755 ze dne 15.11.2018, formát PDF, 13 MB
172. Návrh směny pozemků p.č. 1351/4, 1351/5, 1351/6, 1351/7, 1351/8, 1351/9, 1351/10 a částí pozemků p.č. 1350/1,  1351/1 v k.ú. Staré Brno za části pozemků p.č. 1353, 1354 a pozemek p.č. 1355 v k.ú. Staré Brno , formát PDF, 10 MB
173. Návrh směny částí pozemků p. č. 875/2, p. č. 875/37 a p. č. 2051/1 v k. ú. Horní Heršpice, formát PDF, 8 MB
174. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p.č. 108 včetně stavby bez č.p./č.e v k.ú. Chrlice, formát PDF, 466 kB
175. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 1090 a p.č. 1091/1 v k.ú. Obřany  , formát PDF, 476 kB
176. Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p.č. 1108, p.č. 1107, p.č. 1106, p.č. 1105  v k.ú. Zábrdovice, formát PDF, 718 kB
177. Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 405/3, p.č. 483/62, p.č. 483/64,  p.č. 483/65, p.č. 486, p.č. 852 v k.ú. Přízřenice, formát PDF, 2 MB
178. Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků  p.č. 979/2, p.č. 979/11, p.č. 979/12, p.č. 979/14, p.č. 979/15 v k.ú. Komárov  , formát PDF, 1 MB
179. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p.č. 29/2, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 675 kB
180. Návrh na prominutí nájemného a na snížení nájemného u nájmu části pozemku p.č. 849/1 v k.ú. Trnitá pro nájemce BigBoard Praha, a.s. , formát PDF, 6 MB
181. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Residence Riverpark - Brno Přízřenice, 4RD“, formát PDF, 2 MB
182. Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Rekonstrukce ulice Lesnická", formát PDF, 354 kB
183. Návrh dodatku č. 2 k rámcové dohodě o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb „II/384 Brno, hrad Veveří – Bystrc“ a „Cyklostezka Svratecká“, formát PDF, 5 MB
184. Návrh na zahájení procesu zrušení Územního plánu zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec , formát PDF, 249 kB
185. Závěrečné vyhodnocení výsledků opatření přijatých Odborem územního plánování a rozvoje MMB v rámci výkonu agendy vydávání závazných stanovisek, formát PDF, 818 kB
186. Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení -vydání části změn "43-" formou OOP;Návrh na ukončení pořizování části změn "43-, formát PDF, 11 MB
187. Změna Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k.ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská- Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem  , formát PDF, 4 MB
188. Změna Územního plánu města Brna B1/2020-CM, MČ BRNO-STŘED, k.ú. Trnitá, Brněnská třída v úseku mezi ul. Mlýnská a Cejl - Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem , formát PDF, 1 MB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/16 konaného dne 21. 4. 2020 a ze zasedání č. Z8/17 konaného dne 12. 5. 2020, formát PDF, 599 kB
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/16 konaného dne 21. 4. 2020 a ze zasedání č. Z8/17 konaného dne 12. 5. 2020, formát PDF, 657 kB
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna, formát PDF, 249 kB
Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci a závěrečné zprávy o ukončených projektech, formát PDF, 278 kB
Informativní zpráva – Stav pořizovaných územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů, formát PDF, 742 kB
Informativní zpráva – Monitoring dopadů projektu „Rapid Re-Housing“ za 1. čtvrtletí roku 2020   , formát PDF, 514 kB
Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2019, formát PDF, 2 MB
189. Janáčkovo divadlo - výměna frekvenčních měničů jevištních stolů - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 576 kB
190. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 5659 v k.ú. Královo Pole, formát PDF, 2 MB
191. Návrh na změnu účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Žebětín - návrh rozpočtového opatření, formát PDF, 271 kB
192. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 701 v k.ú. Lesná, formát PDF, 2 MB
193. MČ Brno-Kníničky, návrh změny účelu použití a termínu vyúčtování investičního transferu, formát PDF, 630 kB
194. Dodatek č. 24 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, formát PDF, 605 kB
195. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 834/39 v k.ú. Ponava do vlastnictví statutárního města Brna  , formát PDF, 1 MB
196. Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky v roce 2020, případně v roce 2021, formát PDF, 1 MB
 

Aktualizace: 17. 6. 2020 11:05:27

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design